Skip to content
Jun 11 19

Дивіденди: без податкових обмежень

by admin

Цитата з листа ДФС від 28.05.2019 р. № 2419/ІПК/26-15-12-03-11:

“Дивіденди розраховуються виходячи з прибутку, визначеного за правилами бухгалтерського обліку.

При цьому ПКУ не визначає заборони для виплати дивідендів при відсутності чистого прибутку або оподаткованого прибутку, розрахованого за правилами, визначеними ст. 137 ПКУ, за наявності нерозподіленого прибутку минулих років, та заборони виплати дивідендів при наявності непокритого збитку за минулі роки”.

Ну і харашо :)

Jun 6 19

AICPA: геть від Лондона

by admin

Рада зі стандартів аудиту (Auditing Standards Board – ASB) Американського інституту сертифікованих громадських бухгалтерів вирішила змінити стандартизовану дефініцію суттєвості (materiality).
Нинішня редакція цього визнанчення гармонізована з визначенням МСФЗ.
Пропонується змінити її, узгодивши з “юридичним” визначенням, яке використовують регуляторні органи США.

Джерело

Jun 4 19

МСФЗ-транзит та оподаткування

by admin

Є.Сініцин на Finance.UA опублікував статтю “Податковий ракурс переходу на МСФЗ“.

Кілька фрагментів:

“Як правило, за національними стандартами рекламні ролики обліковуються в якості нематеріальних активів, тоді як за міжнародними стандартами такі рекламні витрати підлягають відображенню в складі поточних витрат.
Оскільки амортизація нематеріальних активів є різницею, яка коригує фінансовий результат, постає питання, чи слід відображати податкову амортизацію тих активів, які фактично списані при переході на МСФЗ.”

“Серед експертів точаться суперечки щодо необхідності дисконтування довгострокової заборгованості, на яку не нараховуються відсотки. Хоча податкові органи останнім часом наполегливо рекомендують дисконтувати будь-яку довгострокову заборгованість, у фінансовій звітності українських компанії, складеній за національними стандартами, це є скоріше виключенням, ніж правилом.
Проблематика переходу з національних на міжнародні стандарти полягає в тому, що наявність довгострокової заборгованості на дату такого переходу призводить або до подвійного оподаткування фінансової складової, або до неврахування фінансових витрат”.

“Хоча положення ПКУ не передбачають податкових різниць щодо знецінення активів, на практиці досить складно аргументувати перед податковими органами правомірність відображення витрат на знецінення, що сформовані базуючись на оцінці менеджменту щодо оборотності запасів, ринковій кон’юнктурі тощо.
Цікавою і доволі формальною є позиція податкових органів, де проведення знецінення запасів шляхом створення резерву на їх знецінення вважається різницею на створення резервів та забезпечень, що збільшує фінансовий результат з метою визначення об’єкту оподаткування з податку на прибуток.
На мою думку, формування резерву на знецінення запасів по своїй суті не є резервом, а є лише механізмом приведення їх вартості до чистої вартості реалізації, що вважається загальноприйнятою світовою практикою”.

Jun 3 19

Демонтажні коригування

by admin

В листі від 14.05.2019 р. N 2136/6/99-99-15-02-02-15/ІПК Державна фіскальна служба України дала відповідь на запит щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму забезпечень (резервів), створених підприємством для відшкодування майбутніх витрат на демонтаж основних засобів.

Висновок податківців:
“Отже, фінансовий результат до оподаткування:

збільшується на суму забезпечень, створених підприємством відповідно до правил бухгалтерського обліку для відшкодування майбутніх витрат на демонтаж основних засобів;

зменшується на суму коригування (зменшення) забезпечень для відшкодування майбутніх витрат, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку”.

Але відповідно до п.139.1.1 ПКУ, “фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності”.

Зауважимо, що забезпечення на демонтаж не відносяться на витрати, а капіталізуються у вартості основних засобів.

Jun 3 19

Гудвільно-амортизаційне спрощення

by admin

Тепер стає доступним і для неприбуткових організацій.
Див. ASU No. 2019-06.

Згідно із зазначеним Оновленням, зміни внесено до розділів 350, 805 та 958 Кодифікації.
Альернативний облік гудвілу -без тестування на зменшення корисності, та з амортизацією – тепер є доступним не тільки приватним компаніям, але і НПО.

Оновлення набуло чинності одразу після затвердження.

May 31 19

Точкові зміни до МСФЗ 3

by admin

Посилання на Концептоснову (нові визначення активів та зобов’язань).
Дедлайн коментрів – вересень 2019 року.

May 24 19

IIRC про короткостроковий капіталізм

by admin

Рада з міжнародної інтегрованої звітності оприлюднила дані дослідження “Мета та прибуток“, виданого в рамках серії “Вартість вартості” (Value of Value).

Результати:

-лише 11% опитаних керівників вважають, що нефінансові фактори широко досліджуються та істотно впливають на прийняття стратегічних рішень в їх організації,

-першими трьома факторами, які лідери бізнесу вважають важливими для успіху організації, є: задоволення очікувань і потреб клієнтів (97%), надихання та залучення співробітників (90%), прибутковість та фінансова доходністі для інвесторів (89%).

- лише 30% керівників використовують горизонт стратегічного планування, що перевищує три роки, , хоча 82% вважають, що прийняття довгострокової перспективи для стратегічного планування покращить потенціал створення цінностей їхніх підприємств.

«Короткостроковий капіталізм повинен змінитися на довгостроковий, стійкий ріст, і підприємствам потрібно прокласти цей шлях», – сказав Домінік Бартон (Dominic Barton), голова IIRC.

May 23 19

Тарка: сопоставимость

by admin

Энн Тарка (Ann Tarca) рассказала о компарабилити.

Русский перевод здесь.

May 22 19

АССА: досягнення

by admin

звіт за 2018-19 фінансовий рік:
-приріст членів – 5%,
-частка ринку – 20%.
Але є серйозні проблеми з фінансовими результатами.

May 21 19

Черговий винахід

by admin

економічної школи імені Азарова:

“перебування основного засобу на реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, консервації не є строком корисного використання (експлуатації) такого основного засобу”.

Це цитата з листа Мінфіну від 22.04.2019 р. № 11210-09-63/11170, який спрямований до ДФС.

ДФС відразу взялася за впровадження досягнення мінфінівських винахідників.