Skip to content

Дисконтування фіндопомоги

by admin on March 29th, 2016

В статті “Нюанси обліку поворотної фінансової допомоги” Сергій Кучеренко звертає увагу на необхідність дисконтування довгострокової заборгованості:

“Що ж є справедливою вартістю поворотної фінансової допомоги? Очевидно, що в даному разі сума виданих коштів не може служити основою для оцінки справедливої вартості позики. Оскільки національні стандарти не дають відповіді на це питання, звернемося до міжнародних.

Згідно з п. Б5.1.1 додатка Б до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» для оцінки справедливої вартості позики, виданої на неринкових умовах, необхідно продисконтувати всі майбутні грошові надходження по такій позиці за переважаючою ринковою ставкою відсотка для аналогічного інструмента з аналогічним кредитним рейтингом. Під аналогічним інструментом розуміється кредит або позика з аналогічним терміном, валютою, типом відсоткової ставки, схемою руху грошових коштів, наявністю застави і базою для нарахування відсотків.

Справедлива вартість виданої позики дорівнюватиме величині усіх майбутніх грошових потоків, дисконтованих за ринковою ставкою відсотка на подібний інструмент (подібний за валютою, строками, типом ставки відсотка та іншими ознаками). Різниця між сумою позики та її справедливою вартістю є витратами.

Водночас, в процесі амортизації фінансового активу визнаються фінансові доходи (п. 5.7.2 МСФЗ 9)”.

Коментар:
З висновками вочевидь важко не погодитися. Але незрозуміло чому автор обгрутновує їх посиланнями на МСФЗ 9, який ще не набув чинності. Втім, в чинному МСБО 39 також достатньо підстав для висновків, які викладені в матеріалі.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS