Skip to content
Jun 26 17

Неотделимость и превалирование

by admin

В статье М.Рыльской “Неотделимые улучшения объекта аренды: юридические и бухгалтерские аспекты”, напечатанной в “Бухгалтерии” № 24/17, указано, что неотделимые улучшения объекта аренды, сделанные арендатором, являются собственностью арендодателя.
Почему же тогда арендатор отражает их стоимость в своем балансе (п.8 ПСБУ 14)?
Автор отвечает:
“Здесь предприятию нужно следовать одному из принципов бухгалтерского учета, определенных в ст. 4 Закона о бухучете. Это принцип превалирования сущности над формой: операции должны учитываться согласно их сущности, а не только исходя из юридической формы. Поэтому возможность арендатора контролировать неотделимые улучшения до возврата объекта аренды арендодателю (а не право собственности на них) должны определять учетные особенности затрат на улучшения такого рода”.

Jun 23 17

Тишком нишком

by admin

Проголосований вчора в Раді законопроект про зміни до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” виглядає напрочуд сумнівним. Адже до голосування в парламенті подано некоректні документи, які можуть ввести в оману тих, хто голосує.
Наведемо приклад.
В чинній редакції Закону (текст з сайту ВР) частина 4 статті 14 виглядає так:

“Публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти
іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств
і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні
учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові
установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає
за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та
річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським
висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з
опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Державні і комунальні унітарні підприємства, господарські
товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток) належать державі чи територіальній громаді, а також
господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких
належать господарським товариствам, частка держави чи
територіальної громади в яких становить 100 відсотків, зобов’язані
оприлюднювати інформацію про свою діяльність (квартальну, річну
фінансову звітність, у тому числі консолідовану, за останні три
роки) шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або
на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта управління об’єктами
державної або комунальної власності. Доступ до таких веб-сторінок
та веб-сайтів є цілодобовим і безоплатним.

Річна фінансова звітність (у тому числі консолідована)
зазначених суб’єктів господарювання оприлюднюється до 30 квітня
року, що настає за звітним періодом. Якщо річна фінансова
звітність (у тому числі консолідована) зазначених суб’єктів
господарювання підлягає обов’язковому аудиту, аудиторський
висновок публікується разом із звітністю.

Електроенергетичні підприємства, які не зобов’язані
публікувати фінансову звітність відповідно до цієї статті,
забезпечують доступність своєї фінансової звітності для
ознайомлення громадськості за місцезнаходженням виконавчого органу
підприємства”.

В порівняльній таблиці законопроекту ця норма (яку названо чинною) виглядає так:

“Публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.
Підприємства – суб’єкти електроенергетики, які не зобов’язані публікувати фінансову звітність відповідно до цієї статті, забезпечують доступність відповідної фінансової звітності для ознайомлення громадськості за місцезнаходженням виконавчого органу такого підприємства”.

Як бачимо в таблиці відсутні деякі положення чинного Закону.

Звична депутатська недолугість та непрофесійність?
Можливо так… а можливо це дещо інше.
Тут варто звернути увагу на те, що в запропонованій законопроектом редакції статті 14 зникає вимога щодо оприлюднення звітності державними та комунальними підприємствами.
Якщо б в порівняльний таблиці було подано правильну норму, то цей факт було б важко приховати від тих, хто має голосувати.

Схоже на те, що деяким “слугам народу” не дуже хочеться, щоб громадяни мали змогу ознайомитися в режимі он-лайн з фінансовими звітами державних та комунальних підприємств.

Jun 22 17

Збитки -непокриті, а прибуток – чистий

by admin

В листі ОВП ДФС від 15.06.2017 р. № 644/ІПК/28-10-01-03-11 роглянута ситуація нарахування дивідендів за умов наявності непокритих збитків:

“Згідно з пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) дивіденди – платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини).

Підпунктом 57.11.1 п. 57.1 ст. 57 Кодексу встановлено, що у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток – емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст. 137 Кодексу.

Пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, встановлено, що дивіденди – частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Дивіденди розраховуються виходячи з прибутку, визначеного за правилами бухгалтерського обліку.
Разом з тим, Кодекс не визначає заборон для виплати дивідендів за 2016 рік при наявності непокритого збитку за минулі роки“.

Наш коментар:
Нараховувати дивіденди за наявності балансових збитків слід обережно. Необхідно взяти до уваги певні обмежувальні норми законодавства або статутних документів. Наприклад, в статті 31 Закону “Про акционерні товариства” вказано на те, що акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

Jun 21 17

Випробувальні доходи – без вирахування

by admin

Рада з МСБО оприлюднила проект внесення змін до МСБО 16.

МСФЗ-стандартизатори збираються внести до стандарту положення про заборону зменшення вартості основного засобу на суми доходів, отриманих в результаті випробування (перевірки) активу до його встановлення для використання із запланованою метою. Відповідні зміни пропонується внести до параграфу 17 МСБО 16.

Jun 20 17

Як каратимуть

by admin

Мінюст в листі від 23.02.2017 р. № 6508/105-0-2-17/7 оповів про те, як вітчизняне законодавство ставиться до бухгалтерІв, які порушили законодавство і заподіяли шкоду свому підприємству. Мова в листі йде про відповідальність за нормами Кодексу законів про працю:

“Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників визначено ст. 133 Кодексу.

В свою чергу випадки повної матеріальної відповідальності передбачено ст. 134 Кодексу.

Поряд з цим слід зазначити, що ст. 136 та 138 Кодексу встановлено, зокрема, що покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, а керівниками підприємств, установ, організацій та їх заступниками – за розпорядженням вищого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника.

Розпорядження власника або уповноваженого ним органу чи вищого в порядку підлеглості органу має бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівника. Якщо працівник не згоден з відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому законодавством.

У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання власником або уповноваженим ним органом позову до суду”.

Jun 19 17

Плата за безвіз

by admin

16 депутатів згадали про зобов’язання України за Угодою про асоціацію з ЄС, та подали на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні”.

Тут існувала певна інтрига – як узгодити сьгоднішній зв’язок нацстандартів з МСФЗ та необхідність дотримуватися вказівок Євродирективи 2013/34/EU.

Парламентарі прийняли соломонове рішення, і запропонували наступне визначення:

“національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку — нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку”.

У разі прийняття такої редакції буде фактично скасовано норму про те, що нацстандарти не можуть суперечити міжнародним стандартам.
А формулювання “на основі” стандартизаторів ні до чого особливо не зобов’язує.

Jun 16 17

Валюта – віртуальна, а майно – інше

by admin

Мінфін сумнозвісного теріторіального утворення, яке на сході межує з Україною, збирається віднести віртуальні валюти (біткоіни и т.п.) до категорії “іншого майна” (Джерело).

Такий підхід нагадує ставлення до кріптовалют з боку американського податкового органу - Служби внутрішніх доходів (IRS).

Українське чиновництво поки що обмежується засторгами, та називає такі валюти “сурогатними”.

Jun 15 17

Вирок професії

by admin

Президент Американського інституту сертифікованих громадських бухгалтерів Barry Melancon (Барі Меланкон) на Конференції Інституту із зайнятості (2017 AICPA Engage conference) заявив, що завдяки швидкому зростанню потужності технологій оборобки даних бухгалтерська робота вже повністю роботизована або елімінована на 40%. Такі темпи можуть призвести до того, що професія зникне протягом найближчих 5 років.

Джерело

Jun 13 17

Пруденс без асиметрії

by admin

Рада з МСБО оприлюднила підсумковий документ, що містить попередні рішення щодо змін Концептуальної основи фінансової звітності.

Звертаємо увагу на те, що заплановано повернути до Концептоснови принцип обачності (prudence).

Щоправда цей принцип є лише підтримкою головного підходу – нейтральності звітності.
Тобто не можна переоцінювати активи та доходи, але це не означає, що їх слід недооцінювати.

Концептоснова не наполягатиме на асиметрії, коли ставлення до визнання доходів та активів відрізнятиметься від ставлення до визнання зобов’язань та витрат. Втім в окремих стандартах встановлення певної асиметрії може бути припустимим.

Jun 12 17

Збитки компенсуються

by admin

Європейський центробанк звернувся до Європарламенту з висновками про вплив запровадження нового МСФЗ 9 на діяльність банківського сектору.

Зокрема в листі йдеться про те, що збільшення витрат на формування резервів під списання поганих боргів буде частково компенсовано, або зовсім нейтралізовано дією інших чинників, обумовлених новою обліковою політикою. Серед іншого таким чинником може бути зміна підходів до класифікації активів.