Skip to content
Aug 16 18

Довгострокові страхові: ГААП-апгрейд

by admin

FASB затвердила Оновлення ASU No. 2018-12 до 944 розділу Кодифікації. Поліпшення стосуються довгострокових страхових контрактів. Порівняльна таблиця містить кілька питань, щодо яких внесені зміни:
-припущення щодо оцінки зобов’язань,
-оцінка вигід від ринкового ризику (market risk benefits),
-спрощенні амортизації відтермінованих аквізаційних витрат,
-розширення інформації, що підлягає розкриттю.
Для публічних компаній зміни набудуть чінности в грудні 2020 року.

Aug 15 18

Бухоблік держсектора: “національно-специфічні” зміни

by admin

Наказом від 24.05.2018 № 529 Мінфін вніс зміни до Положення №1213 (Положення про облік підприємств держсектора, затвердженого наказом Мінфіну № 1213 від 19 грудня 2006 року).
Укрстандартизатори зробили наступне:

1. З переліку питань облікової політики виключили питання про облік фінансових витрат.
Це зрозуміло, адже всі відповідні питання безальтернативно та імперативно регламентовано ПСБО 31.

2.Описали модель обліку операцій оренди цілісного майнового комплексу. Заборгованість перед орендодавцем за орендоване майно показується не у складі зобов’язань, а у складі капіталу. И це напередодні запровадження МСФЗ 16 ! :)
Цікавим є те, як українські стандартизатори вигадали відображати в обліку таку савєцкую лабуду, як “використання” амортизацийніх нарахувань:
“Порядок нарахування амортизації (метод і строк корисного використання об’єкта) на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (крім тих, що законсервовані в установленому порядку), отримані на баланс підприємств недержавної форми власності за договорами концесії, оренди цілісного майнового комплексу тощо, умовами яких передбачено використання амортизаційних відрахувань виключно на відновлення такого майна, визначається балансоутримувачем за погодженням із власником та відображається збільшенням витрат звітного періоду та суми зносу. Одночасно в сумі, пропорційній нарахованій амортизації на такі основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, створюється цільовий фонд з відновлення такого майна з відображенням за дебетом субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» та кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільове надходження». Одночасно з відображенням використання капітальних інвестицій відображається також використання цього цільового фонду за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільове надходження» та кредитом субрахунку 425 «Інший додатковий капітал». Залишок невикористаного цільового фонду з відновлення таких основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, що підлягає поверненню орендодавцю, відображається за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільове надходження» та кредитом субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».»

Зверніть увагу:
-орендарів та концесіонерів раптом названо “балансоутримувачами”,
-відображення зобов’язань за кредитом рахунку 48 названо створенням “фонду“, тобто “фонд” – це заборгованість підприємства, а не його капітал.
-т.зв. “використання” амортвідрахувань звелося до переміщення віртуальних сум між рахунками капіталу та зобов’язань.

3.В Положенні №1213 з’явився п’ятий розділ – Облік операцій, пов’язаних з приватизацією державних підприємств. Тут стандартизатори обмежилися описом операцій покриття збитків та зміни статутного капіталу.

Зауважимо, що старий Порядок бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з приватизацією та орендою державних підприємств, затверджений наказом Мінфіну N 109 від 16.12.93 р, не було змінено. Також не було змінено п.7 третього розділу Положення №1213. Отже, формально кажучи, таке ганебне явище як відображення внутрішньогенерованого гудвілу в складі НМА, як і раніше, зберігає чинність.

Найголовніше – нова норма Положення №1213:
“Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, можуть застосовувати норми цього Положення, якщо вони не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності“.

Висновок: переходьте на МСФЗ, і забудьте про цю сумнівну та сумну “національну специфіку”, як про страшний сон.:)

Aug 14 18

Производные от капитала

by admin

Русский перевод третьего вебкаста Совета по МСБУ, касающегося вопросов учета производых “собственно-капитальных” инструментов приводит gaap.ru

“Согласно IAS 32 только производные инструменты, отвечающие критерию “fixed-for-fixed”, то есть обмена фиксированного числа акций на фиксированную сумму денежных средств, классифицируются в качестве инструментов капитала. Применяющие этот подход на практике компании столкнулись с трудностями, не понимая, в частности, что подразумевается под термином “fixed”, поскольку стандарт не содержит определения этого и не объясняет лежащей в основе базовой логики.

Согласно новому подходу, тот же самый подход будет последовательно применяться в отношении всех производных инструментов на собственный капитал . Ключевой тест в основе касается того, что определяет стоимость при погашении инструмента – Совет по МСФО называет это “net amount” (чистой стоимостью). Один из двух вопросов, которые здесь придется задавать – это не зависит ли чистая стоимость от каких-либо переменных, независящих от собственных экономических ресурсов организации. Однако по причине того, что производные финансовые инструменты по новому подходу будут классифицироваться полностью (а не каждая из их составляющих по отдельности), компаниям придется рассматривать влияние обеих составляющих вместе, чтобы оценить результирующий эффект на стоимость.

В самой простой форме ключевой вопрос, который здесь можно задать, будет звучать следующим образом: меняется ли чистая стоимость при погашении только лишь в результате изменения стоимости собственных акций компании”.

Aug 13 18

Кредитно-збиткова методологія: політика чи оцінка?

by admin

Виконавчий Комітет з фінансового звітування (Financial Reporting Executive Committee -FinREC) Американського інституту сертифікованих громадських бухгалтерів закликав до обговорення такого питання: чи є реверсівна методологія (Reversion Method) визначення кредитних збитків питанням облікової політики чи облікової оцінки?
В проекті відповідного керівництва вказано, що FinREC відносить питання вибору методу обробки даних минулих періодів ( reversion technique ) до методів облікової оцінки (accounting estimation technique).

Aug 10 18

Великі та середні: за Законом про бухоблік

by admin

Тернопільска ДФС пояснила , як визначити статус підприємства з метою правильного формування та подання податкової звітності.
Крітерії визначення великих та середніх підприємств податківці вирішили запозичити з Закону про бухоблік:

“абзацом першим п. 49.4 ст. 49 ПКУ встановлено, що платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. <...>
При визначенні обов’язку подання платниками податків податкової звітності до контролюючого органу в електронній формі застосовують критерії, визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Зокрема, великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів – понад 20 млн євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 млн євро; середня кількість працівників – понад 250 осіб.

Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів – до 20 млн євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 млн євро; середня кількість працівників – до 250 осіб”.

Aug 8 18

Мале звітування: ДФС-тлумачення

by admin

В листі ДФС від 01.08.2018 р. № 3343/ІПК/15-32-12-01-04 зазначено наступне:
“Для цілей його виконання пунктом 2 статті 2 Закону, в редакції Закону України від 05.10.2017 N 2164-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень”, що набрав чинності 01.01.2018 року, для підприємств встановлені критерії щодо їх належності до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.
Зокрема: малими визначено підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
- балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;
- середня кількість працівників – до 50 осіб.
<...>
підприємства, що підпадають під визначення малих підприємств згідно критеріїв, визначених п. 2 ст. 2 Закону, складають Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-м)”.

Як бачимо, податківці застосовують до ПСБО 25 нові критерії малих підприємств з Закону про бухоблік.
Втім, такий підхід дещо суперечить правовим формальностям. Адже в ПСБО 25 не йдеться про власне малі підприємства. Там йде мова про “суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб, які визнані такими відповідно до законодавства“.
“Законодавство”, в даному контексті – це Господарський кодекс, в статті 55 якого вказано, що суб’єктами малого підприємництва є юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України”.

Не важко побачити, що малі підприємства і суб’єкти малого підприємництва – це дещо різні речі.
І якщо, наприклад, підприємство є суб’єктом малого підприємництва, але не може визнаватись малим, відповідно до Закону про бухоблік, воно має безумовне право на подання “малої” звітності за ПСБО 25.

Aug 7 18

Борг чи капітал: епізод третій

by admin

Продовження аналізу дискусійного проекту, про який ми вже неодноразово згадували, наводить багато цікавих прикладів ситуацій, коли необхідно визначити природу фінансового інструменту: зобов’язання чи к інструмент капіталу.
Російський переклад тут.

Один з прикладів – корпоративні права з правом викупу – оцінюється критерій залежності платежу від наявності ресурсу:

“у компании имеется обязательство выкупить акцию за наличность через год по стоимости, равно 30% общей стоимости активов на тот момент времени. Отвечая на первый из двух ключевых вопросов – да, у компании есть обязательство выплатить наличность в определенный момент времени, однако величина этой наличности привязана к величине ее общих активов (то есть части ее экономических ресурсов). Величина самого инструмента при этом не учитывает влияния прочих обязательств организации – таким образом, у этой величины обязательства имеется возможность увеличения вместе с ростом общих активов. Однако, поскольку обязательство не отражает влияния прочих обязательств, тут есть возможность превышения общей величины доступных экономических ресурсов. Следовательно, по итогу можно сказать, что величина от доступных экономических ресурсов все-таки не зависит. В соответствии с общим подходом, перед нами финансовое обязательство.

Aug 6 18

АБ як МНМА

by admin

В статті “Автомобільні акумулятори: альтернативні варіанти обліку та списання” (Професійний бухгалтер №29/18) Світлана Куртенок аналізує облік акумуляторних батарей (АБ) до автомобіля:

“Чи не здається вам, що саме віднесення АБ до оборотних активів, нав’язане нам Інструкцією № 291, і є «коренем зла»? Судіть самі, оборотними активами є грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати балансу (п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Строк експлуатації сучасних АБ зазвичай є більшим, ніж часові межі споживання оборотних активів, отже, у реаліях національних стандартів бухгалтерського обліку їх, скоріше, можна класифікувати як необоротні активи, а точніше МНМА (п.п. 5.2 П(С)БО 7 «Основні засоби»), а іноді і як основні засоби.

Однак більшість підприємств намагаються максимально синхронізувати бухгалтерський та податковий обліки, отже, встановлюють поріг суттєвості на рівні з вартісним критерієм ОЗ, визначеним п.п. 14.1.138 ПКУ, — 6000,00 грн. У свою чергу вартість АБ зазвичай цей поріг не перевищує
<...>
Як на нас, такий підхід є не тільки виправданим з точки зору правил бухобліку, а ще й вирішує усі питання, які досі були проблемними:

витрати ми цілком обґрунтовано можемо сформувати у першому місяці використання АБ шляхом нарахування 100 % амортизації;
АБ не списується с балансу аж до моменту її визнання непридатною для подальшого використання;
податківці не мають чим крити!
Отже, наша справа — запропонувати, ваша справа — вирішувати.”.

Aug 6 18

Концептоснова-2018

by admin

На сайті Ради з МСБО розміщено російський переклад Концептуальних основ фінзвітності (редакція 2018 року).

Aug 1 18

IASB: плани та розробки

by admin

Рада з МСБО підбила проміжні підсумки поточної роботи за липень. Є дещо цікаве:
-практична робота над зменшенням корисности гудвілу визнана занадто важкою, тому розглядається питання повернення до ідеї його амортизації;
-проект з оптимізації приміток передбачає скасування дублювання вимог щодо розкриття: тестувати схему будуть на двох стандартах – МСФЗ 13 та МСБО 19;
-Комитету з інтерпретацій доручено почати аналіз питання обліку криптовалют.

Докладніше – рос.переклад