Skip to content

Мале звітування: ДФС-тлумачення

by admin on August 8th, 2018

В листі ДФС від 01.08.2018 р. № 3343/ІПК/15-32-12-01-04 зазначено наступне:
“Для цілей його виконання пунктом 2 статті 2 Закону, в редакції Закону України від 05.10.2017 N 2164-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень”, що набрав чинності 01.01.2018 року, для підприємств встановлені критерії щодо їх належності до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.
Зокрема: малими визначено підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
- балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;
- середня кількість працівників – до 50 осіб.
<...>
підприємства, що підпадають під визначення малих підприємств згідно критеріїв, визначених п. 2 ст. 2 Закону, складають Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-м)”.

Як бачимо, податківці застосовують до ПСБО 25 нові критерії малих підприємств з Закону про бухоблік.
Втім, такий підхід дещо суперечить правовим формальностям. Адже в ПСБО 25 не йдеться про власне малі підприємства. Там йде мова про “суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб, які визнані такими відповідно до законодавства“.
“Законодавство”, в даному контексті – це Господарський кодекс, в статті 55 якого вказано, що суб’єктами малого підприємництва є юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України”.

Не важко побачити, що малі підприємства і суб’єкти малого підприємництва – це дещо різні речі.
І якщо, наприклад, підприємство є суб’єктом малого підприємництва, але не може визнаватись малим, відповідно до Закону про бухоблік, воно має безумовне право на подання “малої” звітності за ПСБО 25.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS