Skip to content

Понеділкове від доктора Серафікуса: спроща та неспроща

by admin on September 9th, 2019

Прихильники ПСБО 25 цінують цей стандарт “для малюків” перш за все через дозволи на спрощення обліку.
Деякі з цих спрощень є вельми цікавими.
Наприклад, в п.7 першого розділу стандарту вказано, що мікропідприємства можуть обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування переоцінки до справедливої вартості.
А тепер подивимося на п.16 “дорослого” ПСБО 7:
“Підприємство/установа може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу”.
Таким чином переоцінка основних засобів не є обов’язковою для тих підприємств, які застосовують “неспрощені” стандарти.
Отже “переоціночне” спрощення ПСБО 25 – це банальна фікція.

А для того щоб прозвітувати про подальшу неухильну підтримку малого бізнесу, ми можемо рекомендувати Мінфіну внести до ПСБО 25 ще й такі “спрощі”:

- можливість оцінювати інвестиціну нерухомість за собівартістю мінус амортизація,

- можливість оцінки довгострокових біологічних активів за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності, якщо підприємство є платником податку на прибуток,

-можливість оцінки фінансових інвестицій, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

А для головбухів мікропідприємств в ПСБО 25 слід прописати такі права:
-право на життя,
-право на повагу до їхньої гідності,
-право на свободу та особисту недоторканність.
:)

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS