Skip to content

Информация по сегментам: нужно, но если очень не хочется…

by admin on August 21st, 2012

В «Вестнике МСФО» (система Лига Закон) №6-7 опубликована статья «Оптимизация сегментирования».
В статье проанализированы практические случаи, когда предприятия уклоняются от представления в своих МСФО-отчетах информации по сегментам.
Процитируем один из примеров:
«Вот, что говорится в примечании №2 раздела «Основные принципы учетной политики» этого отчета:
«Заява про відповідність
Основні принципи бухгалтерського обліку – Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (“МСФЗ”), випущених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (“РМСБО”), та пояснень, опублікованих Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової звітності (“МКТФЗ”), за винятком зазначеного нижче.
Відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності (“МСФЗ”) 8 “Операційні сегменти”, інформація стосовно операційних сегментів компанії, продуктів та послуг, географії регіонів, на яких вона діє, та її основних клієнтів має буде надана у випадку, коли компанія подає або в процесі подання фінансової звітності в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (далі – “НКЦПФР”) або іншим регуляторним організаціям з метою випуску інструментів будь-якого класу на відкритому ринку. В минулому Банк не застосовував положення МСФЗ 8 стосовно розкриття інформації по продуктам та послугам, так як на думку керівництва, Банк не підпадав під дію цих положень. На даний час Банк оновлює свою систему управлінського обліку для підготовки інформації щодо операційних сегментів відповідно до МСФЗ 8».
Такая оговорка, признаемся, выглядит довольно странно: фактически рукодство банка, который является публичным (!!!) акционерным обществом, своим волевым решением выводит банк из-под действия обязательного стандарта.
Вообще говоря, в силу жестких критериев МСБУ 1 такая отчетность вряд ли может классифицироваться, как соответствующая МСФО.
Напомним, что говорится по этому поводу в параграфе 16 МСБУ 1:
«Предприятие, финансовая отчетность которого соответствует МСФО, должно сделать четкое и безоговорочное заявление о таком соответствии в примечаниях к финансовой отчетности. Не допускается описание финансовой отчетности как соответствующей МСФО, если она не соответствует всем требованиям МСФО».
Обратим внимание на позицию, которую заняли в этом вопросе аудиторы. В заключении ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» от 11.04.12 г. аудиторы констатируют:
«Як зазначено у Примітці 2, Банк не розкрив інформацію за сегментами, що є вимогою МСФЗ 8 “Операційні сегменти”.
Однако это не дает им основания для признания отчета несоответствующим МСФО.
Аудиторы дают условно-положительное заключение:
«На нашу думку, за винятком впливу питань, зазначених у першому та другому параграфах розділу “Основа для умовно-позитивного висновку” та за винятком впливу на порівняльні дані питання, зазначеного у третьому параграфі розділу “Основа для умовно-позитивного висновку”, дана фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2011 року, а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився цією датою, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності».

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS