Skip to content

ДАЙОШ!!! Полтава та Луцьк одобрям!

by admin on October 2nd, 2012

В науково-практичних семінарах, що відбулисяу м. Луцьк 19 вересня та у м. Полтава 25 вересня 2012 року, взяли участь фахівці Міністерства фінансів України, ДПС України, регіональні представники центральних органів виконавчої влади, керівництво Волинської області, ВГО “Спілка податкових консультантів України”, Федерації роботодавців України, ВПГО “Спілка аудиторів України”, представники підприємств, установ, організацій, науковці.

ВОНИ ПРИЙНЯЛИ РЕЗОЛЮЦІЮ!
ось таку:
1. Першочерговим завданням визначити усунення протиріч між бухгалтерським обліком та нормами Податкового кодексу України в частині визначення собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Для вирішення цієї задачі запропонувати:
1.1 Підтримати пропозицію ДННУ «Академія фінансового управління» по внесенню змін до Податкового кодексу України щодо:
- визначення собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг для цілей оподаткування за даними бухгалтерського обліку та відображення податкових різниць у складі доходів та витрат по нарахованим сумам амортизації необоротних активів за підсумками звітного (податкового) року;
- віднесення до складу витрат тих витрат, що здійснюються для підтримання в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту, тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від використання об’єктів основних засобів.
- збільшення балансової вартості об’єкту основних засобів на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням такого об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція,тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта.
- відображення у доходах платника податку на прибуток вартості безоплатно отриманих активів доходів пропорційно сумі нарахованих амортизацій у відповідності до бухгалтерського обліку.

1.2 Для зменшення розбіжностей між бухгалтерським обліком та Податковим кодексом України в частині собівартості реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг) пропонуємо для цілей оподаткування визнавати витрати на створення забезпечень для відшкодування наступних операційних витрат на виплату відпусток працівникам відповідно до правил бухгалтерського обліку.
Для цього внести наступні зміни до Податкового кодексу України:
- доповнити статтю 138 « Склад витрат та порядок їх визнання» пунктом 138.12.5 «витрати на створення забезпечень для відшкодування наступних операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Зменшення залишку забезпечення у зв’язку з надмірним його нарахуванням відображається у складі доходів.»;
- доповнити статтю 139 «Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку» пунктом 139.1.16 «витрати на створення забезпечень для відшкодування наступних операційних витрат:
- реструктуризацію та виконання зобов’язань при припиненні діяльності,
- виконання зобов’язань обтяжливих контрактів,
- забезпечення для відшкодування витрат на рекультивацію.
Витрати платників податку на:
виконання зобов’язань при припиненні діяльності,
виконання зобов’язань обтяжливих контрактів,
рекультивацію
включаються до складу витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені (нараховані) на підставі первинних документів .»;
- доповнити статтю 136 «Доходи що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування» пунктом 136.1.25 «доходи від коригування залишку забезпечень створених для відшкодування наступних операційних витрат:
- реструктуризацію та виконання зобов’язань при припиненні діяльності,
- виконання зобов’язань обтяжливих контрактів,
- забезпечення для відшкодування витрат на рекультивацію.»
.

2. Невідкладним завданням вважати також встановлення строку для подання річної декларації з податку на прибуток протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

3. Враховуючи положення п. 153.14 ст. 153 Податкового кодексу України щодо ведення обліку та оподаткування результатів спільної діяльності та у зв’язку з набуттям з 1 січня 2013 року чинності нормою, встановленою абзацем 3 пункту 46.2 Податкового кодексу України щодо визначення платником податку на прибуток тимчасових та постійних податкових різниць у складі фінансової звітності, встановити, що особа, уповноважена на ведення результатів спільної діяльності, розраховує постійні та тимчасові податкові різниці на підставі Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та окремої фінансової звітності такої спільної діяльності, складеної у відповідності до П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».
Для цього пропонуємо внести зміни до Податкового кодексу України , а саме доповнити пункт 46.2 статті 46 абзацом четвертим наступного змісту:
Особа, уповноважена на ведення результатів спільної діяльності щороку подає інформацію про тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою Міністерством фінансів України.

4. Звернутися до Міністерства фінансів України із пропозицією:
- видати методичні рекомендації з підготовки інформації про тимчасові та постійні податкові різниці для економічних служб підприємств та фахівців з податку на прибуток органів податкової служби;
- доповнити перелік тимчасових і постійних податкових різниць тими різницями, які є притаманними для МСФЗ;
- внести зміни до структури податкової декларації з податку на прибуток шляхом визначення оподатковуваного прибутку на основі Звіту про фінансові результати (форма 2) з урахуванням податкових різниць.

5. Довести інформацію щодо необхідності внесення відповідних змін до Податкового кодексу України, які дозволять виключити економічно необґрунтовані податкові різниці та суттєво скоротять час на підготовку податкової звітності до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики та Кабінету Міністрів України”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS