Skip to content

Індексовано-вбудовані

by admin on February 6th, 2018

В листі НБУ від 01.02.2018 р. № 60-0006/6720 йдеться про облік індексованих ОВДП:

“ОВДП з індексованою вартістю є гібридним фінансовим інструментом, який включає основний договір (облігація в національній валюті) та вбудований похідний фінансовий інструмент.

Відповідно до п. 4.3.2 МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, гібридний договір обліковується як єдиний фінансовий інструмент і має бути віднесений до категорії фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки. Вбудований похідний фінансовий інструмент не відокремлюється від основного договору, оскільки тісно пов’язаний з ним.

Таким чином, наголошуємо на необхідності привести у відповідність облік ОВДП з індексованою вартістю шляхом перенесення всіх залишків рахунків із категорій “за справедливою вартістю через інший сукупний дохід” та “за амортизованою собівартістю” до категорії “за справедливою вартістю через прибутки/збитки” (балансові рахунки 1400 – 1408 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України)”.

Наш коментар:
Висловити свою думку щодо тісноти пов’язаності НБУ звісно може.
Проте в 4.3.2 МСФЗ 9 не вказано, що гібридні інструменти слід обов’язково відносити до FVTPL.

Також звернему увагу на те, що в зазаначеному листі фахівці НБУ посилаються на оригінальні позначення параграфів МСФЗ 9, а не на їхній офіційний переклад. Наприклад, в листі є таке посилання “абзац (c) пункту В4.3.8 МСФЗ 9″. В офіційному перекладі українського Мінфіна це – абзац (в) параграфу Б4.3.8.
Таким чином фахівці НБУ прямо порушують наступну вимогу Закону “Про бухгалтреський облік та фінансову звітність в Україні”: “Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, які викладені державною мовою та офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку“.
Отже можна припустити, що Мінфін робить переклади такої якості, яка працівників НБУ не влаштовує.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS