Skip to content

Основні засоби: точка зору ДФС

by admin on May 30th, 2016

В листі ДФС від 14.04.2016 р. № 8161/10/28-10-01-3-11 податківці не змогли пояснити, чи включаються суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та транспортного податку до вартості основних засобів.
В листі ДФС від 21.04.2016 р. № 8879/10/28-10-01-3-11 надано роз’ яснення стосовно амортизації МНМА підприємствами, що звітують за МСФЗ. Податківці пропонують їм використовувати ПСБО-методологію:
“платник податку, який веде бухгалтерський облік відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, при розрахунку амортизації згідно з п. 138.3 ст. 138 Кодексу повинен здійснювати нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, зокрема з урахуванням груп та мінімально допустимих строків амортизації, визначених у пп. 138.3.3, 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу, та за методами нарахування амортизації, передбаченими Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі – П(С)БО 7), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, крім «виробничого» методу.
З урахуванням п. 27 П(С)БО 7 амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта 100 відсотків його вартості”.
Вкоторе нам доводиться констатувати, що т.зв. “МНМА” взагалі не є в податковому розумінні “основними засобами”. А в системи МСФЗ такі активи в спеціальну облікову категорію не виокремлені. Отже пропозицію податківців скористатися вказівками ПСБО 7 щодо амортизації МНМА можна проігнорувати.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS