Skip to content

Дисконтуй…те

by admin on December 9th, 2019

Київські податківці взялися за дисконтування:

“З урахуванням змін, внесених Наказом № 379 до П(С)БО 10 та П(С)БО 11, вся довгострокова дебіторська заборгованість (а не лише та, на яку нараховують проценти) та всі довгострокові зобов’язання (а не лише ті, на які нараховують відсотки) мають бути відображені в балансі за їхньою теперішньою (дисконтованою) вартістю.
<...>

Зокрема, це стосується обліку фінансових інструментів (фінансових активів та фінансових зобов’язань) та формування витрат та доходів за рахунок дисконтування.

Яких саме фінансових інструментів?

Тих, які утримуються суб’єктами господарювання до погашення та контрактні умови яких передбачають надходження чи погашення коштів як основної суми, так і відсотків на непогашену суму в конкретні дати.

Прикладами фінансових активів є довгострокові дебіторські заборгованості, видані позики, отримані векселі, придбані облігації, депозити у банках.

Прикладами фінансових зобов’язань є довгострокові кредиторські заборгованості, отримані позики, отримані кредити, видані векселі, емітовані облігації”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS