Skip to content
Aug 12 19

“Податок на прибуток: штраф, який ви сплачуєте за злочин, що ви є продуктивними та корисними”

by admin

Бухгалтерська фірма Atlas Chartered Accountants розмістила на своїй ФБсторінці саме це гасло з таким коментарем: “Ми переконані, що всі наявні в законодавстві відрахування слід віднімати, щоб мінімізувати податок… адже навряд чи уряд витратить їх розумно”.

За таку позицію Самуеля Лі (Samuel Lee), власника бухгалтерської фірми було піддано жорсткій критиці.
Лі стверджує, що справа не лише у зниженні податку на прибуток, а його слід скасувати. Натомість загальний податок з продажу в Австралії (GST), еквівалент ПДВ, повинен бути подвоєний до 20%, а робоча сила Австралійської податкової служби зменшиться на 90%.

По суті, ідея полягає в тому, що виробнича діяльність не повинна оподатковуватися, а непродуктивна діяльність – як споживання – повинна оподатковуватися.

Його пропозиції вказують на лібертаріанську смугу. Оподаткування, як стверджує стареньке висловлювання, – це крадіжка. Прихильники оподаткування як крадіжки дотритмуються ідеологічної гами від правого лібертаріанця до повноцінного анархіста.

Лібертаріанці зазвичай посилаються на славнозвісну “криву Лафера”. Але сумний досвід Канзасу спростовує цю міфологію.

Губернатор штату Канзас Сем Браунбек ініціював особливо помітний експеримент: в 2012 році Браунбек (Brownback) підписав закон, який являв собою одне з найбільших скорочень податку на прибуток в історії держави.

Це, за твердженням Браунбека, було б “пострілом адреналіну в серце економіки Канзасу”. Канзас ліквідував податки на прибуток бізнесу для власників майже 200 000 підприємств та знизив ставки індивідуального податку на прибуток. Логіка була така: за рахунок стимулювання зростання робочих місць та споживчих витрат скорочення будуть компенсовані.

Однак цього не сталося. Результати: “дев’ять раундів скорочення бюджету за чотири роки, три зменшення кредиту, пропущені державні виплати та тривала атмосфера фіскальної кризи”.

Республіканський законодавчий орган Канзасу врешті проголосував за скасування скорочень, незважаючи на несхвалення губернатора. Експеримент розглядався як катастрофа.

Річард Мьорфі (Richard Murphy) , один з найвідоміших такс-коментаторів, зазначив:

Крива Лафера просто не працює. Не існує зв’язку між мотивами прибутку та податком. У Канзасі ми це чітко бачили. Підприємства отримали зниження податків, але економіка опинилася в загоні.
“Скорочення податкового рахунку є мотивом мінімізації витрат. Знижуючи податки, підприємства не витрачають і не наймають, вони виплачують собі винагороду “.

Джерело

НАШ КОМЕНТАР:
Це буде дуже корисно почитати завзятим сакралістам секти свідків т.зв. “податку на виведений капітал”.
:)

Aug 9 19

Нефінансові дані: нова реальність модерної бухгалтерії

by admin

Мадлен Антончіц (Madelyn Antoncic), виконавчий директор Фундації Ради зі сталої звітності (SASB Foundation) опублікувала статтю на AT.

Деякі цікаві цифри та факти:

“більше 2300 організацій, що мають активи понад 86 трлн. дол., стали підписантами Принципів відповідального інвестування, що підтримує інтеграцію факторів ESG в підходи до інвестування та власності”.

“компанії все частіше повідомляють інформацію про сталий розвиток. Дійсно, 86 відсотків компаній S&P 500 склали окремий звіт про сталий розвиток у 2018 році”.

“У звіті Bank of America Merrill Lynch за 2018 рік було зазначено, що 100 відсотків опитаних корпорацій почували себе впевненими у якості інформації про ESG, тоді як лише 29 відсотків опитаних інвесторів були впевнені у якості отриманої інформації про ESG. Більше того, 60 відсотків корпорацій, але лише 8 відсотків опитаних інвесторів вважають, що існуючі розкриття ESG дозволяють провести порівняння між компаніями та партнерами.”.

Aug 8 19

Чи є індульгенція від проміжної звітності ?

by admin

В коментарях щодо недавніх змін порядку подання фінзвітності багато хто звернув увагу на те, що малі підприємства тепер мають подавати проміжну фінзвітність щоквартально. А мікропідприємства, “спрощенці” та непідприємницькі товариства можуть не подавати проміжну звітність.

Проаналізуємо ситуацію неупереджено.

Відповідно до статті 13 Закону про бухоблік, звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди.
Крім того, стаття 11 Закону зазначає, що “порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів державної влади, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків – Національним банком України”.

Кабмін виконав завдання і встановив в п 5. Порядку подання фінансової звітності таку норму:
“Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 (крім органів Казначейства), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна – не пізніше 28 лютого наступного за звітним року”.
В п.2 того ж Порядку вказано:
“Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.
Підприємства, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” належать до мікропідприємств, непідприємницькі товариства (крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним органам скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати“.

Зауважимо в Порядку йдеться лише про те, що річна фінзвітність мікропідприємств, “спрощенців” та неприбутківців складається з двох, а не чотрирьох(+примітки) форм. Тоді , як інші категорії підприємств складають річну звітність в повному форматі.
В Порядку прямо не вказано, що ці категорії можуть не подавати проміжну звітність.
Тут важливо наголосити на тому, що в Законі не передбачено жодних виключень в питанні подання проміжної фінзвітності.

Aug 7 19

Vox clamantis in deserto

by admin


КОЛИ Я ЧУЮ СЛОВА “ВАЛОВІ ВИТРАТИ“, Я ЗНІМАЮ З ЗАПОБІЖНИКА СВІЙ БРАВНІНГ
Доктор Серафікус (с)

Aug 5 19

Основні засоби: IFRS vs US-GAAP

by admin

Ентоні ДеСтефано (Anthony DeStefano) в Accounting Today публікує короткий огляд деяких розбіжностей в обліку основних засобів між системами МСФЗ та американськими ГААП.
Зокрема автор наголошує на особливостях обліку землі:
“Поводження із землею як активом має певну схожість між двома наборами правил, але також є і деякі відмінності у підході. Відповідно до обох правил, земля не амортизується. GAAP, однак, зазначає, що витрати на знесення існуючої будівлі, розчищення та вирівнювання земельної ділянки та інші подібні витрати додаються до вартості землі та не амортизуються. МСФЗ не містить такого положення. Поліпшення земель, які мають термін корисного використання та додають до функціональності земельної ділянки, слід обліковувати на окремому рахунку активів та амортизувати відповідно до GAAP та IFRS”.

Aug 2 19

Облік ПДВ: інструкція капут

by admin

Наказ Мінфіну від 18.06.2019 р. №247:

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 01 липня 1997 року N 141 “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 серпня 1997 року за N 284/2088 (із змінами).

Наш коментар:
Совок поступово відходить в небуття.
Коли черга Інструкції № 291?
:)

Aug 2 19

Суттєвість як вона є

by admin

РМСБО пропонує внести зміни до МСБО 1, щоб пояснити як слід застосовуати категорію суттєвості до розкриття інформації про облікові політики.

Мартін Едельман (Martin Edelmann) голосував проти цього проєкту, бо вважає, що облікова політика занадто важливе питання, щоб до нього застосовувати пороги суттєвості.

Jul 30 19

Упрощенно-искаженно-несопоставимый запоребрик

by admin

От финансового университета при Правительстве Российской Федерации:

“Изменения в правилах учета финансовых инструментов в системе Международных стандартов финансовой отчетности направлены на повышение качества учетной информации, но в то же время они усложняют учетные процедуры, и, тем самым, приводят к росту затрат на формирование отчетности.

Вместе с тем, упрощенный порядок учета финансовых активов, предусмотренный НБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», и отсутствие требований в системе российских нормативных актов но учету производных финансовых активов и финансовых обязательств приводит к некоторым искажениям учетной информации, а также к несопоставимости отчетных данных, представленных в формате РСБУ и МСФО”.

:) :) :)

Jul 29 19

МСБО 12- коментар до проєкту змін

by admin

Ми вже повідомляли про проєкт внесення змін до МСБО 12.
Зазначений документ в липневому випуску In brief прокоментував член РМСБО Гарі Кабурек (Gary Kabureck).

З перекладом російською можна ознайомитися тут.

Jul 29 19

Оцінка землі: експертиза не старіє

by admin

В листі Держаудитслужби від 08.11.2018 р. N 25-14/554 пояснено яким первинним документом обгрунтовувати оцінку земельної ділянки:

“За припасами абзацу восьмого частини другої статті 13 Закону України “Про оцінку земель” для відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку проводиться їх експертна грошова оцінка.

При цьому експертна грошова оцінка земельних ділянок – це результат визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту (абзац сьомий частини першої статті 1 Закону України “Про оцінку земель”).

Отже, звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є первинним документом, на підставі якого підприємства, установи та організації відображають у бухгалтерському обліку вартість земельної ділянки як активу.

У разі, якщо після відображення в бухгалтерському обліку підприємства вартості земельної ділянки згідно із зазначеним звітом не відбувалося дій або подій, які викликали зміни в структурі активів та зобов’язань підприємства, немає підстав вважати завищенням або заниженням вартості земельної ділянки, зокрема через закінчення терміну дії звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки“.