Skip to content

Ліквідвартість: спрощення

by admin on April 27th, 2012

В газеті «Все про бухгалтерський облік» №24/12 надрукована стаття, присвячена проблемм визначення ліквідаційної вартості основних засобів.
Зокрема в статті вказується таке:
«Деякі радники навіть пропонують вносити в накази про облікову політику положення про те, що ліквідаційна вартість не розраховується і з метою амортизації приймається рівною нулю(Актуально об учетной политике. К.: Книги для бизнеса, 2007, с.12).
Це помилкове уявлення про природу ліквідаційної вартості..
По-перше, як ми вже з’ясували, категорія ліквідаційної вартості не належить до єпархії облікової політики.
По-друге, встановлення ліквідаційної вартості не слід проводити вцілому за сукупностями активів. Це індивідуалізована категорія. Ліквідаційна вартість встановлюється для кожного окремого активу.
Разом з тим, слід зважати, що на практиці доволі часто ліквідаційна вартість дійсно встановлюється на нульовому рівні. Про це свідчить параграф 53 МСБО 16:
“Суму активу, що амортизується, визначають після вирахування його
ліквідаційної вартості. На практиці ліквідаційна вартість активу часто є
незначною і внаслідок цього є несуттєвою при обчисленні суми, що
амортизується».
Спеціалісти визнають, що надання ліквідаційній вартості нульового значення — це лише прийом спрощення обліку.
Зазвичай нульова ліквідаційна вартість застосовується до тих активів, які підприємство має намір використовувати протягом всього терміну економічної служби до повного зносу.
Тут слід звернути увагу на те, що ліквідаційна вартість визначається “за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією)”. Отже, якщо припустити, що дохід від ліквідації (продажу) буде приблизно дорівнювати витратам на таку ліквідацію (продаж), то ліквідаційна вартість дорівнюватиме нулю. Про це пишуть німецькі фахівці:
“В целях упрощения можно также исходить из того, что остаточная стоимость (например, стоимость отходов) была использована на покрытие расходов на демонтаж или подобных расходов”( Бетге Йорг. Балансоведение. М.: «Бухгалтерский учет», 2000., с.155.).

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS