Skip to content
Jul 17 19

Форензик: перший стандарт від AICPA

by admin

Американський інститут сертифікованих громадських бухгалтерів випустив перший стандарт для аудиторів, які працюють у сфері фінансових розслідувань шахрайств – Statement on Standards for Forensic Services No. 1 – SSFS 1.
Зауважимо, що стандарт виокремлює такі складові форензик:
-Investigation (дослідження) – робота на замовлення стейкхолдерів
-Litigation (розслідування) -робота на регуляторні та наглядові органи.

Jul 16 19

Зменшення корисності як переоцінка

by admin

Лист ДФС від 26.06.2019 р. № 2941/6/99-99-15-02-02-15/ІПК – пояснення щодо податкового обліку результатів проведення зменшення корисності основних засобів у зв’язку з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності:

“фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму амортизації, визначеної відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу, при розрахунку якої враховується вартість основних засобів без урахування результатів їх переоцінки (зменшення корисності) в результаті переходу на МСФЗ”.

Якщо уважно читати п.138.1. ПКУ, то можна дійти висновку, що уцінка ОЗ та зменшення корисності ОЗ з точки зору ПКУ – не тотожні процедури. Як втім і з точки зору бухобліку.
Натомість у п.138.3 ПКУ згадується тільки про уцінку:
“Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку”.
Таким чином, поширення дії цього пункту на суми зменшення корисності виглядає не дуже переконливо.

Jul 16 19

ДФС про модифікацію

by admin

Тим, хто полюбляє бавитися зі строками боргів, ДФС нагадала:

“Якщо попередньо фінансове зобов’язання класифікувалося як короткострокове, а зміна строку впливає на його класифікацію як довгострокового фінансового зобов’язання – в бухгалтерському обліку необхідно розрахувати дисконт (це різниця між майбутньою та теперішньою вартістю зобов’язання) та включити такий дисконт в доходи, що в свою чергу вплине на збільшення фінансового результату та збільшення об’єкту оподаткування податком на прибуток”.

Jul 16 19

ПСБО 25: метаморфози

by admin


Наказ Мінфіну від 31.05.2019 №226 – зміни до нормативів, що регулюють “спрощений” бухоблік для “малюків”.
1.Змінено назву ПСБО 25.
2.Термінологію чинних бухнормативів узгодлжено з термінологією Закона про бухоблік.
3.Додано рядки НМА до “малого” балансу.
4.Опцію ведення обліку витрат тільки за 8 класом еліміновано.
5.Доступ до “спрощеного” обліку забезпечено непідприємницьким товариствам.
6.Вилучено беззмістовну норму про наведення в дужках сум непрямих податків та відрахувань від доходу.
7.Вилучено ганебну норму про можливість ведення бухобліку без застосування подвійного запису (п.9 розділ1 ПСБО 25). Проте цей осоружний сором досі зберігається в статті 3 Закону про бухоблік.

ГОЛОВНЕ – Зміна до п.2 розділу 2 НПСБО 1 – нова редакція

“Для мікропідприємств, малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 “Спрощена фінансова звітність”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25) (із змінами). Зазначені підприємства можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у цьому Національному положенні (стандарті).“.

Таким чином, головбухи, які дбають про професійну гігієну, навіть працюючи в малому бізнесі, можуть не застосовувати всю цю “спрощену” недозвітність.

Jul 15 19

МСФЗ + ПКУ: ДФС view

by admin

В листі ДФС від 02.07.2019 р. № 3035/6/99-99-15-02-02-15/ІПК надано пояснення з трьох питань:

1.Облік інвестнерухомості

“У разі переведення у бухгалтерському обліку інвестиційної нерухомості до основних засобів, що амортизуються, для цілей нарахування амортизації у податковому обліку відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Кодексу враховується балансова вартість такого об’єкта без урахування його переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.”

2.Облік поліпшень орендованого майна

“вартість поліпшення (повторного поліпшення) орендованих основних засобів для цілей розрахунку податкової амортизації зараховується як новий об’єкт групи 9 “інші основні засоби” з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років, визначеної у пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу”.

3.Облік резервів за активами

“Коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із створенням та використанням банками та небанківськими фінансовими установами резервів (забезпечень), у тому числі за наданими зобов’язаннями з кредитування, гарантіями, поручительствами, акредитивами, акцептами, авалями, крім резервів, зазначених у попередніх підпунктах цього пункту, здійснюється у порядку, встановленому п. 139.1 ст. 139 Кодексу (пп. 139.3.5 п. 139.3 ст. 139 Кодексу)”.

Jul 12 19

Анекдот про інвестнерухомість

by admin

Підприємство придабало квартири, та почало здавати їх в оренду.
Головбух оприбуткував квартири на 103 рахунок, але амортизацію не нараховував.
Прийшли податківці з перевіркою.
Побачили оренду і відсутність амортизації, і вирішили, що ці квартири є інвестиційною нерухомістю.
Назбирали довідок про ринкову вартість квартир, та вчинили примусову дооцінку з відображенням доходів.
І … гаплик…

Окружний адмінсуд Києва на боці податківців.

“ТОВ «Поділ Нерухомість» згідно оборотно-сальдових відомостей по 13 рахунку, не нараховував амортизацію по вищевказаних квартирах. Бухгалтерський рахунок 100 «Інвестиційна нерухомість» згідно документів наданих до перевірки не вівся. Нерухомість обліковувалась на бухгалтерському рахунку 103.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» затвердженого наказом Мінфіну від 27.04.2000 № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.05.2000 за N 288/4509 (далі – П(С)БО 7), основні засоби – матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Документів щодо використання товариством зазначених квартир в якості основних засобів в період 2015-2017 роки у процесі надання послуг, здавання в оренду, здійснення адміністративних функцій до перевірки не надано.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 липня 2007 року N779 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 р. за N 823/14090 інвестиційна нерухомість – власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності.

Стандартом передбачено відображення у фінансовій звітності інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації. Оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю повинна застосовуватися до дати вибуття, переведення інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості та такої, що утримується для продажу, або, якщо стає не можливим достовірно визначити її справедливу вартість на дату балансу. Документів щодо проведення товариством відповідних заходів із залучення суб`єктів оціночної діяльності для визначення справедливої вартості об`єктів нерухомості – квартир до перевірки та до розгляду заперечень не надано. В наданих до перевірки договорах купівлі-продажу квартир від 18.02.2011вартість квартир відповідно до Витягів з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданих Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна 16 лютою 2011 року за №29018223становила 1 629 301,00гривень, за № 29018152 – 1 621 520,00 грн., за № 29018029 – 1 613 741,00 гривень <...>
З огляду на вищевикладене, суд погоджується з висновками контролюючого органу про те, що позивачем в перевіряємому періоді занижено вартість інвестиційної нерухомості, а відтак встановлено в порушення п.22 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість” , п.5, 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за № 860/4153, п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ ТОВ «Поділ Нерухомість» заниження іншого операційного доходу на суму 15 438 361 грн., в тому числі за 2017 рік на суму 15 438 361 гривень та в ході перевірки на останню дату балансу перевіряємого періоду станом на 31.12.2017 року визначено справедливу вартість інвестиційної нерухомості“.

Залишилося питання:
А ЧОМУ ГОЛОВБУХ НЕ НАРАХОВУВАВ АМОРТИЗАЦІЮ???!!!!

Jul 11 19

Головбух держпідприємства “між молотом і ковадлом”

by admin

інтерв’ю для “Практики МСФЗ” легендарного Миколи Марченка.

“Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом МФУ від 19.12.2006 р. № 1213, у багатьох питаннях також суперечить МСФЗ.

Головбух знов опиняється між молотом і ковадлом. З одного боку — закони та статутні документи, а з другого — МСФЗ.

Щоб не робити з бухгалтера заручника таких колізій, гадаю, вимоги треба звести до якогось єдиного знаменника”.

Jul 10 19

Стратегія Верланова

by admin

Лист ДФС від 02.07.2019 р. № 3031/6/99-99-15-02-02-15/ІПК:
“Підпунктом 14.1.3 пункту 14.1 статті 14 Кодексу наведено поняття “амортизація”, яке визначається як систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Аналогічні за своєю сутністю поняття “амортизація” містяться в П(С)БО 7 та МСБО 16.

Тобто, на період тимчасового не використання виробничих основних засобів та відсутності їх експлуатації (корисного використання), амортизація на такі основні засоби не нараховується”.

Таким чином, продовжує наполегливо втілюватися в життя стратегія Верланова окреслена в листі МФУ від 22.04.2019 р. № 11210-09-63/11170, та підтримана ДФСУ в листах від 15.05.2019 р. № 15340/7/99-99-15-02-02-17 та від 26.04.2019 р. № 1887/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

В Практиці МСФЗ №6 : цю стратегію було прокоментовано так:
“У ПКУ не один раз згадано про період списання вартості основних засобів. Його іменують і строком амортизації, і строком корисного використання, і строком корисного використання (експлуатації). Жодна з названих категорій чітко в самому ПКУ не визначена. <...>
строк корисної експлуатації — це величина, яка характеризує не процес використання активу, а прогноз придатності активу до використання. Саме тому принциповою для МСФЗ-стандартизаторів є позиція параграфа 55 МСБО 16: «амортизацію не припиняють, коли актив не використовують» <...>
Отже, якщо в основу аналізу покладено визначення МСБО 16, то висновок листа Мінфіну можна вважати абсолютно необґрунтованим. Але подібні посилання на МСБО 16 можливі лише за умови, що ми свідомо поставимо знак рівняння між терміном «строк корисної експлуатації», який визначено в МСБО 16, та терміном «строк корисного використання (експлуатації)», який використовується в ПКУ“.

Jul 9 19

SDG від ООН

by admin

Рада з міжнародної інтегрованої зітності (International Integrated Reporting Council -IIRC) підписала меморандум про порозуміння з Конференцією хз торгівлі та розвитку ООН (UNCTAD).
Меморадндум стсується зпровадження до системи корпоративного звітування показників сталого розвитку (Sustainable Development Goals – SDGs).
За даними останніх досліджень майже 90% великих компаній вже запровадили до своїх звітів SDG-показники частково або повністю.

джерело

Jul 4 19

Інвестнерухомість: проблеми ідентифікації

by admin

В “Практиці МСФЗ” №6/2019 надруковано статтю Л.Карпова “Оренда і допоміжні послуги“, в якій мова йде про ідентифікацію економічної природи виставкових приміщень з точки зору МСБО 40.

Висновки автора:
“Площі, які використовуються під такі виставки, не є інвестиційною нерухомістю, а є операційною нерухомістю (або нерухомістю, зайнятою власником).

Тому слід уважно ставитися до такої діяльності і, насамперед, зрозуміти, що не завжди наявність договору оренди свідчить про наявність інвестиційної нерухомості. Обов’язково необхідно аналізувати наявність та істотність допоміжних послуг”.