Skip to content
May 18 18

Поручительство и гарантии

by admin

В статье “Особенности отражения в учете поручительства” описан механизм учета соответствующих операци. В частности в статье указано:
“После заключения договора поручительства на сумму поручительства, которая указана в договоре, поручитель резервирует ее по дебету забалансового счета 05 «Гарантии и обеспечения предоставленные». Напомним, что этот счет предназначен для обобщения информации о наличии и движении выданных предприятием гарантий и обеспечений, выполнения как собственных обязательств, так и обязательств по платежам других предприятий, в том числе по договорам поручительства.

В случае погашения поручителем задолженности перед кредитором за неисполнение должником взятых на себя обязательств, поручитель снимает сумму с забалансового счета 05 (отражают по кредиту).

Списывают с забалансового учета сумму поручительства и в случае ее прекращения на прочих основаниях. Например, в случае прекращения поручительства, то есть когда должник сам погасил задолженность без участия поручителя.

В момент выполнения обязательств по договору поручительства поручитель не только снимает сумму поручительства с забалансового счета 05, но и отражает дебиторскую задолженность, возникшую при погашении суммы долга по дебету субсчета 377. По кредиту этого субсчета поручитель будет показывать списание задолженности в связи с возмещением должником уплаченной поручителем суммы”.

Наш комментарий
Странно, но авторы статьи почему-то игнорируют самый болезненный момент бухучета – они забывают главном этапе операции – признании ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!
В п.21 ПСБУ 13 говорится следующее:
“Фінансова гарантія, яка відповідно до Положення (стандарту) 13 визнана зобов’язанням, до закінчення терміну
гарантії відображається гарантом за справедливою вартістю або, якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо, за більшим з двох значень – первісною вартістю чи сумою забезпечення, створеного відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” .
Якщо фінансова гарантія поширюється на кілька статей балансу, то оцінка такої гарантії здійснюється за кожною статтею”.

May 16 18

Обрання фінансового радника: що цікавить інвесторів

by admin

1st Global провів дослідження зацікавлень американських інвесторів в питанні вибору гідного фінансового радника.
Зокрема з’ясувалось, що
- 66% опитаних віддають перевагу податковій обізнаності фахівця,
-найбільшу увагу інвестори приділяють темі податковій оптимізації інвестування (58%), да другомі місці рейтингу цікавості – оподаткування майна (45%) та особисте оподаткування (45%).
-фактор довіри до радника переважає фактор його майстерності та обізнаності (90%).

Джерело

May 15 18

Новая КО: о самом важном

by admin

Изложение вебинара IASB, посвященного анализу изменений Концептуальной основы (КО) финотчетности, в частности рассматривает новые определения активов и обязательств. Также весьма любопытны положения, касающиеся попыток проведения четкой границы между доходом и прочим совокупным доходом.
Отдельного внимания заслуживает такой комментарий:
“Что касается составителей отчетности, то на них этот документ также не окажет никакого прямого влияния прямо сейчас, разве что в том случае, если они займутся разработкой новой учетной политики на его основе в случае отсутствия прямых указаний в действующих МСФО. В любом случае, на обязательной основе это случится не раньше 2020 года, когда обновленные “Концептуальные основы” вступят в силу. А если говорить о косвенном влиянии – то да, оно будет, но лишь с приходом будущих стандартов МСФО, которые уже будут создаваться на их основе, причем Совет начнет на них ориентироваться немедленно (не дожидаясь 2020 года)”.
Отметим, что в самом тексте новой КО дата вступления в силу не обозначена.

May 14 18

Уцінка і поставка

by admin

В листі ДФС від 16.04.2018 р. № 1600/6/99-99-15-03-02/ІПК розглянуто питання податкового обліку уцінки запасів.
Автори листа зробили цікаві висновки:
“якщо при проведенні процедури уцінки запасів, вартість запасів, на яку вони були уцінені, включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів / послуг, такі запаси вважаються використаними в оподатковуваних операціях, відповідно нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, визначеними пунктом 198.5 статті 198 Кодексу, не здійснюється.
Донарахування податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, визначеними пунктом 198.5 статті 198 Кодексу, здійснюється у разі якщо вартість запасів, на яку вони були уцінені, не включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг”.

Зауважимо, що в листі йдеться про “уцінку запасів, які будуть використані у господарській діяльності “.

Наш коментар:
Позиція, висловлена в листі, є принципово помилковою.
Адже уцінка запасів не є їхнім постачанням (в розумінні п.14.1.191 ПКУ).
Аналогічна ситуація виникає про застосуванні процедури зменшення корисності. Наголосимо, що в таких ситуаціях фахівці ДФС визнають відсутність необхідності нарахування ПДВ (див., наприклад, листи від 16.11.2015 р. N 24354/6/99-99-19-03-02-15, від 02.12.2016 р. № 26145/6/99-99-15-03-02-15).

May 11 18

Нові процедури від IRS

by admin

Служба внутрішніх доходів (IRS) США затвердила нову Доходну Процедуру (Rev. Proc. 2018-29 ), яка регламентує податкові особливості переходу до нових бухгалтерських правил визнання доходів (розділ 606 Кодифікації US-GAAP в редакції ASU No. 2014-09 а також новий МСФЗ 15). Нова процедура враховує зміни в бухгалтерській періодизації та методології визнання доходів, та їхній вплив на податкову звітність.

May 10 18

Аванси та резерви

by admin

В газеті “Все про бухгалтерський облік” №40 надруковано консультацію “Продавець затримує постачання товару: як обліковувати аванс за МСФЗ”, в який розглядається питання необхідності створення резерву сумнівної заборгованості під аванси.
В консультації зокрема зазначено наступне:
“Інколи підприємства, керуючись настановами параграфу 10 МСБО 8, за аналогією обирають для обліку попередніх оплат ту ж механіку знецінення, що використовують для обліку фінансових активів. В такому випадку за відповідними сумами обчислюють зменшення корисності, яке може втілитися в створення резерву сумнівного боргу . Тобто створення резерву сумнівного боргу за сумами попередніх оплат можливе, але не обов’язкове. В той же час обов’язковим, у разі виникнення відповідних підстав (скажімо, несвоєчасне виконання контрагентом своїх зобов’язань), є визнання витрат від зменшення корисності. Фактично це означає, що знецінити попередню оплату можна прямим списанням суми уцінки на витрати, без формування резерву за контрактивним рахунком”.

May 8 18

Шосте цьогорічне ASU

by admin

FASB затвердила чергове Оновлення – АSU No. 2018-06 -Поліпшення розділу 942 Кодифікації US-GAAP.
В результаті змін з Кодифікації виключено окремі застарілі положення, які стосувалися обліку спеціфичніх регуляторних вимог (банківський циркуляр №202) щодо податкових наслідків кредитного резервування.
Циркуляр № 202 наразі скасовано. Отже необхідності в спеціальних положеннях частини 942-740 Кодифікациї вже немає.
Зміни набувають чинності негайно.

May 7 18

Історична справедливість

by admin

В “Професійному бухгалтері” № 17-18 розміщено статтю “Фінінвестиції за собівартістю: не можна, але якщо дуже потрібно…”, де розглянуто проблему оцінки фінинструментів, які складно оцінити за справедливою вартістю:

“За загальним правилом параграфа 4.1.4 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» інструменти власного капіталу можуть бути віднесені або до категорії оцінюваних за справедливою вартістю через прибуток/збиток, або до категорії оцінюваних за справедливою вартістю через капітал (інший сукупний дохід). Жодних винятків у частині оцінки за собівартістю в стандарті немає. Ті інструменти власного капіталу, на які поширюється дія МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», мають відображатися в активі Балансу тільки за справедливою вартістю.

Проте в параграфі Б5.2.3 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» є одне чудове застереження, на яке українським інвесторам, можливо, слід звернути особливу увагу. Вона свідчить, що у виняткових випадках собівартість може бути прийнятною оцінкою справедливої вартості. Це може статися, якщо бракує актуальної інформації для оцінки справедливої вартості або якщо діапазон «справедливої» оцінки надто великий. <...>

Тут слід звернути увагу на деякі винятки з винятку.

У параграфі 5.18 Основ для висновків до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» указується, що оцінка справедливої вартості інструментів власного капіталу на основі собівартості не може застосовуватися такими спеціальними компаніями (particular entities), як інвестиційні фонди й фінансові установи (financial institution).

Крім того, «справедлива» собівартість незастосовна до оцінки тих фінансових інструментів, які мають ринкові котирування. Це зафіксовано в параграфі Б5.2.6 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». І тут ми, на жаль, мусимо зауважити, що офіційний український переклад цього параграфа містить прикру помилку. На сайті Мінфіну переклад відповідного тексту має такий вигляд: «Собівартість ніколи не може вважатись якнайкращою оцінкою собівартості у випадку інвестицій в інструменти власного капіталу, що мають котирування (або в договори на інструменти власного капіталу, що мають котирування)».

Оригінальний текст має такий вигляд: «Cost is never the best estimate of fair value for investments in quoted equity instruments (or contracts on quoted equity instruments)».

Як бачимо, перекладачі переплутали «справедливу вартість» (fair value) і «собівартість» (cost). У результаті текст параграфа Б5.2.6 втратив будь-який сенс. Правильний переклад має такий вигляд: «Собівартість ніколи не може вважатись якнайкращою оцінкою справедливої вартості у випадку інвестицій в інструменти власного капіталу, що мають котирування (або в договори на інструменти власного капіталу, що мають котирування)».

May 4 18

Актив як витрати …. майбутні

by admin

Ольга Шара в журналі “Вісник. Офіційно про податки” публікує статтю “Витрати майбутніх періодів“.
В матеріалі зокрема розглянуто питання обліку оборотних нематеріальних активів:

“ПБО 8 не встановлено, що нематеріальні активи повинні мати очікуваний строк корисного використання більше одного року. Однак такий висновок можна зробити з урахуванням заповнення розділу І Балансу (Звіту про фінансовий стан).

Інструкцією № 291 також визначено, що строк використання нематеріального активу має бути більше одного року або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік.

Враховуючи зазначене, вважається, що програмне забезпечення потрібно відносити до нематеріального активу в тому випадку, коли строк використання перевищує один рік (або операційний цикл, якщо він більше року)”.

May 3 18

286: переведення та продаж

by admin

В листі ДФС від 16.02.2018 р. 5956/6/99-99-15-02-02-15 надано пояснення щоло операції переведення основних засобів на рахунок 286:
“у випадку продажу основних засобів (у т.ч. у разі їх переведення у групу необоротних активів, утримуваних для продажу), які використовуються у господарській діяльності, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу”.
Таким чином, кореспонденція Дт 286 Кт 10 розглядається податківцями як продаж.
Сумнівний підхід, зважаючи на спеціальну дефініцію терміну “продаж (реалізація) товарів”, наведену в п.14.1.202 ПКУ.
При списанні об’єкту з одного рахунку обліку активів на інший рахунок обліку активів переходу права власності не відбувається. Отже вимагати збільшення оподатковуваного прибутку в такій ситуації – нісенітниця.