Skip to content
Jul 20 18

FASB: десятий апдейт

by admin

ASU No. 2018-10, затверджений FASB, запровадив поточні корекції до 842 розділу Кодифікації, що стосується обліку оренди. Нова схема обліку оренди була прийнята в 2016 році, та має набути чинності з наступного року.
Рада внесла поліпшувальні зміни з метою пояснення та виправлення помилок.
Зміни зачіпають 16 питань обліку орендних операцій

Jul 18 18

FASB затвердила дев’яте цьогорічне Оновлення

by admin

ASU No. 2018-09 Codification Improvements містить поточні коригування, технічні виправлення, пояснення та незначні поліпшення, що вносяться до Кодифікації US-GAAP.

Jul 18 18

Податкові штрафи – облік за МСБО 37

by admin

Питання тлумачення економічної суті податкових штрафів та пені залишається відкритим. МСБО 12 в принципі припускає, що вони можуть розглядатися як частина власне податку на прибуток.
Німецькі стандартизатори вирішили з’ясувати цю проблему для своїх платників податку.
В проекті тлумачення вони проаналізували питання з точки зору Податкового кодексу ФРН, і дійшли висновку, що при нарахуванні податкової пені та штрафів слід дотримуватися настанов МСБО 37.

Jul 13 18

Придатність та використання

by admin

Податківці пояснюють, коли слід починати амортизацію…. на прикладі квартири.
ІПК ДФСУ від 10.07.2018 р. № 3047/6/99-99-15-03-02-15/ІПК:

“Стосовно періоду з якого нараховується амортизація у податковому обліку

У випадку, якщо квартира відноситься до основних засобів та не є невиробничим основним засобом у термінах, наведених у пп. 138.3.2 ПКУ, то амортизація такого об’єкта нараховується помісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання (п. 29 П(С)БО 7 “Основні засоби”).

З огляду на це місяць, з якого починається нарахування амортизації на квартиру, як об’єкт основних засобів, не визначається Актом приймання-передачі майнових прав та чи оформленням права власності, а визначається документом (незалежно від його назви), що підтверджує початок використання квартири у господарській діяльності товариства.”

Наш коментар.
Цікаво, що автори листа, схоже, не вбачають суперечності між моментом “придатності до використання” і моментом “початку використання”.
Зауважимно, що про “початок використання” ані в ПСБО 7, ані в ПКУ не йдеться. В старій редакції ПКУ колись давно йшла мова про т.зв. “введення в експлуатацію” основних засобів як момент початку амортизації. Тепер такої норми в ПКУ немає.
Отже вищенаведені інсинуації працівників ДФС не мають жодних нормативних підстав.

Jul 12 18

Британці змінюють оподаткування під МСФЗ 16

by admin

Уряд Великої Британії підготував проект внесення змін до податкового законодавства у зв’язку з майбутнім набуттям чинності МСФЗ 16.
Зокрема планується зберегти чинний розподіл оренди на операційну та фінансову з метою дотримання правил обмеження визнання відсоткових витрат (Corporate Interest Restriction – CIR) .
Також планується змінити положення, що регулюють оподаткування операцій довгострокової оренди, трастів з нерухомості, угод з продажу нафти етс

Джерело

Jul 11 18

Податкове планування від Big 4: облік впливу

by admin

Дослідницька група “Спостереження за корпоративною Європою” (Corporate Europe Observatory -CEO) видала доповідь”ОБЛІК ВПЛИВУ“, в якій проаналізовано роль компаній Великої Четвірки у політици податкового планування.

Група заявила: “З огляду на їхню роль як ключових гравців у галузі ухиляння від сплати податків (тax avoidance industry ), цікаво, що ЄС та його уряди-члени уважають їх законними та нейтральними радниками у формуванні політики. Вони повсюдно присутні в процесах політики ЄС щодо боротьби з ухилянням від сплати корпоративних податків (незважаючи на власну зацікавленість ) “.

У доповіді зазначено, що “Велика четвірка” отримує “десятки мільйонів” від Європейської комісії у сфері державних замовлень щороку. Податкова дирекція Комісії заплатила PwC, Deloitte та EY 7 млн. Євро (6,1 млн. Фунтів) у 2014 році для проведення досліджень та аналізів у “різних податкових та митних сферах”.

У доповіді було зроблено висновок: “Настав час викинути” Велику четвірку “та інших гравців у галузі ухиляння від сплати податків з політики запобігання ухиляння від оподаткування в ЄС. Це повинно починатися з визнання конфлікту інтересів, що дозволяє податковим посередникам надавати консультації щодо уникнення податків. Тільки тоді може з’явитися ефективна система, яка гарантує, що формування податкової політики в державних інтересах буде захищено від особистих інтересів “.

Jul 10 18

Незавершене не коригується

by admin

Головне управління ДФС у Донецькій області пояснює питання обліку переоцінки незавершеного будівництва:

“оскільки незавершені капітальні інвестиції (незавершене будівництво) не належать до основних засобів, то різниці, які визначаються згідно зі ст. 138 Кодексу, за такими активами у платника не виникають.

При цьому нормами Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з переоцінки (дооцінки, уцінки) незавершеного будівництва.

Таким чином, вищезазначені операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування”.

Наш коментар:
Нагадаємо, що фахівці Мінфіну взагалі не вважають, що переоцінка незавершених капітальних інвестицій є можливою:
Лист від 13.06.2007 № 31-34000-30/23-4118/4425:
“До основних засобів відносяться матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Таким чином, незавершені капітальні інвестиції не є об’єктами основних засобів, обліковуються в окремій групі, а також їх вартість не підлягає переоцінці та амортизації”.

Лист від 15.04.2013 № 31-08410-07-29/12008:
“Таким чином, незавершенi капiтальнi iнвестицiї не є об’єктами основних засобiв, облiковуються в окремiй групi, а також їх вартiсть не пiдлягає переоцiнцi та амортизацiї”.

Ми з такими висновками Мінфіну не згодні. Адже в п.1 ПСБУ 7 зазначено наступне:
“Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” (далі — Положення (стандарт) 7) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи (далі — основні засоби), а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності”.
Крім того незавершені капінвестиції чітко відповідають бухгалтерскьким визначенням основних засобів і об’єкту основних засобів, які наведені в ПСБО 7.

Jul 9 18

США: критерії “малюків” будуть змінені

by admin

Комісія з цінних паперів та фондового ринку (SEC) США наприкінці червня проголосувала за зміну ознак “малої компанії, що звітує” (smaller reporting company). Цю категорію було запроваджено 2008 року для спрощення звітування.
Нове визначення дозволяє компанії з менше, ніж $250 млн. публічно утримуваних акцій, подавати розширені розкриття в складі фінзвітності. Раніше порогове значення було $ 75 млн.
Також до цієї категорії можуть бути зараховані компанії, чий річний оборот склав менше $100 млн. (раніше – $50 млн.), якщо вони не мають акцій, що утримуються публічно, або кількість публічних акцій менша за $700 млн.

Jul 4 18

SPPI и досрочное погашение

by admin

Фининструмент с опцией досрочного погашения – непростая бухгалтерская задача.
Особенно в части тестирования на идентификацию долговой природы по характеристике денежного потока SPPI (solely payments of principal and interest – платежи исключительно основной суммы и процентов).
Поэтому специалисты Совета по МСБУ стараются разъяснить некоторые детали учета таких инструментов согласно МСФО 9:

“некоторые финансовые инструменты с характеристиками досрочного погашения требуют проведения теста SPPI, чтобы их можно было измерять на основе амортизированной стоимости или справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и стандарт IFRS 9 оговаривает довольно четко, какие именно характеристики досрочного погашения требуют этого теста. В частности, параграф B4.1.11, который содержит условия возникновения денежных потоков исключительно в виде выплаты основной суммы долга и процентов, гласит (пп. b): “Договорное условие, позволяющее эмитенту (т.е. должнику) досрочно погасить долговой инструмент или позволяющее держателю (т.е. кредитору) возвратить долговой инструмент обратно эмитенту до наступления срока его погашения, и при этом сумма, уплаченная при досрочном погашении, представляет по существу невыплаченные основные суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, которые могут включать обоснованное дополнительное возмещение за досрочное расторжение договора <...>
В этом случае характеристика досрочного погашения соответствует тесту SPPI, при этом необходимо отталкиваться от оговоренных стандартом определений основной суммы и процентов. Зато определение досрочного погашения может потребовать применения профессионального суждения. В частности, придется оценить, компенсирует ли величина дополнительного возмещения негативные последствия досрочного погашения для одной из сторон договора, и если да, является ли эта компенсация обоснованной”.

Полный перевод здесь

Jul 3 18

Франкфуртський спіч

by admin

Голова Ради з МСБО Ганс Хугерворст (Hans Hoogervorst ) виступив на Конференції з МСФЗ, що проходила 28-го червня у Франкфурті.
У своїй промові Хугерворст зокрема торкнувся і питання бухгалтерської глобалізації:
“Найбільша прогалина – це країна US GAAP. Хоча іноземні емітенти можуть використовувати стандарти МСФЗ на американських ринках капіталу, американські компанії все ще не можуть це зробити. У 2011 році, навіть до епохи Трампа, стало ясно, що Сполучені Штати не будуть приймати стандарти МСФЗ найближчим часом. На щастя, решта країн світу реагувала так само, як це відбувається зараз у відповідь американському виклику світовій торговельній системі: замість того, щоб наслідувати Сполучені Штати у їхньому відступі, використання стандартів МСФЗ продовжувало поширюватися по всьому світу”.