Skip to content

Косметика від Мінфіну

by admin on August 15th, 2019

Мінфін України оприлюднив проект внесення змін до нормативних актиів щодо бухобліку.
Окрім суто редакційних правок (виправлень помилок), та виключення з стандартів застарілих положень, які стосуються бюджетних установ, ми б звернули увагу на таке:

1. Пропонується виключити з ПСБО 11 п.8 та відповідні примітки. Чинна редакція цього пункту наразі виглядає так:
“Зобов’язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов’язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов’язання на довгострокове.”

2.Пропонується також важливе коригування ПСБО 11 – у першому реченні пункту 9 слова «, на які нараховуються відсотки,» виключити.

У разі прийнятття проекту редакція відповідної норми виглядатиме так:
Довгострокові зобов’язання відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов’язання”.

Така редакція дещо наблизить вимоги ПСБО 11 до вимог п.31 ПСБО 13:
” На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов’язань, призначених для перепродажу, і зобов’язань за похідними фінансовими інструментами.”

Цікавим є і те, як пояснюються стандартизатори свої прагнення:

“Проєкт наказу підготовлено з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку у відповідність до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, зокрема МСФЗ для малих та середніх підприємств, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».

Отже спорідненість ПСБО з системою МСФЗ Мінфін намагається зберегти. Наголосимо, що в цьому контексті зокрема згадується і МСФЗ для МСП.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS