Skip to content
Sep 24 18

Засоби корпоративної гігієни: боротьба за чистоту активів

by admin

В “Професійному бухгалтері” №35 Ольга Булгакова та Вероніка Чернишова публікують статтю “Методи впливу на величину чистих активів”. В матеріалі описано бухгалтерську методологію, яка сприяє підвищенню показника власного капіталу (чистих ативів – ЧА) підприємства.
Зокрема автори вказують на дооцінку необоротних активів. При цьому увага звертається на механіку списання дооцінки:
“потрібно враховувати, що перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта ОЗ над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта ОЗ може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включатися до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінках. Таке списання можливе й тільки при вибутті об’єкта, а не щомісяця (щокварталу, раз на рік) (п. 21 П(С)БО 7 «Основні засоби»). “.

Зауважимо, що коли дооцінка списується на нерозподілений прибуток, показник ЧА зазвичай не змінюється. Адже фактично відбувається перерозподіл чистих активів між різними статтями власного капіталу.

Sep 20 18

Капитально-обязательственные инструменты

by admin

Очередной эпизод сериала “Инструменты с характеристиками капитала”, произведенного Советом по МСБУ, посвящен сложным инструментам и анализу условий обратного выкупа.
Русский перевод эпизода здесь.

Стандартизаторы констатируют схожесть конвертируемых облигаций и выписанных опционов пут:

“В момент погашения конвертируемой облигации ее держатель может по выбору либо получить 100 у.е., либо конвертировать облигацию в 100 акций. В момент погашения опциона пут его держатель, опять-таки, может по выбору либо получить 100 у.е., исполнив данный опцион, либо получить 100 акций, не исполняя его. В обоих случаях экономические последствия для компании-эмитента будут одинаковыми, и в обоих случаях компания не контролирует исход. В момент погашения ей придется либо выплатить 100 у.е., либо расстаться с сотней собственных акций. В логике учета соглашений по обратному выкупу Совет по МСФО отталкивается от этой схожести инструментов”.

Предыдущая серия

Sep 18 18

Методи креативного обліку від Tangoe

by admin

Комісія з цінних паперів та фондового ринку США висунула звинувачення у викривленні фінансової звітності телекомунікаційній компанії Tangoe. Звинувачення переважно стосуються завищення прибутків підприємства.
Вінсент Райєн (Vincent Ryan) в своїй публікації для CFO коментує сім пунктів неналежної бухгалтерської методології, що були застосовані шахраями.
Чотири топ-менеджери Tangoe вже сплатили штрафи в сумі $1.5 млн., $ 100000, $50000 та $20000.
Судовий розгляд триває.

Sep 17 18

Нова модель обліку оренди US-GAAP – приклади

by admin

Роберт Паретта (Robert L. Paretta) в СРА Journal публікує велику статтю, присвячену питанням застосовуання нової моделі обліку оренди згідно з ASU 2016-02, яке запровадило нову концепцію, викладену в 842-му розділі Кодифікації US-GAAP.
Стаття містить багато прикладів.
Зауважимо, що американський варіант обліку оренди, на відміну від МСФЗ 16, передбачає окрему схему орендного обліку для орендаря за договором операційної оренди -див. приклад 2. Головна особливість такого механізму в тому, що балансова вартість права користування дорівнює сумі орендного зобов’язання, а вся сума орендного платежу відображається як орендні витрати.

Sep 14 18

Проміжна звітність за МСФЗ в повному складі

by admin

Мінфін та ДФС висловили свою позицію щодо складу проміжної фінансової звітності тих компаній, які звітують за МСФЗ.

В листі Мінфіну від 23.08.2018 р. N 35210-07-10/22399 зазначається наступне:
“Якщо підприємство застосовує МСФЗ, таке підприємство має дотримуватись їх вимог, зокрема вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 “Проміжна фінансова звітність”, яким передбачено, що “проміжна фінансова звітність – це фінансовий звіт, що складається або з повного комплекту фінансової звітності (визначеного в МСБО 1 “Подання фінансової звітності”), або з комплекту стислої фінансової звітності (визначеної у цьому Стандарті) за проміжний період”.

Зауважимо, що “стисла” не значить неповна.
ДФС в листі від 22.08.2018 р. N 27209/6/99-99-15-02-01-15конкретизує:

“Международным стандартом бухгалтерского учета 34 (МСБУ 34) определено понятие “промежуточная финансовая отчетность” – это финансовый отчет, который составляется либо из полного комплекта финансовой отчетности (определенного в МСБУ 1 “Представление финансовой отчетности”), либо из комплекта краткой финансовой отчетности (определенной в этом Стандарте) за промежуточный период.
Согласно положений МСБУ 34 промежуточный финансовый отчет должен включать, как минимум, такие компоненты: краткий отчет о финансовом состоянии; краткий отчет или краткие отчеты о прибыли или убытке и другом совокупном доходе; краткий отчет об изменениях в собственном капитале; краткий отчет о движении денежных средств; некоторые объяснительные примечания“.

Sep 13 18

Федерали про проміжну звітність

by admin

В серпневому дайджесті Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України Олексій Радонов коментує Постанову КМУ від 11.07.2018р. No547:
“Пакет проміжної (квартальної) фінансової звітності підприємств, що складають звітність за П(С)БО, включає тільки баланс та звіт про фінансові результати. Про суб’єктів, що звітують за МСФЗ, нічого не сказано, виходить, що для них такого послаблення немає. Тобто проміжну фінансову звітність вони повинні складати відповідно до МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність». ФПБАУ неодноразово у своїх зверненнях до Мінфіну та на IFRS форумах у квітні –червні 2018рр. вказувала на цю проблему, що виникла після того, як починаючи з 01.01.2018р. із Закону No996 було виключено положення щодо скороченого пакету квартальної фінансової звітності. Щодо суб’єктів, що звітують за П(С)БО, вона вирішена. Почекаємо роз’яснень Мінфіну щодо МСФЗ-шників”.

Sep 12 18

Аналітикам потрібні сегменти

by admin

Інститут фінансових аналітиків (CFA Institute) опублікував доповідь, що стосується сегментної звітності.
Зауважимо, що більше 83 відсотків опитаних експертів вважають, що сегментна звітність вкрай необхідна.
Майже 78 відсотків опитаних вказують на недостатню якість сегментної звітності.
Дослідження базовано на досвіді вимог US-GAAP. Втім автори вказують, що сегментні вимоги МСФЗ та US-GAAP дуже схожі.

Sep 10 18

Нова оренда – дослідження Делойт

by admin

Делойт опублікував доповідь про результати свого міжнародного дослідження щодо запровадження нових правил обліку оренди за МСФЗ 16 та ASC 842.

Звернемо увагу на кілька цікавих особливостей.

В Європі найбільша частка тих компаній, які планують застосовувати метод повної ретроспекції при переході на нову модель обліку. Тобто саме в цьому регіоні менеджмент найбільше турбується про інформаційні потреби користувачів, і не збирається використовувати модель переходу без подання порівняльних даних.

В Америці найбільша частка (60%) тих керівників, які вважають, що через нові правила не доведеться розпочинати перемовини про укладання нових орендних угод. В Європі біля 50% менеджерів дотримуються протилежної точки зору.

В Європі найвища частка тих, хто вважає, що нова схема обліку оренди суттєво вплине на фінансову звітність.

Sep 7 18

МСФЗ 16: що буде с податком на прибуток

by admin

В “Професійному бухгалтері” №33 опублікована стаття “МСФЗ 16 «Оренда»: податкові ризики“, в якій розглядаються фіскальні аспекти запровадження нового стандарту.
Висновки:
“зобов’язання орендаря перед орендодавцем за договором оперативної оренди, відображені в пасиві Балансу орендаря, не є «запозиченнями» з точки зору П(С)БО 31 «Фінансові витрати» і, як наслідок, не є «борговими зобов’язаннями» з точки зору п. 140.1 ПКУ. А оскільки так, то й «тонко-капіталізаційні» ліміти не повинні поширюватися на визнання оперативно-орендних процентів для цілей оподаткування. Такі результати дає формальний підхід”.
Втім, якщо ДФС не дотримуватиметься формалізму, слід зважати на певні особливості визначення ставки дисконтування:
“Завищення ставки (звісно, у межах економічних реалій та етичної пристойності) в деяких випадках може дозволити орендареві-позичальнику залишитися в межах дозволених фіскальних параметрів співвідношення боргових зобов’язань та власного капіталу”.

Sep 5 18

НПО-звітність: англійське тестування

by admin

Комісія з благодійності (The Charity Commission) Великої Британії провела тестування фінансових звітів більше 100 благодійних організацій.
Результати:
- 51% звітів демонструють чітке розуміння вимоги до звітування про суспільну користь – це на 5% більше я порівняно з минулорічним результатом,
- 71% звітів пояснює, хто отримав вигоду від благодійної діяльності, і 62% звітів включають звіти про суспільні вигоди (public benefit statement),
-74% щорічних звітів великих благодійних організацій, доходи яких перевищують 25 000 фунтів стерлінгів, були прийнятними та відповідали базовому стандарту, встановленому Комісією.

Джерело