Skip to content

Фінінструментарій: класифікація & перехід

by admin on March 23rd, 2018

“Професійний бухгалтер” № 11 публікує матеріал, в якому розглядаються питання нової класифікації фінінструментів, а також особливості транзиту від МСБО 39 до МСФЗ 9.
Зокрема в статті пояснюється категорія “облікової невідповідності“:

“Якщо керівництво компанії вважає, що для усунення облікової невідповідності (accounting mismatch) потрібна оцінка інструменту за справедливою вартістю через прибуток/збиток, то воно може прийняти відповідне рішення, незважаючи на всі перелічені вище чинники.

Параграф Z4.61 Основ для висновків до МФСЗ 9 визначає, що облікова невідповідність передбачає наявність двох припущень:

у підприємства є активи та зобов’язання, які оцінюються на різних основах;
установлено економічний зв’язок між цими активами та зобов’язаннями.

Наведемо приклад. Фінансова компанія емітувала облігації з метою залучення засобів на ринку однієї країни для подальшого інвестування їх в облігації, які обертаються на ринку іншої країни.

Облігації котуються на відкритих ринках, і на кожну дату балансу наявна достовірна інформація про їх справедливу вартість. При випуску облігацій підприємство на підставі параграфа 4.2.2 МФСЗ 9 віднесло їх до категорії зобов’язань, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток.

Надалі була здійснена інвестиція залучених коштів в облігації. Бізнес-модель передбачає утримування таких облігацій до погашення. Куплені облігації проходять SPPI-тест. Тому, за загальним правилом, їх потрібно включити до категорії фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю. Проте це призведе до облікової невідповідності. Адже відповідні облігаційні зобов’язання оцінюються на іншій основі. Залучення ресурсу оцінюється за справедливою вартістю, а його розміщення — за амортизованою. Щоб уникнути такої асиметрії, керівництво компанії приймає рішення віднести куплені облігації до категорії FVTPL”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS