Skip to content
Oct 16 17

Американці прагнуть спрощення

by admin

Комісія з цінних паперів та фондового ринку (SEC) США оприлюднила масштабний проект змін вимог щодо розкриття фінансової інформації публічними компаніями.
Головна мета проекту – спрощення форматування та підготовки приміток до фінансової звітності підприємств.
Проект доступний до обговорення та висловлювання пропозицій протягом двох місяців.

Oct 13 17

Зміни до МСФЗ 9 та МСБО 28

by admin

Рада з МСБО внесла зміни до двох стандартів:
-до МСФЗ 9 додано положення про те, що передоплачені фінансові активи з негативним відшкодуванням (prepayable financial assets with negative compensation) можуть оцінюватися за амортизвованою вартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;
-до МСБО 28 додано положення про те, що у разі, коли до довгострокових фінансових інвестицій в асоційовані підприємства та спільну діяльність не застосовується метод участі в капіталі, вони мають оцінюватися за правилами МСФЗ 9.
Зміни набудуть чинності з 1-го січня 2019 року

Oct 11 17

Безнадежность: предпринимать ли меры?

by admin

В “Бухгалтерии” №40 М.Рыльская публикует комментарий письма ГФС от 01.09.17 г., в котором представители налоговой службы весьма своеобразно трактуют критерии признания долга безнадежным. Об этом письме мы сообщали ранее.

Автор в частности указывает на то, что согласно п.14.1.11 НКУ для признания долга безнадежным достаточно истечения строка исковой давности, и “больше никаких условий не установлено”.
Однако налоговики требует еще и того, чтобы кредитор предпринимал меры по взысканию долга (претензии, обращение в суд, подача заявления на банкротство).
В этой связи М.Рыльская обращает внимание на следующее: “чем более серьезные меры предпринимает кредитор, тем менее выполнимо условие об истечении срока исковой давности. Так, обращение кредитор в суд вообще не даст ему возможности признать задолженность безнадежной по признаку, указанному в пп. “а” пп.14.1.11 ст.14 НКУ (он исчерпал право на судебную защиту), а участие кредитора в процедуре банкротства отдаляет истечение срока исковой давности в силу действия моратория, приостанавливающего его течение. В то же время этот признак может сработать, если проводимой мерой считать предъявление должнику претензии. Правда, при условии, что должник ее отклонил или вообще никак не отреагировал. В противном случае (если претензия будет признана) срок исковой давности начнет свой отсчет заново.
<...>
Если же кредитор предпринимал меры по взысканию задолженности, то фактически это означает, что задолженность станет безнадежной не по признаку безнадежности из пп. “а” пп.14.1.11 ст.14 НКУ, а в соответствии с другими признаками, описанными в других подпунктах пп.14.1.11 (например, когда должник ликвидируется)”.

Oct 10 17

“Алілуя” від Мінфіну

by admin

Олена Макєєва в статті “Бухгалтерська алілуя та ділова репутація бізнесу” коментує нові норми Закону “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні”.

Серед переваг нової редакції закону автор наводить зокрема і такі:
“схвалений у другому читання закон передбачає розширення сфери застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) шляхом законодавчого закріплення їх обов’язкового застосування великими підприємствами та підприємствами, які здійснюють видобуток корисних копалин загальнодержавного значення“.

Нагадаємо, що відповідно до нових норм великі підприємства визначено наступним чином:
“Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом з таких критеріїв:
балансова вартість активів — понад 20 мільйонів євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 мільйонів євро;
середня кількість працівників — понад 250 осіб”.

Oct 9 17

ОСББ-політика

by admin

ОСББ-інформ пропонує зразок наказу про облікову політику для ОСББ.

Деякі положення щоправда викликають сумніви. Проте в цьому наказі є і вельми корисні деталі.
Наприклад, слід зауважити, що резервний та ремонтний фонди пропонується обліковувать на рахунку 48, не зважаючі на те, що в деяких роз’ясненнях державних органів мова йде про 39-й та 43-й рахунки.

Oct 6 17

Закон про бухоблік: європеїзація

by admin

Вчора в Раді проголосовано зміни до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
Загальний курс – на дотримання вимог Євродиректив за Угодою про євроасоціацію.
Планується, що зміни набудуть чинності з 01.01.18. Таксономічно-електронну МСФЗ-звітність слід подавати з 2019 року.

Oct 5 17

Доходи по новому: драфти вказівок

by admin

Виконачий комітет з фінансової звітності (Financial Reporting Executive Committee – FinREC) Американського інституту сертифікованих громадських бухгалтерів (АІСРА) оприлюднів 20 проектів вказівок щодо застосування нових правил з визнання доходів для різних галузей: авіація, управління активами, будівництво, гральний бізнес, медицина, нафтогаз, енергетика, телекомунікації.
Вельми корисна інформація в популярній формі.

Oct 4 17

US-GAAP: нереформування загрожує колапсом

by admin

Професори Пол Міллер (Paul B.W. Miller) та Пол Бенсон (Paul R. Bahnson) в своїй колонці на AccountingToday публікують матеріал “Чому ми так критично налаштовані до статус кво GAAP?“. Стаття є майже революційним маніфестом.

Автори вважають, що для реформування системи US-GAAP конче необхідна зміна парадигми мислення бухгалтерів та стандартизаторів. Вони попереджають, що без цього систему стандартизації очікує катастрофа.

В статті наведено ключові відміннсті існуючої системи від системи, яка ефективно задовільняє потреби сучасності.
Недоліки існуєчої системи такі:
-вона фокусується на процесі, а не на результаті,
-вона орієнтована на постачальника, а не на споживача,
-вона віддає перевагу укладачам звітів та аудиторам, а не ринкам капіталу,
-її стандарти містят забагато вимог,
-вона базується на вимірниках, які можуть бути підданими аудиту, а не на вимірниках, що приносять користь,
-її часові рамки знаходяться в минулому, а не в теперішньому і майбутньому.

Анекдот від авторів статті:

В п’ятницю друг питає бухгалтера про те, чим він займався цілий тиждень.
Бухгалтер відповідає, що п’ять днів обчислював амортизацію і вираховував балансову вартість основних засобів.
Тоді друг питає: і скільки ж вони коштують?
Бухгалтер відповідає: я не знаю.
Друг перепитує: мені здалося, що ти сказав, що вираховував їхню вартість.
На що бухгалтер каже: так, але не реальну вартість.

Oct 2 17

+НО или -НК

by admin

В “Бухгалтерии” №39 А.Волочай отвечает на вопрос о налогообложении бонусов:
Договором поставки предусмотрено предоставление покупателю бонуса (мотивационной выплаты), если тот приобретает за месяц товар на определенную сумму. Каковы налоговые последствия получения бонуса в части НДС?

Автор отмечает:
“Можно ли в таком случае утверждать, что осуществляется поставка услуг, и в чем они заключаются? Ведь для предоставления маркетинговых услуг должны осуществляться определенные действия (изучаться рынок, составляться планы и графики закупок, определяться ассортимент и т.д.), выделяться определенные ресурсы, привлекаться сотрудники, использоваться активы и т.д. По факту ничего этого не происходит, а значит, никакие услуги не предоставляются. В противном случае любую покупку товара можно трактовать как предоставление услуг со стороны покупателя, что абсурдно по своей сути. А раз нет факта предоставления услуг, то нет и объекта обложения НДС”.

Наш комментарий:
Судя по содержанию вопроса, речь идет о ретроскидке: с увеличением объема закупки снижается цена.
Вследствие снижения цены, покупателю возвращается часть ранее оплаченных сумм.
Это означает, что покупателю впору говорить не об увеличении налоговых обязательств с “оказанных услуг”, а об уменьшении ранее отраженного налогового кредита. В такой ситуации продавцу очевидно следует выписать расчет корректировки к налоговой накладной.

Sep 29 17

Брекзіт-альтернативи

by admin

Інститут дипломованих бухгалтерів Англиї та Уельса (Institute of Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW) опублікував доповідь про наслідки брекзіту для фінансової звітності британських підприємств.

Аналітики ICAEW дотримуються думки, що і після брекзіту публічним компаніям Великої Британії слід залишатися в лоні МСФЗ. Тут є три варіанти:
1.Продовжують застосовуватися ті МСФЗ, які схвалені ЄС,
2.Застосовуються всі МСФЗ без винятків,
3.Створюється власний механізм схвалення МСФЗ для застосування британськими підприємствами.