Skip to content

IASB планує ввести обмеження щодо застосування методу амортизації

by admin on April 28th, 2012

На квітневій сесії Ради з МСБО серед іншого було розглянуто і питання внесення змін до параграфу 62 IAS 16 та параграфу 98 IAS 38.
Запропоновані зміни мають стосунок до введення обмежень на використання медоту амортизації, що базується на очікуваному отриманні доходу від використання активу.
Мотивація: такий метод не відображає споживання економічних вигід, що втілені в активі.
Попередньо було вирішено внести це питання до річного удосконалення МСФЗ на 2011-2013 роки (Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 cycle)

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS