Skip to content
Feb 18 19

Не треба

by admin

Держстат в листі від 28.01.19 зазначив, що звіт про управління до органів статистики подавати не слід.

ДФС листом від 28.01.19 проінформувала: звіт про управління до податкових органів не подається.

Feb 15 19

Неприбуткові “підприємницькі” підприємства

by admin

Консультація львівських податківців:

Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва) у складі Балансу і Звіту про фінансові результати”.

ГКУ – Стаття 62 п.2 :
“Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.”

Отже, якщо підприємство некомерційне, то воно не для здійснення підприємництва.
Тобто, якщо неприбуткова організація є підприємством, створеним для некомерційної господарської діяльності, воно апріорі не може бути суб’єктом малого підприємництва.

ЦКУ: Стаття 85. “Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками”.

Тобто НПО апріорі є непідприємницьким суб’єктом.

Цікаво, що податківці, не зважаючи на зазначені положення ЦКУ та ГКУ, припускають, що таке неприбутково-некомерційно-непідприємницьке підприємство може складати форми, призначені для суб’єктів підприємництва.

Feb 14 19

Перехід на МСФЗ та коригування НРП

by admin

Важливі поради від КПМГ: коли слід подавати уточнюючу декларацію?

Feb 13 19

МСФО и дивиденды

by admin

Мнение Ника Андерсона (Nick Anderson), члена Совета по международным стандартам финансовой отчетности (IASB):

“Совет по МСФО не несет на себе обязательства по определению оптимального уровня дивидендов для компаний на МСФО”.

:)

Источник

Feb 12 19

Возврат инвестиции: точка зрения МФ

by admin

В комментарии письма Минфина от 21.12.2018 г. № 35210-07-10/34262 Татьяна Войтенко в “Налоги и бухгалтерский учет” №12 отмечает:

“Покинуть общество, напомним, предприятие-инвестор может двумя путями:
1) выйти из состава участников или
2) продать свою долю в уставном капитале (УК).
С бухучетной точки зрения, и в первом, и во втором случае участник, который выходит из общества,
фактически продает финансовую инвестицию. Ведь он избавляется от инвестиции и получает взамен денежные средства или имущество”.

“при отражении в учете инвестора операции по выходу участника из общества ввиду нормативного «вакуума»
на практике до сих пор применялись два подхода.

Реализация фининвестиции.
На дату выхода из общества участник (инвестор):
— отражал сумму, которая причитается ему при выходе (рыночную стоимость доли), проводкой:
Дт 377 «Расчеты с прочими дебиторами» — Кт 741 «Доход от реализации финансовых инвестиций»;
— списывал балансовую стоимость финансовой инвестиции с баланса (Дт 971 «Себестоимость
реализованных финансовых инвестиций» — Кт 14 «Долгосрочные финансовые инвестиции»).
<...>
Сторонниками этого подхода были и мы. Ведь п. 3 разд. IV НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности» не допускает сворачивание статей доходов и расходов, кроме случаев, прямо
предусмотренных П(С)БУ. При этом нигде в нацстандартах не прописано разрешение на отражение этой
операции свернуто. <...>

«Внереализационная» операция.
Причитающуюся участнику при выходе из общества сумму показывали по дебету субсчета 377 и кредиту счета 14 «Долгосрочные финансовые инвестиции».
Как раз этот вариант пропагандирует Минфин в комментируемом письме“.

Наш комментарий:
Если взамен актива предприятие получает деньги, то это отнюдь не всегда “фактически продажа”.
Например, при погашении облигации инвестор списывает “ценнобумажную” инвестицию с баланса и получает денежные средства. Однако, в этом случае бухучет не фиксирует продажу облигации.

Feb 11 19

НАУП-ребуси

by admin

В “Професійному бухгалтері” №6 опубліковано статтю Ж.Семенченко “Активи, утримувані для продажу: ребуси оподаткування“.

В статті зокрема розглядаються проблеми з оподаткуванням прибутку при здійснення операцій з НАУП:
“Для платників податку на прибуток фіскали роз’яснюють (див., зокрема, ІПК ДФСУ від 28.12.2017 р. № 3186/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, від 05.05.2018 р. № 2020/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, лист ДФСУ від 16.02.2018 р. № 5956/6/99-99-15-02-02-15), що на момент переведення об’єкта до складу активів, утримуваних для продажу, підприємство здійснює коригування, передбачені ПКУ для продажу основних засобів, а саме:

«збільшувальне» — на балансову вартість об’єкта за даними бухобліку;
«зменшувальне» — на залишкову вартість об’єкта за даними податкового обліку.
<...>
Передусім насторожує той факт, що фіскали пропонують проводити коригування, передбачені ПКУ для продажу основних засобів, уже на момент переведення об’єкта до складу активів, утримуваних для продажу. При цьому в п.п. 14.1.202 ПКУ є чітке визначення продажу товарів, що передбачає передачу прав власності на такий товар, а в разі переведення об’єкта до складу активів, утримуваних для продажу, жодного переходу права власності не відбувається.
<...>
Такого поняття, як необоротні активи, утримувані для продажу, ПКУ не містить.
<...>
якщо під час зарахування на баланс актив було визнано об’єктом основних засобів (виходячи з його вартості та очікуваного строку корисного використання в господарській діяльності), то з позиції ПКУ актив і далі підходить під це визначення. Підстав переводити його до складу оборотних активів у податковому обліку ми не бачимо. Для цілей оподаткування такий актив і далі вважається об’єктом основних засобів. Інша річ, що з місяця, наступного за місяцем переведення активу до складу утримуваних для продажу, у бухгалтерському обліку на нього припиняє нараховуватися амортизація. Відповідно, і в податковому обліку з цього місяця припиняє нараховуватися амортизація. Підстава — п.п. 138.3.1 ПКУ, згідно з яким розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів виконується відповідно до НП(С) БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, установлених п.п. 14.1.138, пп. 138.3.2–138.3.4 ПКУ. А вимоги бухгалтерського обліку (п. 6 розд. ІІ П(С)БО 27), як було вказано вище, свідчать про ненарахування амортизації на вартість таких активів. Відповідно, з моменту переведення активу до складу утримуваних для продажу амортизаційних різниць щодо цього об’єкта не буде”.

Feb 8 19

PWC: IFRS vs US GAAP

by admin

Корисне тут

Feb 7 19

Рекомендаційні рекомендаії

by admin

Мінфін вирішив змінити деякі акценти в регулюванні складання Звіту про управління.
Наказом від 18 січня 2019 року № 27 було внесено зміни до відповідних Методрекомендацій.
Мінфін кілька разів наголосив в тексті документу, що зміст цього документу є рекомендаційним. Для особливо обдарованих, кому назви документу замало, щод додуматися про його рекомендаційний статус.

Крім того, до Методрекмендацій внсесено кілька “групових” полегшень:

” Підприємствам, що мають дочірні підприємства, рекомендується складати консолідований звіт про управління використовуючи ці Методичні рекомендації, з урахуванням суттєвих коригувань, що випливають з особливостей складання консолідованого звіту про управління порівняно зі звітом про управління”.

“Якщо крім звіту про управління складається консолідований звіт про управління, ці звіти можуть бути представлені як єдиний звіт”.

“Дочірнє підприємство може не наводити у звіті про управління інформацію, рекомендовану пунктом 4 розділу II цих Методичних рекомендацій, якщо таке підприємство та його дочірні підприємства включені до консолідованого звіту про управління або до окремого звіту іншого підприємства.”

Feb 5 19

Прискорена без бухобмеження

by admin

В листі ДФС від 29.01.2019 р. № 305/6/99-99-15-02-02-15/ІПК йдеться про співідношення податкового та бухгалтерського термінів амортизації у випадку застосування спеціальних норм щодо прискорення податкової амортизації.
Висновок вельми ліберальний:
“…Відповідно до пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів використовуються з урахуванням наступного.
У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку менше ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються строки, встановлені пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу.
<...>
Під час застосування положень п. 43 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу норми п. 138.3 ст. 138 Кодексу не застосовуються в частині нарахування амортизації відповідно до встановлених мінімально допустимих строків амортизації основних засобів.
Таким чином, платник податку на прибуток має право застосувати у податковому обліку мінімально допустимий строк амортизації (два роки) для основних засобів четвертої групи (машини та обладнання) незалежно від строку корисного використання таких основних засобів з метою амортизації у бухгалтерському обліку за умови, що виконуються вимоги, передбачені п. 43 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу”.

Feb 4 19

Ціна обов’язку – 1%

by admin

Проект Постанови КМУ:

“Визначити, що розмір внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, становить 1 % суми винагороди за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес
(без урахування податку на додану вартість)”.