Skip to content
Sep 23 19

Понеділкове від доктора Серафікуса: про поліпшення

by admin

Спритні автори сумнозвісного Законопроєкту №1210 пропонують включити до ПКУ зокрема і совдепівське обмеження на визнання амортизації:

“підпункт 138.3.1 пункту 138.3 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Амортизація не розраховується за період не використання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням, поліпшенням та консервацією».

Мабуть реформатори намагаються гармонізувати податковий облік та застарілі пострадянські норми п.29 ПСБО 7. Але роблять це на диво незграбно.

Просте питання: що таке “поліпшення”?
Подивимось на ПСБО 7:
“Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта”.

Отже реформатори, на відміну від стандартизаторів, не вважають власне поліпшенням основного засобу його модернізацію, реконструкцією, добудову та дообладнання.
Що ж таке тоді “поліпшення”?
Уявляємо собі, що почнеться, коли податківці почнуть фантазувати на “поліпшувальні” теми.

Реформаторам незачьот

Sep 23 19

Висока довіра і величезна відповідальність

by admin

Пітер Дікінсон (Peter Dickinson), головний редактор Business Ukraine magazine:

“Як відгукуються західні інвестори про професійний рівень українських бухгалтерів?

П. Д.: Міжнародні інвестори значною мірою покладаються на українських бухгалтерів, щоб орієнтуватися в незнайомому українському діловому середовищі, яке швидко розвивається. Це робить високий рівень довіри неминучим і покладає величезну відповідальність на бухгалтерів. Єдиного вердикту щодо рівнів професіоналізму немає, але очевидно, що цей взаємозв’язок має вирішальне значення для будь-якого успішного інвестування і може створити або зруйнувати міжнародні спільні проєкти в Україні”.

Текст інтервью тут

Sep 20 19

Доли участия в ООО: как интерпретировать законодательные требования с точки зрения МСФО

by admin

Опыт РФ – Н.В. Неелова, канд. экон. наук, доцент Высшей инженерно-экономической школы ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» ( Журнал “АУДИТОР” №8-2019).

Несколько интересных фрагментов:

“Если доли участников отнесены к обяза­тельствам, то общества представлены как ор­ганизации без капитала путем технического переноса содержания раздела «Капитал» в раздел «Краткосрочные обязательства» (под­раздел «Чистые активы, принадлежащие участникам») часто с сохранением статей уставно­го капитала, резервов и нераспределенной прибыли.”

” У участни­ка финансовый актив в виде доли в ООО с правом выкупа не соответствует определе­нию долевого инструмента по МСФО (IAS) 32. В связи с этим невозможна его оценка по спра­ведливой стоимости через прочий совокупный доход, разрешенная для долевых инструментов, не предназначенных для торговли (п. BC5.21 МСФО (IFRS) 9). Данный финансовый актив в индивидуальной отчетности участника ООО, не имеющего контроля и существенного вли­яния, может оцениваться только по справед­ливой стоимости через прибыль или убыток“.

Полный текст статьи здесь.

Sep 20 19

Елітарність бухгалтерії

by admin

Британська благодійна асоціація дипломованих бухгалтерів (САВА) провела дослідження уявлень бухгалтерів про своє місце в професії та бізнесі.
Результати цікаві:
“оловина опитаних погодилися, що «бухгалтерський облік завжди вважатиметься елітною професією». Таку думку особливо підкреслили особи віком від 18 до 24 років, в яких 54% вірять у існування класового стелі. Для порівняння, лише 25% респондентів старше 55 років погодилися з цим твердженням”.

Докладніше

Sep 19 19

Про відпустки та травмованих бухгалтерів

by admin

Доктор Серафікус про те, коли від бухгалтера треба ховати виделки.

:)

Sep 18 19

Запоребрик: про “амортизационный фонд”

by admin

Ставропольские ученые жгут:

“В целом амортизация – это инструмент для накопления амортизационного фонда, с помощью которого проходят обновление и модернизация основных средств”

“Плюс нелинейного метода – в первые годы эксплуатации организация сможет получить больше амортизационных отчислений, чем при линейном способе.”

“Таким образом, можно сделать вывод, что для более эффективного и рационального использования амортизационных отчислений ОАО «КрЭМЗ» рекомендуется использовать метод списания стоимости основных средств по сумме чисел лет СПИ для бухгалтерского учета и нелинейный метод для налогового учета. Применение данных методов начисления амортизации позволит увеличить размеры амортизационных отчислений в первые годы эксплуатации объекта основного средства, тем самым уменьшив налогооблагаемую базу и увеличив амортизационный фонд АО «КрЭМЗ».

Вы думаете это написано 30 лет назад? Нет это сентябрь текущего года. :)

Sep 18 19

Додатково-матеріальне: у покупця – право, у продавця – зобов’язання

by admin

В продовження розгляду проблеми обліку наданих бонусів.
Практика МСФЗ №9/2019 опубліковала коментар експертів КПМГ Дарії Ломанцової та Лілії Таран, щодо податкового обліку додаткових обіцянок, наданих покупцям – “Права покупців на додаткові товари за МСФЗ 15: чи бути коригуванням з податку на прибуток?

Ключова теза:

“Таким чином, якщо договір постачання передбачає додаткові права для покупців у формі знижок на майбутні поставки чи інших спеціальних пропозицій (наприклад, бонуси, бали, сертифікати, програми лояльності), визнання частини доходу буде відтерміновано у часі, а відповідна сума буде визнаватися як договірне зобов’язання за правом покупців на отримання додаткових товарів/послуг. У момент, коли покупець реалізує своє право на додаткове придбання (скористається бонусами чи іншою пропозицією) або коли закінчиться період дії такого права компанія має визнати відповідну відтерміновану суму доходу”.

З коментарем можна ознайомитися також на сайті КПМГ.

Sep 16 19

“В бесплатном море бездонной информации захлебываются — от недоумия и жадности”

by admin

Интервью Александра Кирша.

Александр Викторович как всегда неподражаем.

Sep 16 19

Визнання доходу

by admin

Чудовий оновлений гайд від PwC.

Додано нові інсайти на базі першого досвіду застосування нових правил обліку.

Бездоганно.

Sep 16 19

Понеділкове від доктора Серафікуса: Бонуси та Кока-кола

by admin

Якось довелось доктору Серафікусу прочитати статтю податкового експерта про те як вести облік, коли продавець, надає покупцю окрім товара ще й бонуси у вигляді обіцянки надати знижку на наступні продажі. Експерт каже, що зобов’язання за такими бонусами в балансі продавця відображатися не повинні.

І пригадалося Доктору, як він одного разу проводив урок з фінансової грамотності в 7 класі середньої школи.

Питання до школярів: В магазині акція – якщо купуєте дві пляшки Кока-коли за 54 грн., то третю пляшку отримуєте “безкоштовно”. Яка ціна однієї пляшки?

Миттєва відповідь двієчника – 27 грн.

Через півхвилини дівчинка відмінниця дає іншу відповідь – 18 грн.

Будь-якому притомному бухгалтеру зрозуміло, що дівчинка права, жодних подарунків в цій операції немає, і фактично продавець реалізує три пляшки за ціною 18 грн. Тому дохід за цією операцією в звітності продавця буде визнано в сумі 54 грн., а на собівартсіь реалізації буде списано вартість всіх трьох проданих пляшок.

А тепер питання до податкових експертів:
Припустимо, що в умовах акції зазначено, що третя “безкоштовна” пляшка Кока-коли надається покупцю не відразу в момент купівлі перших двох пляшок, а наступного тижня. Дата балансу припадає саме на день продажу. Чи має в балансі продавця бути зафіксовано зобов’язання перед покупцем на суму 18 грн.?
:)