Skip to content

Законопроект: пропозиції

by admin on March 22nd, 2016

До ВР подано пропозиції та зауваження щодо законопроекту про внесення змін до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
Крім зауважень технічного та редакційного характеру, внесено пропозиції стосовно деяких принципових положень:

В проекті пропонується віднести до категорії “підприємства, що становлять суспільний інтерес” великі підприємства (див. дефініцію “підприємства, що становлять суспільний інтерес” в статі 1 запропонованої редакції Закону).
Стаття 2 Директиви ЄС № 2013/34/ЄС цього не вимагає.
Навряд чи доцільно включати в зазначену категорію підприємства не за якісними, а за кількісними ознаками. Доцільніше було б віднести до цієї категорії всі державні підприємства та комунальні підприємства, а також підприємства, де частка в капіталі, що належить державі та теріторіальнам громадам є значною (наприклад більше 25%). Такі підприємство за структурою капіталу об’єктивно складають суспільний інтерес.

В умовах гострого дефіциту положень національної стандартизації, вважаємо за потрібне внести до Закону норму, аналогічну положенню параграфа 10 МСБО 8:
“Якщо немає стандарту, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, управлінський персонал має застосовувати судження під час розробки та застосування облікової політики, щоб інформація була:
a) доречною для потреб користувачів з прийняття економічних рішень; та
б) достовірною, в тому значенні, що фінансова звітність:
-подають достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб’єкта господарювання;
-відображають економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
-є нейтральними, тобто вільними від упереджень;
– є обачливими;
-є повними в усіх суттєвих аспектах».

Зважаючи на невисоку якість та застарілість положень деяких національних стандартів, необхідно внести до Закону норму, аналогічну положенню параграфа 10 МСБО 8:
“Винятково рідко, коли управлінський персонал доходить висновку, що відповідність вимозі стандарту може настільки вводити в оману, що це суперечитиме меті фінансової звітності, зазначеній у цьому Законі, суб’єкт господарювання може відхилитися від такої вимоги, з повним розкриттям цього факту у фінансовій звітності”.

Враховуючи необхідність раціоналізації зусиль підприємств щодо складання фінансової звітності, слід внести до Закону норму, аналогічну положенню параграфа ЯХ35 Концептуальної основи фінансової звітності:
“Витрати, пов’язані з поданням інформації у фінансовій звітності, повинні бути виправдані вигодами від подання у звітності такої інформації».

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS