Skip to content

Безоплатно отримані активи: позиція ФПБАУ

by admin on October 1st, 2019

ФПБАУ оприлюднила позицію щодо відображення в МСФЗ-звітності операцій безоплатного отримання активів.
Порівняно з проєктом, позиція суттєво змінена.
Мотиви зміни підходів викладено в окремому документі.
Фактично Позиція ФПБАУ фіксує опцію в обліку відповідних операцій: або відображення доходу відразу в момент визнання активу, або поступове відображення доходу пропорційно споживання економічних вигід активу (за аналогією з механзімом обліку, передбаченим в системі ПСБО).

Не всі фахівці погоджуються з такою альтернативою.
Зокрема професор Голов в коментарі для “Практики МСФЗ” №9/2019, зауважив, що “передбачений вітчизняними регламентами облік безоплатно отриманих необоротних активів суперечить концептуальній основі та положенням МСФЗ”. “Позиція № 5 ФПБАУ суперечить політиці Ради з міжнародних стандартів, оскільки пропонує два різних підходи до обліку і відображення у звітності однотипних операцій, а саме — безоплатного безумовного отримання необоротних активів. Тому автори мали б запропонувати лише один підхід до відображення таких операцій згідно з МСФЗ. На підставі проведеного аналізу вважаю, що авторам Позиції № 5 слід виключити альтернативний підхід до обліку безоплатно отриманих необоротних активів як такий, що не відповідає ідеології та методології МСФЗ.”

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS