Skip to content

47 під премії

by admin on November 13th, 2018

В газеті “Зарплата та кадрова справа” №21 розміщено статтю Т.Момот “Преміальні резервації“.
Автор зокрема зазначає:
“У П(С)БО 11 «Зобов’язання», що власне і регламентує нарахування забезпечень, про премії прямо не сказано нічого. Проте, премії згадуються в іншому стандарті — в П(С)БО 26 «Виплати працівникам». У п. 5 цього стандарту зазначено, що до поточних виплат працівникам належать «премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу». Звернемо увагу на те, що тут використано практично те ж формулювання, що і в Інструкції № 291. Крім того, відповідно до п. 8 П(С)БО 26, премії відображаються за статтею забезпечень «якщо робота, виконана працівниками у цьому періоді, дає їм право на отримання таких виплат у майбутньому».

Неважко помітити, що між положеннями Інструкції № 291 і П(С)БО 26 є певна нестикування. Якщо, наприклад, працівник за підсумками 2017 року заробив премію, яку за умовами внутріфірмового регламенту він отримає на початку 2019 року, то, судячи з Інструкції № 291, сума такої премії має бути відображена у складі забезпечень, але не може обліковуватися на субрахунку 477.

Так чи інакше, але, виходячи з названих вище приписів, можна зробити висновок, що не всяка премія повинна обов’язково відображатися за кредитом рахунку 47. <...>

якщо головбух на дату балансу має точну інформацію про суму премії, що підлягає виплаті, та про час її виплати, то обліковувати такі премії за кредитом рахунку 47 та показувати їх у звіті як забезпечення немає сенсу. Якщо ж точно сума майбутньої виплати та/або дата такої виплати не відома, то головбух повинен використати для нарахування рахунок 47, та показувати відповідні суми за статтями забезпечень (рядки 1520 і 1660 форми № 1)”.

В статті подано приклади, що ілюструють проблему.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS