Skip to content
Nov 16 18

МСФЗ 17 відтермінують

by admin

На прохання багатьох страховиків Рада з МСБО розглянула питання про перенесення дати набуття чинності МСФЗ 17.
Попереднє рішення прийнято: МСФЗ 17 буде застосовуватися не з 2021, а з 2022 року.
Відтерміновано також буде і альтернативну опцію, надану страховикам в частині тимчасового звільнення від запровадження МСФЗ 9.

Nov 15 18

Запасний резерв

by admin

В листі ДФС від 08.11.2018 р. № 4730/6/99-99-15-02-02-15/ІПК дана консультація щодо податкового обліку резервів знецінення запасів:

“якщо підприємством ухвалено рішення здійснювати уцінку через створення резерву (забезпечення) знецінення запасів у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, то в такому випадку виникають різниці згідно з п. 139.1 ст. 139 Кодексу для коригування фінансового результату до оподаткування”.

Висновок: відображати в МСФЗ-обліку зменшення корисності запасів через створення контрактивного резерву ризиковано з точки зору оподаткування. Адже недолугі формулювання п.139.1.1 та 139.1.2 ПКУ фактично ототожнюють резерви і забезпечення.
Безпечніше знецінювати запаси прямим списанням на витрати, як це передбачено в системі ПСБО. Такі уцінки не підпадають під податкові коригування.

Nov 15 18

ТЦУ та ПСБО 23

by admin

“Професійний бухгалтер” №42 друкує статтю “Трансфертне розкриття”, в якій аналізується зв’язок між вимогами ПКУ щодо трансфертних цін та вимогами МСБО 23 щодо оцінки статей в операціях з пов’язаними особами

“Відповідно до п. 7 П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» за методом порівнюваної неконтрольованої ціни застосовується ціна, яка визначається за ціною на аналогічну готову продукцію (товари, роботи, послуги), що реалізується не пов’язаному з продавцем покупцеві за звичайних умов діяльності. Цей опис в принципі дуже схожий на опис методу порівняльної неконтрольованої ціни, наведений в п.п. 39.3.3.1 ПКУ. Втім, на наш погляд, це зовсім не означає, що трансфертно-фіскальні коригування обов’язково мають стати підставою для коригування показників бухобліку.

У п. 6 П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» дійсно йдеться про оцінку активів. Але чи означає це, що методи, перелічені в цьому пункті, слід розглядати саме як інструменти бухгалтерських переоцінок?

<...>

Судячи з усього, автори П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» в частині вимог про інформацію щодо операцій пов’язаних сторін віддали перевагу розкриттю саме в примітках. Про це свідчать пп. 11, 13 та 15 П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін».

Таким чином, інформацію про результати застосування методу порівнюваної неконтрольованої ціни слід подавати у примітках до фінзвіту, але застосовувати її для переоцінки товарів за П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» не обов’язково”.

Nov 14 18

Коригування залежать від впливу операції на прибуток?

by admin

В листі ДФС від 29.10.2018 р. № 4620/6/99-99-15-02-02-15/ІПК/ йдеться про безоплатну передачу основних засобів балансоутримувачем.
Висновок податківців дуже цікавий:

“Якщо комунальне підприємство — платник податку, яке за рішенням органу місцевого самоврядування передає основні засоби — об’єкти житлового комплексу (багатоквартирні будинки), що перебувають на його балансі, у процесі списання їх з балансу, не включає суму залишкової вартості таких основних засобів до складу витрат під час визначення фінансового результату до оподаткування, то такий платник не збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму залишкової вартості цих засобів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку, та не зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму залишкової вартості таких об’єктів основних засобів”.

Важливо, що відповідні положення статті 138 ПКУ не ставлять коригування в залежність від того, як вплинуло списання на прибуток.

Nov 13 18

47 під премії

by admin

В газеті “Зарплата та кадрова справа” №21 розміщено статтю Т.Момот “Преміальні резервації“.
Автор зокрема зазначає:
“У П(С)БО 11 «Зобов’язання», що власне і регламентує нарахування забезпечень, про премії прямо не сказано нічого. Проте, премії згадуються в іншому стандарті — в П(С)БО 26 «Виплати працівникам». У п. 5 цього стандарту зазначено, що до поточних виплат працівникам належать «премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу». Звернемо увагу на те, що тут використано практично те ж формулювання, що і в Інструкції № 291. Крім того, відповідно до п. 8 П(С)БО 26, премії відображаються за статтею забезпечень «якщо робота, виконана працівниками у цьому періоді, дає їм право на отримання таких виплат у майбутньому».

Неважко помітити, що між положеннями Інструкції № 291 і П(С)БО 26 є певна нестикування. Якщо, наприклад, працівник за підсумками 2017 року заробив премію, яку за умовами внутріфірмового регламенту він отримає на початку 2019 року, то, судячи з Інструкції № 291, сума такої премії має бути відображена у складі забезпечень, але не може обліковуватися на субрахунку 477.

Так чи інакше, але, виходячи з названих вище приписів, можна зробити висновок, що не всяка премія повинна обов’язково відображатися за кредитом рахунку 47. <...>

якщо головбух на дату балансу має точну інформацію про суму премії, що підлягає виплаті, та про час її виплати, то обліковувати такі премії за кредитом рахунку 47 та показувати їх у звіті як забезпечення немає сенсу. Якщо ж точно сума майбутньої виплати та/або дата такої виплати не відома, то головбух повинен використати для нарахування рахунок 47, та показувати відповідні суми за статтями забезпечень (рядки 1520 і 1660 форми № 1)”.

В статті подано приклади, що ілюструють проблему.

Nov 12 18

МСФЗ 15 – зміна ціни : укрпереклад

by admin

Офіційний переклад тексту МСФЗ 15:
параграф 88 – ” Суми, розподілені на задоволене зобов’язання щодо виконання, визнаються як, або, як зменшення доходу від звичайної діяльності , в тому періоді, у якому відбулася зміна ціни договору”.

оригінал: “Amounts allocated to a satisfied performance obligation shall be recognised as revenue, or as a reduction of revenue, in the period in which the transaction price changes”.

російський переклад: “Суммы, распределенные на выполненную обязанность к исполнению, должны признаваться как выручка или как уменьшение выручки в том периоде, в котором произошло изменение цены операции”.

Nov 12 18

Вигода як зменшення витрат

by admin

Влада Карпова в “Бухгалтер & Закон” № 45-46 публікує статтю
Неприбуткові організації: особливості бухгалтерського обліку“, в якій зокрема розглядається питання використання категорії “економічна вигода”:

“правила ведення бухгалтерського обліку для неприбуткових організацій викликають розбіжності. Загальні норми П(С)БО для них підходять не повністю, адже діяльність будь-якої неприбуткової організації не спрямована на одержання прибутку, а всі базові бухгалтерські поняття (активи, доходи, витрати) сформульовано виходячи з припущення, що підприємство буде одержувати економічні вигоди.

Так, активами визнають ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до одержання економічних вигід у майбутньому (ст. 1 Закону № 996). При цьому економічною вигодою вважають потенційну можливість одержання підприємством коштів від використання активів (ст. 1 Закону № 996).

З цього приводу Мінфін у листі від 22.09.2010 р. № 31-34020-20-27/25329 зауважив, що до потенційної можливості одержання коштів від використання активів також належить і можливість зменшення в результаті використання активів витрат коштів та їх еквівалентів. На цій підставі Мінфін зобов’язав одержувача гуманітарної допомоги до передання набувачеві відображати її в складі відповідних активів. Це передбачено й Порядком № 298, норми якого поширюються на юридичних осіб незалежно від видів діяльності й форм власності (крім бюджетних установ), які одержали гуманітарну допомогу (одержувачів), які потребують її та яким безпосередньо надають таку допомогу (набувачів).

Виходячи з цього, неприбуткова організація відображає придбані ресурси за загальними правилами в складі активів, навіть якщо вона планує відразу передати їх іншим особам”.

Наш коментар:
Український Закон про бухоблік дає дуже обмежене визначення “економічної вигоди”. Натомість Концептуальна основа фінзвітності в параграфі 4.8 зазначає:
«Майбутня економічна вигода, втілена в активі, є потенціалом, який може сприяти надходженню (прямо або непрямо) грошових коштів і їх еквівалентів до суб’єкта господарювання. Потенціал може бути продуктивним, тобто частиною операційної діяльності суб’єкта господарювання. Він може набирати також форми конвертованості у грошові кошти або їх еквіваленти або спроможності зменшувати відтік грошових коштів, наприклад, коли альтернативний виробничий процес зменшує витрати на виробництво».

Що стосується неприбуткового сектору, то «в некоммерческой организации будущая экономическая выгода часто заключается в способности предоставить услуги в соответствии с программой такой организации без дополнительных затрат экономических ресурсов» (Skinner R. M. (1987) Accounting Standards in evolution).

Nov 9 18

Більшість за спрощення

by admin

Більшість з 500 компаній рейтингу S&P обирають спрощенний метод переходу до нових правил обліку доходу.

Модифікованій ретроспекції (modified retrospective ) віддають перевагу 87,5% компаній.

Джерело

Nov 9 18

Якщо аудит, то без консалтингу

by admin

КПМГ в Англії відмовилась надавати консультаційні послуги тим клієнтам, звітність яких піддається аудиту.
Мета – підвищення довіри до аудиторського висновку.

Джерело

Nov 7 18

Бухгалтерсько-неприбуткова амортизація

by admin

Дніпровські податківці роз’яснили питання про відображення амортизаційних витрат в податковому НПО-звіті:

“Враховуючи те, що дані, наведені у Звіті, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, всі суми доходів та витрат (у т. ч. суми нарахованої амортизації основних засобів), сформовані за правилами бухгалтерського обліку мають бути відображені у Звіті. Тобто, суми доходів та витрат (у т. ч. суми нарахованої амортизації основних засобів), які не відображені у рядках 1.1 – 1.10 та 2.1 – 2.5 Звіту, відображаються у рядках 1.11 «Інші доходи» та 2.6 «Інші видатки (витрати)» Звіту”.