Skip to content
Jun 22 18

Два чергових оновлення від FASB

by admin

Рада зі стандартів фінансового обліку США затвердила сьоме та восьме оновлення до Кодифікації US-GAAP.
ASU №2018-07 врегульовує питання обліку виплат, основаних на акціях, у розрахунках з непрацівниками, і набуває чинності з грудня поточного року.
ASU №2018-08 вносить зміни до розділу Кодифікації, що стосується обліку неприбуткових організацій в частині надходжень та внесень (видатків). Залежно від виду організацій та операцій дата набуття чинності може бути різною – червень 2018 р. або грудень 2018 р.

Jun 21 18

Канадські професійні бухгалтери досліджують криптовалюти

by admin

СРА Канади оприлюднили результати аналізу схем обліку криптовалют за МСФЗ.
Розглянуто варіанти обліку криптовалют як грошових коштів, финансовіх інвестицій, запасів, нематериальних активів, інвестиційної нерухомості.

Jun 21 18

ESG все более важны

by admin

Показатели социальной, экологической и управленческой деятельности предприятия (ESG – “environmental, social and governance”) набирают вес.
“Среди 189 инвестиционных организаций, опрошенных американской компанией в сфере стратегических коммуникаций Clermont Partners, 47% учитывают факторы ESG при принятии инвестиционных решений, и для 75% они приобрели важность в течение последней пары лет. Только 2% ответили, что за тот же самый период они стали менее важными.
<...>
Информацию каких категорий инвесторы сегодня хотят получить больше всего, чтобы иметь возможность лучше оценивать компанию с позиции ESG?

Корпоративное управление – 58%
Кибербезопасность – 53%
Экологическое воздействие – 51%
Трудовые практики – 38%
Ответственность компании как производителя продукции – 38%
Экономические факторы – 33%
Цепочки поставок – 26%
Защита прав человека – 26%
Социальные факторы – 21%
Прочее – 5% ”

источник

Jun 20 18

Доходи та оренда : готовність до нових вимог обліку

by admin

Уеслі Брікер (Wesley Bricker), головний бухгалтер американської Комісії з цінних паперів та фондового ринку, виступаючи на щорічній конференції Інституту управлінських бухгалтерів в Індіанаполісі, зазначив, що ступінь готовності облікових систем компаній до нових правил обліку оренди перевищує готовність до нових правил обліку доходів.
Зважаючи на те, що нові вимоги стандартів щодо визнання доходу вже набули чинності, Брікер пообіцяв ретельно перевіряти якість запровадження нових правил у звітах, поданих за перший квартал 2018 року.

Джерело

Jun 19 18

ТОВ за новим законом

by admin

Багато бухгалтерських цікавинок містить Закон “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”
Зокрема звертає на себе увагу наступна норма:
“Стаття 44. Значний правочин
1. Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).
2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.
3. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у частині другій цієї статті, приймаються загальними збори учасників, якщо інше не встановлено статутом товариства.
4. Якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.
5. Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні товариству.”.

Серед правнікив немає згоди щодо тлумачення зазначеної норми. Одні вважають, що положення про дозволи на значні правочини діють лише у разі внесення відповідних обмежень до статуту. Інші фахівці вважають, що положення п. 2 статті 44 діють незалежно від того, чи внесені вони до статуту товариства.

Також цікавими є тези пунктів 3-4 статти 31:
“3. Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

4. У разі порушення обов’язку, передбаченого частиною третьою цієї статті, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв’язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов’язку”.

Нам не зовсім ясно, чому при зниженні чистих актвів перед власниками слід ставити питання про зменшення статутного капіталу.

Jun 18 18

Аренда: от старого к новому

by admin

О.Карпачова и С.Рогозный в Бухгалтер & Закон разместили статью “МСФО 16 “Аренда”: учет у арендатора”.
В статье приводятся примеры отражения арендных операций в нынешних условиях и в условиях действия МСФО 16.
В частности авторы отмечают:
“арендатор на дату начала аренды должен оценивать и признавать на балансе актив в форме права пользования по первоначальной стоимости, которая должна включать следующее:

– величину первоначальной оценки обязательства по аренде;

– арендные платежи на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных скидок;

– любые первоначальные прямые расходы, понесенные арендатором;

– оценку расходов, которые понесет арендатор в случае демонтажа или восстановления базового актива до состояния, которое требуется согласно условиям аренды.

