Skip to content

Недоцитоване

by admin on March 29th, 2017

В листі Мінфіну від 18.11.2016 р. № 31-11410-07-27/32754 розглянуто питання визначення курсу для оприбуткування імпортного товару. Нагадаємо, що нещодавно це питання розглядали і податківці.
Фахівці Мінфіну в своєму листі вказують наступне:

“Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси, які включають, зокрема товари, і розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. N 246 (далі – ПБО-9), та розкриваються у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. N 2 (далі – Методичні рекомендації).

Згідно з ПБО-9 та п. 2.1 Методичних рекомендацій запаси визнаються активом, якщо: підприємству перейшли ризики й вигоди, пов’язані з правом власності або з правом повного господарського відання (оперативного управління) на придбані (отримані) запаси; підприємство здійснює управління та контроль за запасами; існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням; вартість запасів може бути достовірно визначена.

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат, передбачених п. 9 ПБО-9.

Відповідно до п. 2.5 Методичних рекомендацій запаси, придбані за іноземну валюту, оцінюються у валюті звітності із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операцій (дата визнання активів).

Таким чином, датою здійснення операції для зарахування підприємством активів (товарів) на баланс є дата, на яку підприємству переходять усі ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на придбані активи (товари)”.

Наш коментар:
Висновки листа зроблено на основі п.2.5 Методрекомендацій.
Отже є сенс процитувати його повністю:
“2.5. Запаси, придбані за іноземну валюту, оцінюються у валюті звітності із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операцій (дата визнання активів). Якщо оплата запасів в іноземній валюті передує їхньому надходженню, то оцінка запасів на дату їх оприбуткування здійснюється у валюті звітності із застосуванням валютного курсу на дату перерахування іноземної валюти”.
Таким чином, у разі попередньої оплати вартості імпортного товару, курс на дату зарахування товару на баланс не має значення для оцінки вартості такого товару.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS