Skip to content

Засоби корпоративної гігієни: боротьба за чистоту активів

by admin on September 24th, 2018

В “Професійному бухгалтері” №35 Ольга Булгакова та Вероніка Чернишова публікують статтю “Методи впливу на величину чистих активів”. В матеріалі описано бухгалтерську методологію, яка сприяє підвищенню показника власного капіталу (чистих ативів – ЧА) підприємства.
Зокрема автори вказують на дооцінку необоротних активів. При цьому увага звертається на механіку списання дооцінки:
“потрібно враховувати, що перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта ОЗ над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта ОЗ може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включатися до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінках. Таке списання можливе й тільки при вибутті об’єкта, а не щомісяця (щокварталу, раз на рік) (п. 21 П(С)БО 7 «Основні засоби»). “.

Зауважимо, що коли дооцінка списується на нерозподілений прибуток, показник ЧА зазвичай не змінюється. Адже фактично відбувається перерозподіл чистих активів між різними статтями власного капіталу.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS