Skip to content

Чи є індульгенція від проміжної звітності ?

by admin on August 8th, 2019

В коментарях щодо недавніх змін порядку подання фінзвітності багато хто звернув увагу на те, що малі підприємства тепер мають подавати проміжну фінзвітність щоквартально. А мікропідприємства, “спрощенці” та непідприємницькі товариства можуть не подавати проміжну звітність.

Проаналізуємо ситуацію неупереджено.

Відповідно до статті 13 Закону про бухоблік, звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди.
Крім того, стаття 11 Закону зазначає, що “порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів державної влади, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків – Національним банком України”.

Кабмін виконав завдання і встановив в п 5. Порядку подання фінансової звітності таку норму:
“Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 (крім органів Казначейства), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна – не пізніше 28 лютого наступного за звітним року”.
В п.2 того ж Порядку вказано:
“Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.
Підприємства, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” належать до мікропідприємств, непідприємницькі товариства (крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним органам скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати“.

Зауважимо в Порядку йдеться лише про те, що річна фінзвітність мікропідприємств, “спрощенців” та неприбутківців складається з двох, а не чотрирьох(+примітки) форм. Тоді , як інші категорії підприємств складають річну звітність в повному форматі.
В Порядку прямо не вказано, що ці категорії можуть не подавати проміжну звітність.
Тут важливо наголосити на тому, що в Законі не передбачено жодних виключень в питанні подання проміжної фінзвітності.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS