Skip to content
Mar 23 18

Фінінструментарій: класифікація & перехід

by admin

“Професійний бухгалтер” № 11 публікує матеріал, в якому розглядаються питання нової класифікації фінінструментів, а також особливості транзиту від МСБО 39 до МСФЗ 9.
Зокрема в статті пояснюється категорія “облікової невідповідності“:

“Якщо керівництво компанії вважає, що для усунення облікової невідповідності (accounting mismatch) потрібна оцінка інструменту за справедливою вартістю через прибуток/збиток, то воно може прийняти відповідне рішення, незважаючи на всі перелічені вище чинники.

Параграф Z4.61 Основ для висновків до МФСЗ 9 визначає, що облікова невідповідність передбачає наявність двох припущень:

у підприємства є активи та зобов’язання, які оцінюються на різних основах;
установлено економічний зв’язок між цими активами та зобов’язаннями.

Наведемо приклад. Фінансова компанія емітувала облігації з метою залучення засобів на ринку однієї країни для подальшого інвестування їх в облігації, які обертаються на ринку іншої країни.

Облігації котуються на відкритих ринках, і на кожну дату балансу наявна достовірна інформація про їх справедливу вартість. При випуску облігацій підприємство на підставі параграфа 4.2.2 МФСЗ 9 віднесло їх до категорії зобов’язань, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток.

Надалі була здійснена інвестиція залучених коштів в облігації. Бізнес-модель передбачає утримування таких облігацій до погашення. Куплені облігації проходять SPPI-тест. Тому, за загальним правилом, їх потрібно включити до категорії фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю. Проте це призведе до облікової невідповідності. Адже відповідні облігаційні зобов’язання оцінюються на іншій основі. Залучення ресурсу оцінюється за справедливою вартістю, а його розміщення — за амортизованою. Щоб уникнути такої асиметрії, керівництво компанії приймає рішення віднести куплені облігації до категорії FVTPL”.

Mar 23 18

МСФЗ 15: керівництво

by admin

Делойт виклав Керівництво до застосування МСФЗ 15. В окремому додатку – відмінності між МСФЗ та настановами US-GAAP.

Mar 22 18

Тривожні симптоми для IASB

by admin

Єврокомісія ініціювала опитування стосовно дослідження сталості системи фінансової звітності європейських компаній.
Формулювання деяких питань наводять на думку щодо доцільності використання МСФЗ в якості стандартів звітування публічними компаніями ЄС. Судячи з усього, єврочиновницто невдоволено тим, що воно не може змінювати міжнародні стандарти.

Mar 16 18

“Невідфактуровано-післядатна” подія

by admin

“Головбух” № 6/18 друкує статтю «Невідфактуроване» постачання: подія після дати балансу”, яка розглядає облік операції, що була проведена до кінця 2017 року, а документи з зазначенням ціни від постачальника отримані на початку 2018 року до складання річного звіту.
“Відповідно до п.16 ПСБО 6, події після дати балансу, які надають додаткову інформацію про визначення сум, пов’язаних з умовами, що існували на дату балансу, вимагають коригування відповідних активів і зобов’язань <...>

якщо за умовами контракту фактична ціна на товар була встановлена постачальником до 31.12.17, і покупець не отримав відповідні документи лише з якихось технічних причин, то бухгалтеру в січні слід зробити коригування ціни оприбуткування, і відобразити товар в звіті за 2017 рік за фактичною ціною. <...>

Якщо ж ціну на грудневу партію товару постачальник встановив в січні 2018 року (тобто на 31.12.17 фактичної ціни на грудневу партію ще просто не існувало), то коригування грудневої оціночної вартості робити не треба. “.

Mar 15 18

Про копалини і незаймані ліси

by admin

В спільному листі Мінфіну та Держстату від 14.03.18 пояснюється, які саме корисні копалини мають статус загальнодержавних, та яким саме видобувним підприємствам слід складати звіти за МСФЗ.
Висновки базуються на європейській класифікації видів діяльності.
Наприклад, сіль, пісок, і торф в переліку згадані. Вода не згадана. Проте згадані категорії “інших корисних копалин”.

Mar 15 18

Перехід на МСФЗ: нова модель від укрмінфіну

by admin

“Професійний бухгалтер” № 10/18 друкує коментар до листа Мінфіну від 27.02.2018 р. № 35210-06-5/5570, про який ми писали раніше.

Цим листом Мінфін фактично скасовує механізм т.зв. “лайт”-переходу, який було описано в листі від 29.12.2017 р. № 35210-06-5/37175 (далі – лист №37175). “Лайт” -схема не відповідає вимогам МСФЗ 1.

Коментар пояснює, чому зазначений лист №37175 прямо суперечив законодавству:
“п. 11 розд. II НП(С)БО 1 містить чітку вимогу:

«Підприємства, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності і відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» подають першу річну фінансову звітність за міжнародними стандартами, у балансі наводять інформацію на початок і кінець звітного періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності».

Відповідно до цього правила МСФЗ-новачки зобов’язані діяти не за «лайт»-процедурою, рекомендованою в листі № 37175, а за алгоритмом, викладеним у МСФЗ 1.

Виходить, що автори листа № 37175, які працюють у Мінфіні, закликали бухгалтерів порушити вимоги, встановлені самим же Мінфіном. Причому лист № 37175 та НП(С)БО 1 перебувають у різних «вагових категоріях» з точки зору права: перший документ — це звичайна цидулка, яка ні до чого не зобов’язує, тоді як нацстандарт є повноцінним нормативом, який пройшов реєстрацію в Мін’юсті. Тож розмірковувати про пріоритетність у цьому випадку було безглуздо: порівняно з НП(С)БО 1 лист № 37175 — пустий звук”.

В публікації на прикладі проілюстровано які податкові ризики несе “лайт”-схема листа № 37175, і яких збитків може вона завдати підприємству.
Висновок:
“Можливо, усвідомивши, що «попередньо-спрощений» підхід не відповідає законодавству, а може, злякавшись регресних позовів, Мінфін вирішив «дати задній хід». Формально кажучи, лист № 37175 не відкликано, але в листі, що коментується, вже викладено правильний варіант переходу, який повністю відповідає вимогам як національного законодавства, так і МСФЗ.

Добре, що урядовці вчасно одумалися й не зробили бухгалтерів заручниками, м’яко кажучи, дивних рекомендацій листа № 37175″.

Mar 13 18

МСФЗ як підручник та довідник

by admin

В журналі “Головбух” №7 надруковано матерал “Ситуація не врегульована НП(С)БО: чи можна застосовувати МСФЗ?”. В статті зокрема йдеться про наступне:
“На жаль в нашій нормативній базі відсутня пряма норма про можливість позичати досвід інших стандартизаційних систем в разі відсутності відповідних настанов в національних стандартах . Але, на наш погляд, це не може стати на заваді головбуху, який прагне заповнити український регуляторний дефіцит напрацюваннями лондонської Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
По-перше, в Закон як і раніше визнає методологічну спорідненість нацстандартів і МСФЗ: українські стандарти розробляються «на основі» міжнародних. Отже можна зробити висновок, що МСФЗ по відношенню для наших стандартів є засадничими. А логіка підказує, що запозичення «дочірньою» системою досвіду «материнської» системи є обгрунтованим.
По-друге, національний правовий апарат має в своєму розпорядженні важливий інструмент - аналогії“.
Застосування аналогій в юридичній практиці грунтується на статті 8 Цивільного кодексу.

Mar 12 18

“Пікова” інфляція: американці зафіксували те, чого не побачив наш Мінфін

by admin

Американський центр якості аудиту (CAQ) оприлюднив доповідь про країни з гіперінфляційною економікою.
Україну віднесено до країн з “піковою” (spike) інфляцією в окремому періоді. Ця ситуація розглянута в розділі С теми 830 Кодифікації (ASC) US-GAAP.
Прогноз річної інфляції за 2018 рік – 7%. Це спричинить до того, що значення трирічного кумулятивного показника буде 32%.
Відповідно до ASC 830-10-55-26, Україна за таких обставин надалі не розглядається як країна з високою інфляцією.

Нагадаємо, що раніше Американський інститут сертифікованих громадських бухгалтерів також вказував на наявність гіперінфляції в Україні.
Про думку українського Мінфіну з приводу відсутності гіперінфляції ми повідомляли раніше.

Mar 9 18

Жінки в професії: 8 березня

by admin

Американський інститут дипломованих громадських бухгалтерів з нагоди міжнародного жіночого дня оприлюднив дані про присутність жінок в бухгалтерській професії.
В середовищі аудиторських фірм серед партенерів лише 24% жінки.
А австралійський Делойт навіть випустив ролик на підтримку жіноцтва.

Mar 8 18

Правдивость: абсолютная и относительная

by admin

“Рука об руку с требованием ясности баланса идет и требование истинности (правдивости) баланса. Принцип этот весьма спорный. Говорят об абсолютной и относительной истинности баланса. Абсолютная истинность баланса состоит в так называемом соответствии с действительностью, когда балансовые ценности определяются об’ективно , судя по их “истинной” стоимости, “фактической стоимости”, следовательно, в известных случаях, соответственно их продажной стоимости. Относительная балансовая истинность, напротив, представляет собою лишь закономерное, верное закону составление баланса, которое прежде всего сообразуется с предписаниями закона относительно оценки”.
П.Герстнер. Руководство к изучению баланса. 1912.