Skip to content

Делойт: МСФЗ in UA

by admin on August 11th, 2011

Делойт дает оценки:

“Проблеми впровадження

1) Звітність за П(С)БО (положення (стандарти) бухгалтерського обліку) залишається? Законодавство не дає однозначної відповіді на питання щодо необхідності паралельно з поданням звітності за МСФЗ, подавати звітність за П(С)БО. Це питання залишається відкритим до надання відповідних уточнень. У разі застосування виключно МСФЗ, потрібно змінювати систему статистичної звітності, що ґрунтується на даних фінансової звітності підприємств. Крім того, у цьому разі з початку 2012 до дати випуску фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2013 року, компанії не матимуть ні П(С)БО, ні повноцінного МСФЗ. Водночас, залишити бізнесу подвійну звітність – за МСФЗ-стандартами та П(С)БО на практиці означатиме подвійний обсяг роботи.

2) Узгодженість складання фінансової звітності з правилами ведення податкового обліку згідно з Податковим кодексом. Перехід на міжнародну фінансову звітність має допомогти вирішити проблему двоякого трактування норм податківцями та підприємцями, чому сприятимуть загальновизнані стандарти. Але поряд з тим, хоча Податковий кодекс і наближено до бухгалтерського обліку, і в ньому згадуються МСФЗ, компаніям можливо необхідно буде все ж таки вести паралельно податковий облік, облік за ПСБО та робити трансформацію згідно з МСФЗ.

3) Навчання персоналу. Застосування МСФЗ вимагає ретельної підготовки фахівців, які не розуміють, як на практиці впроваджувати МСФЗ. Відсутність методичних рекомендацій стосовно практичного використання стандартів ускладнює процес адаптації;

4) Автоматизація. Необхідність придбання програмних продуктів, допоміжних баз даних, бухгалтерських політик та технік обліку, що відповідають вимогам МСФЗ.

5) Різниця в підходах до визнання, класифікації та оцінки фінансових активів і фінансових зобов’язань. Зміни у підходах визнання, класифікації та оцінки активів і зобов’язань відчує на собі більшість підприємств при переході на МСФЗ. Адже змін зазнає техніка відображення господарських операцій, методика складання звітів. Фінансові результати зазнають змін, причому в гіршу сторону порівнянно з результатами відображеними за П(С)БО.

6) Збільшення вимог до розкриття інформації. Розширення переліку вимог щодо розкриття інформації в фінансовій звітності за МСФЗ вимагатимуть значних матеріальних та методичних ресурсів для внесення змін в системи баз даних та в програмні продукти.

7) Стислі терміни для впровадження міжнародних стандартів. В європейських країнах, які вже мають відповідний досвід, час на впровадження стандартів та адаптацію бізнесу досягав 3-5 років. У більшості країн був передбачений перехідний етап принаймні протягом першого періоду підготовки звітності, коли передбачалось паралельне ведення обліку як за МСФЗ, так і за національними стандартами бухгалтерського обліку. Для України – країни з перехідною економікою, де проводилось паралельне ведення трьох систем обліку: податкового, фінансового, а в деяких компаніях і обліку за міжнародними стандартами, законотворці виділили лише 7 місяців”.

Джерело: http://www.deloitte.com/view/uk_UA/ua/9177/201701/a6545b6a73bd0310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS