Skip to content
Oct 1 19

Безоплатно отримані активи: позиція ФПБАУ

by admin

ФПБАУ оприлюднила позицію щодо відображення в МСФЗ-звітності операцій безоплатного отримання активів.
Порівняно з проєктом, позиція суттєво змінена.
Мотиви зміни підходів викладено в окремому документі.
Фактично Позиція ФПБАУ фіксує опцію в обліку відповідних операцій: або відображення доходу відразу в момент визнання активу, або поступове відображення доходу пропорційно споживання економічних вигід активу (за аналогією з механзімом обліку, передбаченим в системі ПСБО).

Не всі фахівці погоджуються з такою альтернативою.
Зокрема професор Голов в коментарі для “Практики МСФЗ” №9/2019, зауважив, що “передбачений вітчизняними регламентами облік безоплатно отриманих необоротних активів суперечить концептуальній основі та положенням МСФЗ”. “Позиція № 5 ФПБАУ суперечить політиці Ради з міжнародних стандартів, оскільки пропонує два різних підходи до обліку і відображення у звітності однотипних операцій, а саме — безоплатного безумовного отримання необоротних активів. Тому автори мали б запропонувати лише один підхід до відображення таких операцій згідно з МСФЗ. На підставі проведеного аналізу вважаю, що авторам Позиції № 5 слід виключити альтернативний підхід до обліку безоплатно отриманих необоротних активів як такий, що не відповідає ідеології та методології МСФЗ.”

Sep 30 19

Негативні ставки: time is money?

by admin

Понеділкова філософія від доктора Серафікуса:

Чи працює загально-економічна парадигма часової вартості грошей, коли кредити видаються під негативні ставки відсотка?

Негативні ставки також можуть приносити прибуток.
Якщо, наприклад, банк надає кредит в сумі $1000000 на 10 років за умови, що через 10 років боржник поверне банку $900000, то висновки про збитковість банку та руйнування фундаментальних засад грошової системи робити зарано.
Слід взяти до уваги і те, на яких умовах банк взяв кредит.
У випадку, коли, наприклад, банк отримав кредит у центральному (емісійному) банку в сумі $1000000 на 10 років за умови, що через 10 років він поверне $800000, банк отримає від операції кредитування прибуток $100000.
Отже важливо, не те які ставки (негативні чи позитивні), а те, яка різниця між цими ставками.

Дисконтування за умов домінування негативних ставок може давати незвичні для бухгалтера результати.
Скажімо, оцінка безвідсоткової позики, за умов, коли ефективна ставка є негативною, призведе відображення збитків в обліку позичальника, та прибутків в обліку позикодавця

Sep 26 19

IBOR-зміни запроваджені

by admin

Рада з МСБО сьогодні затвердила зміни до МСФЗ 9 та МСБО 39 щодо врахування наслідків реформи індикаторних банківських ставок.

Про головний зміст цих змін – див. “Практику МСФЗ” №6/2019 – “Майбутня реформа міжбанківських ставок та її вплив на МСФЗ“.

Нагадаємо, що в серпні Рада з МСБО призначила спеціальне засідання з цього приводу.
Висновок: реформа міжбанківських ставок дозріла і відбудеться вже незабаром.

Sep 26 19

МСФЗ 17: краще з 2023-го

by admin

Група єврорадників (EFRAG) оприлюднила свою реакцію на пропозиції Ради з МСБО щодо МСФЗ 17. Зауважимо, що EFRAG не погоджується, що датою набрання чинності новим стандартом має бути 1 січня 2022 року. EFRAG вважає, що 1 січня 2023 року є реально датою запровадження, одночасно з дозволеним достроковим застосуванням.

Sep 26 19

Обережно з АРМ: “бухоблік часто просто відображає незручну істину”

by admin

Самопальні фінансові показники, які полюбляють вказувати в своїх звітах керівники корпорацій, називають іноді нестандартизованими (non-GAAP), іноді альтернативними, іноді скоригованими (adjusted performance measures -APMs).
Всі експерти попереджають про небезпеку таких показників, та закликають інвесторів бути уважними при розгляді та аналізі цих фінансових химер.
Нова стаття “Приміткового аналітика” присвячена саме цій проблемі.

“Деякі компанії стверджують, що їх використання APM мотивоване виявленими недостатками в стандартах бухгалтерського обліку. Більшість із цих закидів не витримує критики за умови уважного вивчення, а бухоблік часто просто відображає незручну істину. МСФЗ, безумовно, можуть бути вдосконалені, і деякі статті, які фігурують у фінансовій звітності, іноді можуть бути важко узгоджуваними з економічним підгрунтям, але ми не віримо, що це говорить про наявність фундаментальної проблеми з МСФЗ”.

“Основні висновки для інвесторів:
-Проаналізуйте управлінські APM як складову більш всебічного аналізу, орієнтованого на дезагрегацію повних показників на основі МСФЗ.
-Зверніть увагу на виключені непостійні або так звані не повторювані статті; вони все ще можуть мати суттєві наслідки для оцінки, і, можливо, не доцільно використовувати їх як нуль у ваших прогнозах.
-За необхідності виконайте подальшу дезагрегацію та аналіз, особливо коли компоненти прибутку або збитку, про які звітується за однією статтею, мають різницю в стійкості (persistence)”.

Sep 26 19

Ера водолія

by admin

Реалії:
“фондовий ринок більш сприятливо реагує на оголошення про розміщення акцій компаніями, в яких фіндиректорами є жінки. Також було підтверджено, що хедж-фонди, якими керують жінки, отримують більші прибутки.

Ще одне дослідження показало, що компанії з більш високою часткою жінок на керівних посадах значно перевершують інші компанії.

Найновіші академічні дослідження переконливо доводять, що компанії з жінками в ролі CFO мають значно меншу ймовірність неправильного звітування про фінансові результати. І це не просто співвідношення: результати дослідження фіксують прямий причинно-наслідковий зв’язок. Об’єктом дослідження були понад дві тисячі компаній впродовж 2006–2016 років. Цікаво, що при цьому було з’ясовано, що жінки, в середньому, більш схильні до ризику, ніж чоловіки”.

Практика МСФЗ №9/2019

Sep 25 19

Не-ГААП пошесть

by admin

Дрю Бернстайн (Drew Bernstein) в статті для CFO.com пише:

“Нестандартизовані фінансові показники , можна охарактеризувати як “цифри, по які говорять менеджери, як тільки аудитори виходять з кімнати”.

“Поглиблене дослідження аудиторської аналітики показало, що 97% компаній S&P 500 використовували нестандартизовані фінансові показники у 2017 році, порівняно з 59% у 1996 році, тоді як середня кількість різних показників, що не застосовуються згідно з GAAP, використовуваних в одному звіті, зросла з 2,35 до 7,45 за два десятиліття. Це призвело до зростання розбіжності між доходами, обчисленими згідно з прийнятими принципами бухгалтерського обліку, та “доходами”, про які йдеться у прес-релізах та аналітичних звітах аналітиків”.

Sep 23 19

Понеділкове від доктора Серафікуса: про поліпшення

by admin

Спритні автори сумнозвісного Законопроєкту №1210 пропонують включити до ПКУ зокрема і совдепівське обмеження на визнання амортизації:

“підпункт 138.3.1 пункту 138.3 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Амортизація не розраховується за період не використання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням, поліпшенням та консервацією».

Мабуть реформатори намагаються гармонізувати податковий облік та застарілі пострадянські норми п.29 ПСБО 7. Але роблять це на диво незграбно.

Просте питання: що таке “поліпшення”?
Подивимось на ПСБО 7:
“Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта”.

Отже реформатори, на відміну від стандартизаторів, не вважають власне поліпшенням основного засобу його модернізацію, реконструкцією, добудову та дообладнання.
Що ж таке тоді “поліпшення”?
Уявляємо собі, що почнеться, коли податківці почнуть фантазувати на “поліпшувальні” теми.

Реформаторам незачьот

Sep 23 19

Висока довіра і величезна відповідальність

by admin

Пітер Дікінсон (Peter Dickinson), головний редактор Business Ukraine magazine:

“Як відгукуються західні інвестори про професійний рівень українських бухгалтерів?

П. Д.: Міжнародні інвестори значною мірою покладаються на українських бухгалтерів, щоб орієнтуватися в незнайомому українському діловому середовищі, яке швидко розвивається. Це робить високий рівень довіри неминучим і покладає величезну відповідальність на бухгалтерів. Єдиного вердикту щодо рівнів професіоналізму немає, але очевидно, що цей взаємозв’язок має вирішальне значення для будь-якого успішного інвестування і може створити або зруйнувати міжнародні спільні проєкти в Україні”.

Текст інтервью тут

Sep 20 19

Доли участия в ООО: как интерпретировать законодательные требования с точки зрения МСФО

by admin

Опыт РФ – Н.В. Неелова, канд. экон. наук, доцент Высшей инженерно-экономической школы ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» ( Журнал “АУДИТОР” №8-2019).

Несколько интересных фрагментов:

“Если доли участников отнесены к обяза­тельствам, то общества представлены как ор­ганизации без капитала путем технического переноса содержания раздела «Капитал» в раздел «Краткосрочные обязательства» (под­раздел «Чистые активы, принадлежащие участникам») часто с сохранением статей уставно­го капитала, резервов и нераспределенной прибыли.”

” У участни­ка финансовый актив в виде доли в ООО с правом выкупа не соответствует определе­нию долевого инструмента по МСФО (IAS) 32. В связи с этим невозможна его оценка по спра­ведливой стоимости через прочий совокупный доход, разрешенная для долевых инструментов, не предназначенных для торговли (п. BC5.21 МСФО (IFRS) 9). Данный финансовый актив в индивидуальной отчетности участника ООО, не имеющего контроля и существенного вли­яния, может оцениваться только по справед­ливой стоимости через прибыль или убыток“.

Полный текст статьи здесь.