Skip to content

Склад фінзвітності: точка зору ДФС

by admin on June 25th, 2018

В листі ДФС від 14.06.2018 р. N 2599/6/99-99-15-02-01-15/ІПК зазначено:
“Склад фінансової звітності визначається Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. N 73 (далі – НП(С)БО 1).

Згідно з п. 1 розділу II НП(С)БО 1 фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Положеннями п. 46.2 ст. 46 Кодексу передбачено, що платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 Кодексу.

Фінансова звітність, що складається та подається платниками податку на прибуток є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною”.

Наш коментар:
зауважимо, що в листі не йдеться про скорочений формаит проміжної звітності (баланс+ звіт про фінансові результати), до якого звикли українські бухгалтери протягом багатьох років, і який був скасований останніми змінами до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS