Skip to content

ПСБУ-27: что изменилось?

by admin on March 20th, 2014

В комментарии приказа Минфина 08.02.2014 г. № 48, размещенном в издании “Бухгалтер & Закон” № 11/13, Роман Карпюк пишет:
“в П(С)БУ 27 вернули условие, которое в свое время было исключено Приказом № 627, а именно о том, что единый показатель, который предприятие подает в Отчете о финансовых результатах (Отчете о совокупном доходе) за период, в котором было совершено выбытие его основного компонента в результате ликвидации или продажи, должен содержать прибыль (убыток) от прекращения деятельности после налогообложения“.

Мы также обратим внимание на то, что из п.4 раздела три ПСБУ 27 исключили указания о вписывании строк 166, 167.
В настоящее время названная норма выглядит так:

“Підприємство подає у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) за період, у якому відбулося фактичне вибуття його компонента шляхом ліквідації або продажу, єдиний показник, який містить:

прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування;

прибуток (збиток) від переоцінки необоротних активів, групи вибуття, які утворюють припинену діяльність та оцінюються за чистою вартістю реалізації”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS