Skip to content

Анекдот про інвестнерухомість

by admin on July 12th, 2019

Підприємство придабало квартири, та почало здавати їх в оренду.
Головбух оприбуткував квартири на 103 рахунок, але амортизацію не нараховував.
Прийшли податківці з перевіркою.
Побачили оренду і відсутність амортизації, і вирішили, що ці квартири є інвестиційною нерухомістю.
Назбирали довідок про ринкову вартість квартир, та вчинили примусову дооцінку з відображенням доходів.
І … гаплик…

Окружний адмінсуд Києва на боці податківців.

“ТОВ «Поділ Нерухомість» згідно оборотно-сальдових відомостей по 13 рахунку, не нараховував амортизацію по вищевказаних квартирах. Бухгалтерський рахунок 100 «Інвестиційна нерухомість» згідно документів наданих до перевірки не вівся. Нерухомість обліковувалась на бухгалтерському рахунку 103.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» затвердженого наказом Мінфіну від 27.04.2000 № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.05.2000 за N 288/4509 (далі – П(С)БО 7), основні засоби – матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Документів щодо використання товариством зазначених квартир в якості основних засобів в період 2015-2017 роки у процесі надання послуг, здавання в оренду, здійснення адміністративних функцій до перевірки не надано.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 липня 2007 року N779 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 р. за N 823/14090 інвестиційна нерухомість – власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності.

Стандартом передбачено відображення у фінансовій звітності інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації. Оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю повинна застосовуватися до дати вибуття, переведення інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості та такої, що утримується для продажу, або, якщо стає не можливим достовірно визначити її справедливу вартість на дату балансу. Документів щодо проведення товариством відповідних заходів із залучення суб`єктів оціночної діяльності для визначення справедливої вартості об`єктів нерухомості – квартир до перевірки та до розгляду заперечень не надано. В наданих до перевірки договорах купівлі-продажу квартир від 18.02.2011вартість квартир відповідно до Витягів з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданих Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна 16 лютою 2011 року за №29018223становила 1 629 301,00гривень, за № 29018152 – 1 621 520,00 грн., за № 29018029 – 1 613 741,00 гривень <...>
З огляду на вищевикладене, суд погоджується з висновками контролюючого органу про те, що позивачем в перевіряємому періоді занижено вартість інвестиційної нерухомості, а відтак встановлено в порушення п.22 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість” , п.5, 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за № 860/4153, п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ ТОВ «Поділ Нерухомість» заниження іншого операційного доходу на суму 15 438 361 грн., в тому числі за 2017 рік на суму 15 438 361 гривень та в ході перевірки на останню дату балансу перевіряємого періоду станом на 31.12.2017 року визначено справедливу вартість інвестиційної нерухомості“.

Залишилося питання:
А ЧОМУ ГОЛОВБУХ НЕ НАРАХОВУВАВ АМОРТИЗАЦІЮ???!!!!

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS