Skip to content

Стратегія Верланова

by admin on July 10th, 2019

Лист ДФС від 02.07.2019 р. № 3031/6/99-99-15-02-02-15/ІПК:
“Підпунктом 14.1.3 пункту 14.1 статті 14 Кодексу наведено поняття “амортизація”, яке визначається як систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Аналогічні за своєю сутністю поняття “амортизація” містяться в П(С)БО 7 та МСБО 16.

Тобто, на період тимчасового не використання виробничих основних засобів та відсутності їх експлуатації (корисного використання), амортизація на такі основні засоби не нараховується”.

Таким чином, продовжує наполегливо втілюватися в життя стратегія Верланова окреслена в листі МФУ від 22.04.2019 р. № 11210-09-63/11170, та підтримана ДФСУ в листах від 15.05.2019 р. № 15340/7/99-99-15-02-02-17 та від 26.04.2019 р. № 1887/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

В Практиці МСФЗ №6 : цю стратегію було прокоментовано так:
“У ПКУ не один раз згадано про період списання вартості основних засобів. Його іменують і строком амортизації, і строком корисного використання, і строком корисного використання (експлуатації). Жодна з названих категорій чітко в самому ПКУ не визначена. <...>
строк корисної експлуатації — це величина, яка характеризує не процес використання активу, а прогноз придатності активу до використання. Саме тому принциповою для МСФЗ-стандартизаторів є позиція параграфа 55 МСБО 16: «амортизацію не припиняють, коли актив не використовують» <...>
Отже, якщо в основу аналізу покладено визначення МСБО 16, то висновок листа Мінфіну можна вважати абсолютно необґрунтованим. Але подібні посилання на МСБО 16 можливі лише за умови, що ми свідомо поставимо знак рівняння між терміном «строк корисної експлуатації», який визначено в МСБО 16, та терміном «строк корисного використання (експлуатації)», який використовується в ПКУ“.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS