Skip to content

Зміни до МСФЗ 9 та МСБО 28

by admin on October 13th, 2017

Рада з МСБО внесла зміни до двох стандартів:
-до МСФЗ 9 додано положення про те, що фінансові активи з можливістю дострокового погашення та негативним відшкодуванням (prepayable financial assets with negative compensation) можуть оцінюватися за амортизвованою вартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;
-до МСБО 28 додано положення про те, що у разі, коли до довгострокових фінансових інвестицій в асоційовані підприємства та спільну діяльність не застосовується метод участі в капіталі, вони мають оцінюватися за правилами МСФЗ 9.
Зміни набудуть чинності з 1-го січня 2019 року

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS