Skip to content

Це мабуть найкраща бухгалтерська стаття цього року

by admin on December 12th, 2019

ГОЛОВ Сергій Федорович, доктор економічних наук, професор Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ).
Дисконтування за правилами Мінфіну (БухгалтеріяUA №50)

Кілька нотаток з професійної гігієни при дисконтуванні боргів:

“Деякі фахівці вважають, що ця вимога стосується лише довгострокової фінансової дебіторської заборгованості та довгострокових фінансових зобов’язань. Але це не так. Дисконтування застосовується, коли теперішня вартість майбутніх грошових потоків суттєво відрізняється від їх номінальної вартості. Тому об’єктом дисконтування є, наприклад, забезпечення для виведення з експлуатації об’єкта основних засобів, що не є фінансовим зобов’язанням”.

“Звичайно для дисконтування кредиторської заборгованості застосовують ставку відсотка, за якою підприємство може позичити кошти на аналогічний термін за аналогічних умов.
Відповідно, для оцінки довгострокової дебіторської заборгованості часто обирають ставку відсотка за інвестиціями або банківськими депозитами на аналогічний термін і на аналогічних умовах”.

“у разі виникнення довгострокової заборгованості за розрахунками з власниками (наприклад, у випадку поворотної фінансової допомоги) фінансові доходи і фінансові витрати відображають у складі власного капіталу (субрахунок 425 «Інший додатковий капітал»)”.

“Обрана ставка дисконту відображає ринкові ставки, що існували на момент виникнення заборгованості. Тому зміна відсоткових ставок за депозитами і кредитами надалі не впливатиме на результати дисконтування”

“Зміни положень ПБО-10 і ПБО-11 щодо оцінки довгострокової дебіторської заборгованості та довгострокових зобов’язань означають зміну облікової політики“.

“при складанні фінансової звітності за 2019 рік підприємствам необхідно зробити відповідні коригування статей балансу на початок року та перерахувати доходи і витрати за 2018 рік у звіті про фінансові результати (щодо довгострокової дебіторської заборгованості та довгострокових зобов’язань, що існували протягом 2018 року)”.

“МСФЗ не містять вимог щодо оцінювання довгострокової дебіторської заборгованості та довгострокових зобов’язань за теперішньою вартістю. За певних обставин різниця між теперішньою і номінальною вартістю заборгованості може бути суттєвою й у випадку відстрочки платежу, наприклад на дев’ять місяців.
<...> МСБО 12 «Податки на прибуток» забороняє дисконтувати відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання. Подібна норма у вітчизняному ПБО-17 відсутня.
Отже, формально ПБО-11 передбачає дисконтування відстрочених податкових зобов’язань“.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS