Skip to content

Затратно-витратна полеміка: на межі схоластики

by admin on May 2nd, 2019

Якщо раптом задатися питаннями, а чим займаються українські науковці і на що вони витрачають бюджетні кошти платників плодатків, то в галузі економіки можна знайти величні досягення!. Особливо в тих ситуаціях, коли вітчизняна науково-економічна думка розпочинає інвазію на терени інших наук.
Цікавим прикладом – є дослідження наших економістів в галузі лінгвістики.

Донецька економічна школа:
“Важливим є розмежування понять «затрати» і «витрати», оскільки їх часто ототожнюють.
Відмінність між цими двома поняттями істотно важлива для бухгалтерського обліку. Необхідність розуміння різниці затрат і витрат витікає з того факту, що правильне обчислення прибутку можливо тільки при повному відображенні всіх операцій з формування доходів та витрат.”
“Витрати визнаються в тому звітному періоді, в якому вони мали місце. Також витратами визнається списання оборотного активу, не пов’язане з його виробничим споживанням, або списання необоротного активу з будь-яких причин.
Затрати – це сума вартості використаних ресурсів. Визнання затрат означає «перетікання» одних видів активів в інші або рівновелике збільшення активів і зобов’язань (у разі споживання робіт, послуг), що не зменшує капіталу організації, а тому не призводить до визнання витрат. Затратами визнаються витрати, що не призвели до появи оборотного або необоротного активу.
Здійснення затрат – це зменшення одних активів з умовою рівновеликого приросту інших активів, або приріст активів і зобов’язань на одну й ту ж саму величину. Це «перетікання» вартості відображається на калькуляційних рахунках. Іншими словами, затрати – це прийнята до обліку вартісна оцінка використаних ресурсів різного вигляду – матеріальних, фінансових, трудових і інших, – вартість яких може бути виміряна з високим ступенем надійності.”

Вінницька економічна школа:
“Проведений аналіз визначення термінів «затрати» і «витрати» показав, що неузгодженість даних трактувань є питанням, яке виникло ще в кінці минулого століття, але почали інтенсивно займатись даною проблемою лише в останні десять років. На сьогоднішній день, <...>, питанням трактування понять «затрат» і «витрат» присвячено достатньо уваги в періодичній літературі, дана проблема була розглянута в багатьох дисертаційних роботах. Проте, у деяких працях зустрічається ототожнення затрат і витрат, а у інших навпаки – категоричне їх розмежування. У тих науковців, котрі вважають, що даним поняттям притаманний різний економічний зміст, розуміння затрат зводиться переважно або до вихідних грошових потоків, або до використання ресурсів у процесі створення нової вартості; витрат – до зменшення активів і збільшення зобов’язань за період.

Вживання синонімом до терміну «витрати» поняття «затрати» є економічно не обґрунтованим, оскільки з точки зору бухгалтерського обліку дані категорії відрізняються значенням. Термін «затрати» стосується усілякого використання ресурсів, у тому числі щодо придбання активів, у той час як «витрати» – використання лише тих ресурсів, які при визначенні прибутку господарюючого суб’єкта за певний період часу ставляться у відповідність до доходів”.

Російське коріння зазначеної наукової проблеми – аналіз різниць між словами “затраты” і “расходы“.

Аналізувати та коментувати всі ці ескапади у нас немає ані часу, ані бажання.

Простому та чесному бухгалтеру ми можемо порадити наступне: якщо раптом на своєму професійному шляху ви натрапите на науковця, який заходиться вам оповідати про оцю “затратно-витратну” доктрину, пам’ятайте про три дійсно важливі речі:

1.Термін “витрати” чітко стандартизовано чинними нормативними документами. Отже зважати в професійній діяльності слід саме на цю стандартизовану категорію.

2.Термін “затрати” не визначено на нормативному рівні, і він не використовується в рамках бухгалтерської стандартизації. Отже всілякі наукові еманації з цього приводу в своїй практичній діяльності можна сміливо ігнорувати.

3.Якщо ж вам захочеться таки дізнатися, що таке власне “затрати”, то слід просто звернутися до АКАДЕМІЧНОГО ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, який створювали справжні лінгвісти:

ЗАТРА́ТА, и, жін.
<...>
3. тільки мн. Те, що затрачено; витрати“.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS