Skip to content
May 27 16

“Гарантийная” капитализация

by admin

В статье И.Назарбаевой “Гарантийные” обеспечения: бухгалтерские расходы и налоговые корректировки” (Бухгалтерия № 18-19/16) говорится в частности следующее:
“расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание являются расходами на сбыт (п.19 ПБУ -16), поэтому и расходы на создание обеспечений могут относиться к этой категории расходов. Впрочем, они также могут относиться к общепроизводственным расходам или включаться в производственную себестоимость продукции”
В статье приведен пример, в котором расходы на гарантийный ремонт резервируются через счет 91, а расходы на гарантийное обслуживание – на счете 93.
Здесь нужно вспомнить о норме п.13 ПСБУ 11:
“Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”)”.
Если в учете предприятия на дату баланса будут остатки незавершенного производства и/или готовой продукции, то включение расходов на гарантийные обеспечения в дебет счета 91 или 23, может привести к нарушению требования п.13 ПСБУ 11.

May 26 16

Альтернативні показники: не заборонено

by admin

Британська Рада з фінансової звітності (Financial Reporting Council – FRC) систематизувала деякі найбільш поширені питання щодо включення в фінансову звітність альтернативних показників діяльності (Alternative Performance Measures -APMs). Відповіді на ці питання базуються на позиції Європейського органу з цінних паперів і ринків (European Securities and Markets Authority – ESMA).
Роз’яснення стосуються таких показників як EBITDA, та подібні операційні показники, а також показника вільних грошових потоків (Free Cash Flows – FCF).
В документі наголошується, що подання таких показників не вимагається, але і не забороняється.
У разі включення їх до фінансовї звітності, вони повинні буди виокремлені, а в примітках мають бути подані пояснення змісту показників, а також їхній зв’язок з стандартизованими показниками фінансової звітності.

May 25 16

Источник обеспечения

by admin

В “Вестнике МСФО” (Лига Закон) №5/16 публикуется материал “Создание обеспечений: дебетовая часть проводки”, в котором рассматривается вопрос отражения в учете источника начисления обеспечений.
“В системе национальной стандартизации этот вопрос решен – в п.13 ПСБУ 11 говорится следующее:
«Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”)”.
Выходит, что предприятия, отчитывающиеся по ПСБУ, по общему правилу должны отражать создание обеспечений в составе затрат отчетного периода. Единственным исключением здесь является обеспечения расходов под демонтаж и рекультивацию, которое капитализируется в балансовой стоимости основных средств согласно специальным положениям п.8 ПСБУ 7″.
“Что касается системы МСФО, то здесь ситуация иная. Ключевой стандарт – МСБУ 37 «Обеспечения, условные обязательства и условные активы» вообще никак не регламентирует источник начисления обеспечений. Эксперты акцентируют на этом факте внимание бухгалтеров: «МСБУ 37 (параграф 8 ) не запрещает и не требует капитализации затрат, связанных с созданием оценочных обязательств. И это очень странно, поскольку одна и та же операция в этом случае может быть отражена по-разному, что не улучшает сопоставимости отчетности».
В статье приводится пример капитализации обеспечений в стоимости нематериальных активов.

May 24 16

Фундація МСФЗ: підсумки 2015 року невтішні

by admin

Пет Світ (Pat Sweet) в публікації для CCH Daily аналізує сумні фінансові наслідки діяльності Фундації з МСФЗ в 2015 році.
Сукупний дохід впав на 1 млн. фунтів.
Падіння обумовлено перш за все значним зниженням внесків США. В 2015 році ці внески склали майже 800 тис. фунтів, а в 2014 – 2,6 млн. фунтів.
Цікаво, що перенесені на майбутнє податкові збитки в сумі 5,55 млн. фунтів, не призвели до визнання відстроченого податкового активу. Пояснення таке: можливість компенсувати ці збитки за рахунок зменшення оподатковуваного прибутку в майбутньому є невизначеною.

May 23 16

“Уплачивать” можно и нереально

by admin

Елена Кушина в “Бухгалтерии” №16/12 публикует материал “Получение дивидендов: а был ли … доход?”.
В статье анализируется в частности условие уменьшения финрезультата на сумму доходов виде дивидендов, которые подлежат получению “от других налогоплательщиков, уплачивающих авансовые взносы по налогу на прибыль при выплате дивидендов”.
Автор трактует это условие в либеральном ключе, акцентируя внимание на обязанности уплатить авансовый взнос в принципе, а не на его фактической уплате : “неважно, был ли реально уплачен “дивидендный” авансовый взнос (НКУ такого условия не устанавливает)”.

May 20 16

Земля: право і постійність

by admin

В журналі “Головбух” № 12/16 Вікторія Мусієнко публікує статтю, присвячену проблемам обліку права постійного користування землею.
Автор вважає, що таке право слід обліковувати як нематеріальний актив. Але “питання про визначення первісної вартості залишається відкритим”. Оцінка безоплатно отриманого НМА має здійснюватися за справедливою вартістю. При цьому в статті за основу пропонується брати справедливу вартість землі.
Автор зазначає, що в бухобліку такий НМА не амортизується, а в податковому може амортизуватися в склади 6 групи НМА.
Втім стаття попереджає про те, що в ЄБНЗ було розміщено консультацію, де вказувалось, що таке право не відображається в податковому обліку.

May 20 16

Финансовые аналитики недовольны бухучетом НМА

by admin

Исследования Brand Finance показали, что половина финансовых аналитиков не удовлетворены современной системой представления в финансовой отчетности данных о нематериальных активах и брендах.
В частности 68% аналитиков и 58% CFO полагают, что все внутренне созданные бренды также должны отдельно указываться на балансе. Более того, 58% CFO и 73% аналитиков уверены в необходимости ежегодной переоценки нематериальных активов для более точного отражения их справедливой стоимости. Оценка нематериальных активов при этом должна производиться независимой третьей стороной.

May 19 16

Старі дооцінки та нові уцінки

by admin

На веб-ресурсі ДФС ЗІР розміщено консультацію щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму бухгалтерських уцінок цінних паперів.

Питання:

Чи враховується дооцінка цінних паперів, проведена до 01.01.15 р. при збільшенні фінрезультату на суму уцінки цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки?

Відповідь:

” Відповідно до п.п. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів.
Враховуючи, що зазначена норма ПКУ діє починаючи з 01.01.2015, з метою застосування п.п. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 ПКУ уцінка цінних паперів повинна порівнюватись з дооцінкою таких цінних паперів проведеною після 01 січня 2015 року“.

Наш коментар:
Судячи з усього, такою відповіддю податківці спонукають підприємство збільшити фінрезультат до оподаткування на всю суму уцінки.
Зауважимо, що в п.141.2.1 ПКУ, який дисципліновано цитують податківці, немає жодних обмежень щодо строків проведення дооцінок.
Дооцінки, проведені до 2015 року, відносно уцінки, проведеної після 01.01.15, є “раніше проведеними дооцінками”. Отже такі дооцінки мають бути враховані при коригуванні фінрезультату за правилами п.141.2.1 ПКУ.

May 18 16

Рада з МСБО заспокоює страхувальників

by admin

Сьогодні Рада з МСБО дала доручення розробити доповнення до чинного МСФЗ 4, які планується затвердити восени поточного року.
Питання в основному зумовлені тим, що новий стандарт з страхування, що має змінити чинний МСФЗ 4, заплановано запровадити з 2020 року. Тим часом новий стандарт з обліку фінінструментів, МСФЗ 9, заплановано запровадити з 2018 року. Отже можуть виникнути проблеми адаптації нового МСФЗ 9 до старого МСФЗ 4.
Головна мета проекту – запобігти проблемам перехідного характеру.

May 17 16

МСФЗ-амортизація МНМА за правилами ПСБО 7

by admin

В базі ДФС ЗІР опублікована відповідь на питання про те, як здійснюється розрахунок амортизації основних засобів якщо облік ведеться за МСФЗ?

Відповідь податківців така:
” Нормативним документом, що регламентує облік основних засобів, а також їх відображення у міжнародній фінансовій звітності є Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16) «Основні засоби» від 01.01.2014, відповідно до якого для визначення об’єкта основних засобів не застосовується вартісний критерій, передбачене групування основних засобів за класами відповідно до облікової політики підприємства та відсутнє поняття щодо малоцінних необоротних матеріальних активів.
Зокрема, згідно з п. 6 МСБО 16 основні засоби – це матеріальні об’єкти, що їх:
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.
Разом з цим, у п.п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ визначені групи основних засобів та інших необоротних активів, мінімально допустимі строки їх амортизації, а також обумовлені особливості щодо врахування при розрахунку амортизації строків корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку.
Враховуючи зазначене, платник податку, який веде бухгалтерський облік відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, при розрахунку амортизації згідно з п. 138.3 ст. 138 ПКУ повинен здійснювати нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, зокрема з урахуванням груп та мінімально допустимих строків амортизації, визначених у п.п. 138.3.3, 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 ПКУ, та за методами нарахування амортизації, передбаченими Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі – П(С)БО 7), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, крім «виробничого» методу. З урахуванням п. 27 П(С)БО 7 амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта 100 відсотків його вартості.”.

Наш коментар:
Враховуючи те, що МНМА не є основними засобами в податковому розумінні (див. дефініцію п.14.1.138 ПКУ), застосування в податковому обліку методології, передбаченої п. 27 ПСБО 7, виглядає дуже дивним.