Skip to content

Положення про уцінку: просто вже немає потреби

by admin on August 31st, 2016

В листі Мінекономрозвитку від 02.06.2016 р. № 3631-04/16399-07 пояснюється причина скасування Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення:

“Відповідно до П(С)БО 9 запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду. Чиста вартість реалізації визначається за кожною одиницею запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут.
Враховуючи те, що порядок відображення сум уцінки запасів у бухгалтерському обліку врегульовано П(С)БО 9, та у зв’язку з прийняттям Господарського та Цивільного кодексів України наказ Мінекономіки, Мінфіну від 10.09.96 р. N 120/190 втратив чинність”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS