Skip to content

НМА в держсекторі: тільки після відчуження

by admin on February 26th, 2018

Мінфін в листі від 28.04.2017 р. № 35220-07-27/11842 пояснив ситуацію з визнання нематериальних активів для суб’єктів держсектору.
Зокрема автори листа наголошують:
“На облік у складі нематеріальних активів беруться придбані права на володіння, користування та розпорядження об’єктом нематеріальних активів після відчуження їх (прав) від колишніх власників та визначення його вартості”.
Це призводить до наступного висновку:
“Об’єкт нематеріальних активів, отриманий в користування, обліковується суб’єктом державного сектору (ліцензіатом) на позабалансовому рахунку в оцінці, визначеній виходячи із розміру винагороди, встановленого в договорі. При цьому платежі за надане право використання об’єктів інтелектуальної власності у вигляді періодичних платежів, обчислених у порядку та строки, встановлені договором, включаються ліцензіатом до витрат звітного періоду”.

Тобто право користування в держсекторІ не вважається НМА.
Хоча з положень стандарту держсектора, процитованих в листі це не випливає:
“Розділом II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 “Нематеріальні активи”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 N 1202, визначено, що нематеріальний актив визнається активом, якщо його можна ідентифікувати (може бути виділений чи відокремлений від інших активів) та існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його використанням, та/або якщо він має потенціал корисності і його вартість може бути достовірно визначена”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS