Skip to content

Аванси та резерви

by admin on May 10th, 2018

В газеті “Все про бухгалтерський облік” №40 надруковано консультацію “Продавець затримує постачання товару: як обліковувати аванс за МСФЗ”, в який розглядається питання необхідності створення резерву сумнівної заборгованості під аванси.
В консультації зокрема зазначено наступне:
“Інколи підприємства, керуючись настановами параграфу 10 МСБО 8, за аналогією обирають для обліку попередніх оплат ту ж механіку знецінення, що використовують для обліку фінансових активів. В такому випадку за відповідними сумами обчислюють зменшення корисності, яке може втілитися в створення резерву сумнівного боргу . Тобто створення резерву сумнівного боргу за сумами попередніх оплат можливе, але не обов’язкове. В той же час обов’язковим, у разі виникнення відповідних підстав (скажімо, несвоєчасне виконання контрагентом своїх зобов’язань), є визнання витрат від зменшення корисності. Фактично це означає, що знецінити попередню оплату можна прямим списанням суми уцінки на витрати, без формування резерву за контрактивним рахунком”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS