Skip to content

Гіперінфляції не було, бо є “тенденція”

by admin on March 2nd, 2017

Про позицію Мінфіну стосовно гіперінфляційних коригувань ми вже повідомляли.
В листі Мінфіну від 28.02.2017 р. № 11410-06-5/5390 висновок про відсутність необхідності коригувань обгрунтовується посиланням на МСБО 29. Так ніби прямих вказівок ПСБО 22 вже не існує.

“Порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, з урахуванням кількісного показника кумулятивного приросту інфляції на рівні 90 і більше відсотків та загальні вимоги до розкриття інформації про неї у примітках до фінансової звітності визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2002 № 147 (далі – П(С)БО 22).

Проте пунктом 3 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» (далі – МСБО 29) передбачено сукупність кількісних та якісних характеристик економічного середовища в країні з гіперінфляційними процесами, які включають таке (але не обмежуються таким):

а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності;

б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;

в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким;

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно з індексом цін;

ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей рівень.

Якісні характеристики, передбачені МСБО 29, не було імплементовано в національне законодавство з бухгалтерського обліку.

Аналізуючи сукупність якісних та кількісних характеристик стану економічного середовища в країні згідно з МСБО 29, ураховуючи тенденцію до зниження рівня інфляції в Україні (у 2015 році рівень інфляції становив 43,3 %, тоді як у 2016 році – 12,4 %), Методологічна рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України дійшла висновку, що підстави для коригування підприємствами фінансової звітності за 2016 рік згідно з П(С)БО 22 відсутні, та схвалила відповідні зміни до П(С)БО 22.

З метою забезпечення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами, які повинні відповідно до законодавства оприлюднювати річну фінансову звітність, в частині перерахунку показників фінансової звітності на вплив інфляції, ураховуючи положення міжнародних стандартів фінансової звітності, Міністерством фінансів України видано наказ від 17.02.2017 № 241 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку».

Зокрема, цим наказом вносяться зміни до П(С)БО 22, якими передбачається встановлення сукупності специфічних кількісних та якісних характеристик економічного середовища країни, притаманних гіперінфляційній економіці, за наявності яких показники річної фінансової звітності підлягають перерахунку із застосуванням коефіцієнта коригування”.

Цікава ситуація. Стара редакція ПСБО 22, за якою коригування є необхідним, була чинною станом на 31.12.16, і зараз ще діє. Але фахівці Мінфіну кажуть, що коригувати звіти все ж таки не потрібно, бо до ПСБО 22 незабаром будуть внесені зміни, які приведуть ПСБО 22 у відповідність до МСБО 29.
Отже майбутні зміни діятимуть і стосовно звітності за минулий період.
Дивують і інші висновки листа.
Подивимось уважно на ознаки гіперінфляції, які перераховані в МСБО 29.
Хіба вони не свідчать, про те, що в країні протягом 2014-2016 років була дійсно наявна гіперінфляція?
Неупереджені спеціалісти не зможуть заперечити цього прикрого факту.
І “тенденції до зниження” тут зовсім ні до чого. Адже про них в стандартах – жодного слова.
То чи можна назвати чесними та об’єктивними висновки Методради?

Цікаво які звіти подаватимуть українські компанії, що зареєстровані на іноземних біржах. Адже західним інвесторам сумнівні спекуляції про якісь “тенденції” навряд чи будуть до вподоби.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS