Skip to content

Великі та середні: за Законом про бухоблік

by admin on August 10th, 2018

Тернопільска ДФС пояснила , як визначити статус підприємства з метою правильного формування та подання податкової звітності.
Крітерії визначення великих та середніх підприємств податківці вирішили запозичити з Закону про бухоблік:

“абзацом першим п. 49.4 ст. 49 ПКУ встановлено, що платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. <...>
При визначенні обов’язку подання платниками податків податкової звітності до контролюючого органу в електронній формі застосовують критерії, визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Зокрема, великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів – понад 20 млн євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 млн євро; середня кількість працівників – понад 250 осіб.

Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів – до 20 млн євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 млн євро; середня кількість працівників – до 250 осіб”.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS