Skip to content

Остатки дооценки: “пристраивание”

by admin on February 23rd, 2018

В газете “Все о бухгалтерском учете” № 12 А.Юлин публикует материал “основное средство ликвидировали/продали: куда “пристроить” остаток дооценки”.
Автор пишет:
“Акцентируем внимание: бухстандарты не требуют от предприятия периодически списывать остаток дооценок на нераспределенную прибыль, а только предоставляют такое право. Посему оно может ждать момента списания объекта ОС с баланса, дабы сделать указанную проводку”.

Наш комментарий:
Есть отличие в подходах к решению данного вопроса в системе ПСБУ и системе МСФО.
В п.21 ПСБУ 7 сказано следующее:
“При вибутті об’єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. Перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включатися до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. При цьому до складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього об’єкта включається залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об’єкта, що відображений у складі капіталу у дооцінках. Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об’єкта, що включені до складу нерозподіленого прибутку, заносяться до регістрів аналітичного обліку основних засобів”.

Формулировки параграфа 41 МСБУ 16 несколько иные:
“Дооцінку, що входить до власного капіталу об’єкта основних засобів, можна прямо перенести до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання активу. Це може бути пов’язано з переносом усієї дооцінки, коли актив вибуває з використання або ліквідується. Проте можна переносити частину дооцінки, коли актив використовується суб’єктом господарювання. У цьому випадку сума перенесеної дооцінки буде різницею між амортизацією, що базується на переоціненій балансовій вартості активу, та амортизацією, що базується на первісній вартості активу”.

В отличие от ПСБУ 7, МСБУ 16 в принципе не настаивает на переносе сумм дооценок в состав нераспределенной прибыли. То есть предприятия могут оставить суммы дооценки основных средств в составе дооценочной статьи капитала навечно.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS