Skip to content

Інший сукупний дохід – це зовсім не дохід

by admin on February 16th, 2016

В листі ГУ ДФС в м.Києві від 09.02.2016 г. № 2538/10/26-15-11-02-11 надано пояснення з податкового обліку дооцінок цінних паперів, які віднесені до складу іншого сукупного доходу згідно з вимогами МСФЗ.
В листі наведено багато цитат з різних міжнародних стандартів (відчувається, що податківці взялися за вивчення МСФЗ), і зокрема вказано:

“ Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма якого встановлена Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, містить окремий рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (прибуток – рядок 2290 або збиток – рядок 2295). Такий фінансовий результат до оподаткування є різницею між визнаними за звітний період доходами та витратами та не включає інший сукупний дохід.
   
   Враховуючи зазначене, дооцінка, відображена в складі іншого сукупного доходу, не включається до складу доходів від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) та фінансових результатів до оподаткування (прибуток або збиток), визначених у фінансовій звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності”.

Цікаво, що обгрунтування висновків базується на МСФЗ 9, який ще не набрав чинності.
Здобутки податківців в галузі вивчення МСФЗ – є безсумнівними, проте їм ще багато над чим треба попрацювати.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS