Skip to content
Aug 26 16

Годовой перерасчет НДС: бухучет

by admin

В “Вестнике МСФО” №8/16 рассмотрена проблема учета операций, связанных с годовым перерасчетом НДС, когда меняется доля облагаемых НДС операций.
Если по результатам перерасчета увеличилась сумма налогового кредита по НДС в операции приобретения объекта основных средств, то возникает вопрос: в корреспонденции с каким счетом отражать уменьшение налоговых обязательств по НДС?

Минфин в 2011 высказал свою позицию по этому поводу. В письме этого ведомства от 19.05.2011 г. N 31-08410-07-25/12852 было указано на необходимость корректирвки балансовой стоимости основного средства.
Позже позиция Минфина была радикально изменена.

. В Инструкцию по бухучету НДС, утвержденную приказом Минфина от 01.07.97г. № 141, был внесен новый пункт 12, специально предназначенный для отражения в бухучете результатов годового НДС-пересчета. Теперь этот вопрос регламентироват так:
«Платник податку суму надмірно нарахованого податкового зобов’язання з податку на додану вартість на підставі розрахунку коригування, складеного за результатами проведеного перерахунку відповідно до статті 199 Податкового кодексу України, відображає за кредитом субрахунку 643 «Податкові зобов’язання», аналітичний рахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню», і дебетом субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість». Одночасно на цю суму податку збільшуються доходи платника податку з відображенням за кредитом субрахунку 719 «Інші операційні доходи» і дебетом субрахунку 643 «Податкові зобов’язання», аналітичний рахунок «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню».
Такая модель не затрагивает первоначальную стоимость основного средства, а относит «нововыявленные» суммы налогового кредита (излишне начисленное налоговое обязательство) на доходы предприятия.

С точки зрения МСФО такой подход как минимум сомнителен. В качестве аргумента в пользу корректировки балансовой стоимости актива может служить аналогия с пересмотром учетной оценки суммы рекультивационного обеспечения (КТМФЗ 1).

Aug 25 16

Доля ПДВ визначається собівартістю

by admin

В листі рівненської ДФС від 12.08.2016 р. № 1974/10/17-00-12-01-07 йдеться про долю “вхідного” ПДВ за активами, які були списані. Висновок податківців наступний:

“при списанні в межах норм природного убутку товарів, при придбанні яких суми ПДВ були віднесені до податкового кредиту та які втратили товарний вигляд, податкові зобов’язання платником ПДВ не нараховуються (за умови, що вартість таких товарів включається до вартості готової продукції, яка підлягає оподаткуванню). В інших випадках – ПДВ нараховується за основною ставкою”.

Отже, якщо втрати в бухобліку потраплять до собівартості, то немає потреби в додатковому нарахуванні ПДВ.
Вочевідь такі втрати податківці не вважають “негосподарськими”.

Aug 22 16

Курсові за відрядженнями

by admin

О. Січ в журналі “Головбух” №26 публікує консультацію щодо необхідності нарахування курсових різниць за аборгованістю перед працівником, який у відрядженні витрачав власні кошти.
Автор вказує на наступне:
“заборгованисть перед працивніком виражена у сумі іноземної валюти, хоча й буде погашатися у її гривневому еквіваленті. Відповідно, така заборгованість може вважатися монетарною статтею в іноземній валюті”.

Aug 19 16

“Неприбутковий” облік: заокеанська стандартизація

by admin

FASB затвердила чергове оновлення системи US-GAAP. Зміни внесено до розділу 958 Кодифікації US-GAAP. ASU 2016-14 регулює систему звітування неприбутковими організаціями.
Головна мета змін, задекларована стандартизатором, – спрощення звітності.
Зміни набувають чинності з грудня 2017 року.

Aug 18 16

Южаніна про дівіденди

by admin

В листі Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики  від 10.05.2016 р. № 04-27/10-465 проаналізовано питання звільнння від оподаткування дивідендів.
Відповідно до підпункту 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема, на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів.

Комітет наполягає, що слово “сплачують” не означає власне факт сплати, а означає обов’язок сплати:

незалежно від того, чи сплатив емітент корпоративних прав до бюджету суму авансових внесків чи ні, він для цілей оподаткування податком на прибуток розглядається як особа, що сплачує авансові внески при виплаті дивідендів.
   
   Таким чином, як вбачається із змісту зазначених норм, використання отримувачем дивідендів можливості зменшення свого фінансового результату до оподаткування на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів не повинно залежати від фактичної сплати авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів платником податку, який виплачує такі дивіденди”.

Пояснення звичайно добре, але чому б депутатам не писати нормативні тексти так, щоб уникати можливостей різних тлумачень?

Aug 18 16

Цена приобретения: варианты

by admin

В “Бухгалтерии” № 31/16 опубликован материал В.Карповой “Уценка товаров в розничной торговле: организация, учет, налогообложение”.
Автор в частности рассматривает вопрос трактовки термина “цена приобретения”, используемого в п.188.1 НКУ.
Вариант 1 – цена приобретения определяется по договорной цене, по которой приобретались товары.
Вариант 2 – цена приобретения рассчитывается, исходя из себестоимости товара, по которой он числился в бухучете.
Первый вариант автор считает более логичным. Однако его реализация зачастую проблематична так как определить цену приобретения товара по данным бухучета практически невозможно. “Ведь только в одном методе (идентифицированной себестоимости) физическое движение товара совпадает с показателями бухгалтерского учета. То есть только в этом методе в учете списывают именно тот товар, который был реально продан”.

Aug 17 16

Невиробничі: основні чи ні?

by admin

В журналі “Головбух” І.Назарбаєва аналізує податкові визначення категорій “основні засоби” і “невиробничі основні засоби”, і вказує на певну непослідовність дефініцій ПКУ.
Щодо дефініції п.14.1.138 ПКУ, яка визначає термін “основні засоби”, автор пише:
“У цьому визначенні, зокрема, сказано, що основні засоби – це “…матеріальні активи … (крім…невиробничих основних засобів)”. Якщо трактувати наведену цитату буквально, виходить, що невиробничі об’єкти взагалі не є основними засобами.
Водночас відповідно до підпункту 138.3.2 ПК невиробничі основні засоби – це “…основні засоби, які не використовуються у господарській діяльності платника податку”. Тобто у цьому визначенні закцентовано саме на тому, що невиробничі об’єкти є основними засобами, які мають певні податкові особливості”.

Aug 16 16

Виклик Великій Четвірці

by admin

Джон Коннолі (John Connolly), колишній керівник Делойт в Сполученому Королівстві, перейшов до HgCapital, яка інвестувала в придбання бухгалтерської фірми Blick Rothenberg.
Ініціатори нового проекту мають намір кинути виклик компаніям Великої Четвірки.

Джерело

Aug 15 16

Концепция US-GAAP оновлюватиметься

by admin

FASB оприлюднила проект змін до концепції подання даних у фінансовій звітності.
Зміни стосуються питань групування сум за окремими статтямі та прояснюють правила структурування звітів.
Відгуки та коментарі приймаються до листопада 2016 року.

Раніше FASB та IASB намагалися координувати роботу з реформування Концептоснови звітності. Втім спільний проект не було втілено, і зараз IASB веде окремий проект з реформування власної Концептуальної основи.

Aug 12 16

Связан с оплатой труда не только ее фонд

by admin

В “Бухгалтерии” № 30/16 И.Губина комментирует письмо ГФС от 07.04.16, посвященное вопросу определения понятия “прочие выплаты, связанные с оплатой труда”, используемого в п.139.1 НКУ.
Налоговики в письме ссылаются на Инструкцию по статистике зарплаты, которой определено содержание категории “фонд оплаты труда”.
По этому поводу И.Губина пишет:
“Автору известны случаи, когда предприятия на практике пытаются увязать корректировки резервов, созданных по выплатам работникам, с понятием фонда оплаты труда. Но это <...> абсолютно не соответствует налоговым и бухгалтерским правилам! Ориентироваться здесь нужно только на принцип формирования выплаты, изложенный в п.8 ПБУ-26: работа, выполненная работником сегодня, даст ему право получить конкретное поощрение (премию или доплату) в будущем. В противном случае использование “ФОТ-концепции” для корректировок по резервам в некоторых ситуациях значительно удлинит период между начислением выплаты и ее влиянием на налогооблагаемую прибыль (уменьшением последней). А реализовать бухучетное правило по формированию резервов можно детализировав перечень резервов в приказе по учетной политике”.