Skip to content
Jun 30 16

Цюріх, Ганс і FICE

by admin

Сьогодні на щорічній європейський конференції Фундації МСФЗ в Цюріху Голова Ради з МСБО Ганс Хугерворст (Hans Hoogervorst) анонсував свіжий погляд (fresh look) на структурування та презентацію фінансової звітності.
Серед іншого особливу увагу він звернув на фінансові інструменти з характеристиками капіталу (Financial instruments with the characteristics of equity -FICE). Рада збирається прояснити їхнє визначення, подання та вимоги до розкриття відповідної інформації.

Jun 29 16

Русские избавляются от “резервов”

by admin

В статье К.Гайдарова “Обязательства и условные активы в соответствии с МСФО: Практика применения” отмечается следующее:
“В последней редакции перевода МСФО 37 на русский язык и в названии стандарта и везде по тексту понятие «резерв» заменено на понятие “оценочные обязательства”, хотя в оригинальной версии стандарта, размещенной на сайте IFRS, подобные изменения отсутствуют”.

Напомним, что в отечественной практике перевода этот термин переводится как “обеспечения”.

Jun 28 16

Дооцінки не було, але вона перевищена

by admin

В листі ДФС №12522/6/99-99-15-02-02-15 від 07.06.2016 р. надається роз’яснення щодо податкового обліку інвестиційної нерухомості.
Зокрема податківці оприлюднили своє бачення норми п.п. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Податкового Кодексу. Відповідно до цієї норми, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму уцінки інвестиційної нерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю, відображеною у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки.
Не ясно як слід тлумачити цю норму в ситуації, коли уцінці не передувала дооцінка.
Перший варіант інтерпретації: вважати дооцінку такою, що дорівнює нулю. Другий варіант: взагалі не застосовувати норму, якщо уцінці не передувала дооцінка.
Податківці, ясна річ, обрали перший варіант тлумачення:
перша уцінка проведена протягом звітного періоду після переведення операційної нерухомості до складу інвестиційної вважається такою, що перевищує попередні дооцінки та збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму уцінки”.

Jun 27 16

Амортизация переоценок: быть или не быть?

by admin

Ирина Губина в “Бухгалтерии” № 21/16 публикует материал “Переоценка основных средств: есть ли шанс на налоговую амортизацию”.
В статье критикуется позиция ГФС, отраженная в последних разъяснениях, согласно которой отрицается возможность налоговой амортизации суммы переоценок основных средств.
Автор, подводя итог своему анализу, приходит к следующему выводу:
“в условиях неурегулированности “кодексных” вопросов налогоплательщик остается один на один с принятием решения. Но автор уверен, что налоговой амортизации для переоцененных основных средств быть!”

Jun 24 16

Франція віддає перевагу формалізму

by admin

Нова Діректіва ЄС з бухоблику мала бути імплементованою країнами-членами до липня 2015 року.
Європейська асоціація бухгалтерів та аудиторів малого та середнього бізнесу проанализувала результати запровадження положень Євродирективи стосовно регулювання обліку малих підприємств в восьми країнах.
З’ясувалося, що в різних країнах по-різному ставляться до загальноєвропейських настанов.
Наприклад, Франція відмовилася запроваджувати принцип превалювання сути над формою (“substance over form” principle).

Jun 23 16

Кабурек про РВА

by admin

Член Ради з МСБО Гарі Кабурек (Gary Kabureck) опублікував в червневому Compliance Week статтю, що пояснює загальну схему функционування бухобліку, який заснований на принципах (principal based accounting – PBA).
Автор зауважує, що правила, на відміну від принципів, ніколи не зможуть покрити всі події та операції.
Отже орієнтація на встановлення формалізованих та деталізованих правил обліку не є ефективною.

Крім того Кабурек відзначає велику роль професійних суджень в сучасному обліку. “Там де закінчуються настанови, засновані на принципах, починаються питання нижчого рівня”, і тут система стандартизації часто покладається на фахову думку бухгалтера.
В сттаті в якості ілюстрації важливості суджень наведено такий приклад: в нових стандартах з визнання доходу та оренди слово “судження” з’являється майже 50 разів.

Jun 22 16

Безкоштовно-засновницьке

by admin

В листі чернігівської ДФС № 1968/10/25-01-12-02-06 від 15.06.2016 р. розглянуте питання обліку основних засобів, отриманих від засновників:

” Розділ III не містить положень щодо порядку оподаткування основних засобів, отриманих від засновників.
Тобто, такі операції визначаються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності
<...>
Таким чином, безоплатне отримання основних фондів не призводить до виникнення доходів в момент отримання. Дохід визначається в момент нарахування амортизації. Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається у сумі, пропорційній величині амортизаційних відрахувань з відповідних необоротних активів одночасно з нарахуванням амортизації та зменшенням залишку додаткового капіталу”.

Думаємо, чернігівським податківцям слід нагадати норму п.5 ПСБО15:
“Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена”.
Отже натяки на відображення доходу за операціями з власником підприємства є необгрунтованими інсінуаціями.

Jun 21 16

Інструментально-капитальні виплати: доповннення

by admin

Рада з МСБО затвердила обмежені доповнення до МСФЗ 2.
Застосовуються зміни для складання фінансових звітів за річні періоди, що почнаються після 01.01.18.
Дострокове застосування дозволено.

Jun 20 16

Оновлення тринадцяте: визнання збитків

by admin

FASB затвердила та оприлюднила ASU 2016 -13 “Кредитні збитки”. Оновлення змінює 326-й розділ Кодифікації US-GAAP. Мета Оновлення – зміна моделі визнання кредитних збитків. Адже після останньої фінансової кризи чинна модель “понесених збитків” була визнана неадекватною: збитки визнавалися у фінансовій звітності занадто пізно.
Оновлення набуде чинності з грудня 2019 року.

Jun 18 16

Таксономія для чайників

by admin

Мінфін переклав та виклав у вільний доступ пояснення Ради з МСБО щодо суті таксономії.