Одновременно арендатор должен оценивать обязательства по аренде с постепенным снижением (продисконтированные) стоимости арендных платежей, которые следует уплатить в период действия договора. И подобно действующим правилам учета финансовой аренды, при любой форме аренды в расходы периода попадут расходы на амортизацию базового актива (как правило, включаются в расходы операционной деятельности) и финансовые расходы на остаток обязательства по аренде (лизингу)”.

Jun 18 18

Таємні активи: нематеріалізація

by admin

В лісти ДФС № 2436/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 01.06.18 вказано, що згідно з нормами ЦКУ під комерційною таємницею розуміється інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. В бухобліку права інтелектуальної власності обліковуються у складі нематеріальних активів.

Ця теза не заважає податківцям визнати таємніцю послугой з метою оподаткування ПДВ: в частині оподаткування ПДВ передачу комерційної таємниці за договором слід розглядати як постачання послуг і визначати місце їх постачання відповідно до ст. 186 ПКУ.

З питання віднесення послуг до певної категорії послуг, у тому числі перелічених у п. 186.3 ПКУ, ДФС рекомендує звернутися до Мінекономрозвитку.

Jun 15 18

Аудитори, які розпитують про оподатквання у ДФС, працюють безоплатно

by admin

В листі від 05.06.2018 р. № 2468/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ДФС розповідала аудиторам, які працюють безоплатно, про деякі деталі застосування чинної системи оподаткування до операції надання безоплатних аудиторських послуг:

1. ПДВ:
“Постачальник на дату виникнення першої події відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи із бази оподаткування ПДВ, визначеної згідно з пунктом 188.1 статті 188 розділу V ПКУ, та скласти податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН на Отримувача.

При цьому, оскільки оплата за отримані від Постачальника послуги не буде здійснюватися безпосередньо Отримувачем, тобто послуги будуть надані Постачальником Отримувачу на безоплатній основі, то сума ПДВ, зазначена у такій податковій накладній, зареєстрованій в ЄРПН, підлягає включенню до складу податкового кредиту Отримувача з одночасним нарахуванням Отримувачем податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, визначеними пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ”.

2.Податок на прибуток:
“Податковий кодекс України не передбачає коригування фінансового результату до оподаткування на суму безоплатно або платно наданих послуг з аудиту. Такі операції відображаються під час формування фінансового результату згідно з правилами бухгалтерського обліку”.

Цікаво було б дізнатися назву аудиторської фірми, що надає безоплатні послуги.

Jun 15 18

Академікам не до вподоби нова дефініція

by admin

Міжнародна конференція з бухобліку та управлінських інформаційних систем (International Conference on Accounting and Management Information Systems), що проходить в Бухаресті, має на меті визначити подальші перспективи розвитку системи фінансового звітування.
Представники академічних кіл, які домінують у цьому заході, розглядають питання запровадження МСФЗ 9,15,16, небухгалтерських оцінок (non-GAAP measures ), моделей обліку нематеріальних активів, елементів звітування зі сталості (sustainability).
Зокрема на Конференції було піддано сумнівам адекватність нового визначення активів, яке наведено в нещодавно переглянутій Концептуальній основі – тут академічна спільнота вбачає недоліки в контексті обліку витрат за дослідження та розробки.

джерело

Jun 13 18

Справедлива вартість: пошуки заради корисності

by admin

Пол Міллер (Paul Miller), почесний (emeritus) профессор Університету Колорадо, так коментує проблему складності визначення справедливої вартості:

“Я розумію, що справедливу вартість інколи важко визначити. Проте звітування без користі про історичну собівартість та ,про показники, засновані на витратах, не можу бути виправданим.

Традиційне прислів’я серед старих радикальних бухгалтерів каже: “Краще звітувати про оцінки, які є приблизно правильними, аніж про ті, що є точно неправильними” (It is better to report measures that are approximately right instead those that are precisely wrong).

Краща реакція на складність вироблення корисних оцінок – це витратити зусилля на пошук нових способів їхнього вимірювання, а не просто дотримуватися старих способів так, ніби вони корисні.

Якщо бухгалтери можуть погодитися, що ринкові ціни будуть корисними, якщо ми зможемо визначити їх, то вони погодяться з тим, що ця інформація є актуальною для прийняття рішень. Ця згода повинна мотивувати до докладання величезних зусиль, щоб визначити методи отримання необхідної інформації”.