Skip to content
Oct 5 17

Доходи по новому: драфти вказівок

by admin

Виконачий комітет з фінансової звітності (Financial Reporting Executive Committee – FinREC) Американського інституту сертифікованих громадських бухгалтерів (АІСРА) оприлюднів 20 проектів вказівок щодо застосування нових правил з визнання доходів для різних галузей: авіація, управління активами, будівництво, гральний бізнес, медицина, нафтогаз, енергетика, телекомунікації.
Вельми корисна інформація в популярній формі.

Oct 4 17

US-GAAP: нереформування загрожує колапсом

by admin

Професори Пол Міллер (Paul B.W. Miller) та Пол Бенсон (Paul R. Bahnson) в своїй колонці на AccountingToday публікують матеріал “Чому ми так критично налаштовані до статус кво GAAP?“. Стаття є майже революційним маніфестом.

Автори вважають, що для реформування системи US-GAAP конче необхідна зміна парадигми мислення бухгалтерів та стандартизаторів. Вони попереджають, що без цього систему стандартизації очікує катастрофа.

В статті наведено ключові відміннсті існуючої системи від системи, яка ефективно задовільняє потреби сучасності.
Недоліки існуєчої системи такі:
-вона фокусується на процесі, а не на результаті,
-вона орієнтована на постачальника, а не на споживача,
-вона віддає перевагу укладачам звітів та аудиторам, а не ринкам капіталу,
-її стандарти містят забагато вимог,
-вона базується на вимірниках, які можуть бути підданими аудиту, а не на вимірниках, що приносять користь,
-її часові рамки знаходяться в минулому, а не в теперішньому і майбутньому.

Анекдот від авторів статті:

В п’ятницю друг питає бухгалтера про те, чим він займався цілий тиждень.
Бухгалтер відповідає, що п’ять днів обчислював амортизацію і вираховував балансову вартість основних засобів.
Тоді друг питає: і скільки ж вони коштують?
Бухгалтер відповідає: я не знаю.
Друг перепитує: мені здалося, що ти сказав, що вираховував їхню вартість.
На що бухгалтер каже: так, але не реальну вартість.

Oct 2 17

+НО или -НК

by admin

В “Бухгалтерии” №39 А.Волочай отвечает на вопрос о налогообложении бонусов:
Договором поставки предусмотрено предоставление покупателю бонуса (мотивационной выплаты), если тот приобретает за месяц товар на определенную сумму. Каковы налоговые последствия получения бонуса в части НДС?

Автор отмечает:
“Можно ли в таком случае утверждать, что осуществляется поставка услуг, и в чем они заключаются? Ведь для предоставления маркетинговых услуг должны осуществляться определенные действия (изучаться рынок, составляться планы и графики закупок, определяться ассортимент и т.д.), выделяться определенные ресурсы, привлекаться сотрудники, использоваться активы и т.д. По факту ничего этого не происходит, а значит, никакие услуги не предоставляются. В противном случае любую покупку товара можно трактовать как предоставление услуг со стороны покупателя, что абсурдно по своей сути. А раз нет факта предоставления услуг, то нет и объекта обложения НДС”.

Наш комментарий:
Судя по содержанию вопроса, речь идет о ретроскидке: с увеличением объема закупки снижается цена.
Вследствие снижения цены, покупателю возвращается часть ранее оплаченных сумм.
Это означает, что покупателю впору говорить не об увеличении налоговых обязательств с “оказанных услуг”, а об уменьшении ранее отраженного налогового кредита. В такой ситуации продавцу очевидно следует выписать расчет корректировки к налоговой накладной.

Sep 29 17

Брекзіт-альтернативи

by admin

Інститут дипломованих бухгалтерів Англиї та Уельса (Institute of Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW) опублікував доповідь про наслідки брекзіту для фінансової звітності британських підприємств.

Аналітики ICAEW дотримуються думки, що і після брекзіту публічним компаніям Великої Британії слід залишатися в лоні МСФЗ. Тут є три варіанти:
1.Продовжують застосовуватися ті МСФЗ, які схвалені ЄС,
2.Застосовуються всі МСФЗ без винятків,
3.Створюється власний механізм схвалення МСФЗ для застосування британськими підприємствами.

Sep 28 17

Агентурно-принципальное

by admin

В сентябрьском номере “Вестника МСФО” опубликована консультация, касающаяся определения роли предприятия в операции с целью установления соответствующей модели признания дохода.

“Для главбуха важно определиться с порядком отражения дохода: если в соответствующих операциях предприятие действует как обычный торговец, то в составе его выручки будет отражена общая сумма торгового оборота, если же он фактически является посредником, действующим прежде всего в интересах производителя, то его выручка будет отражать лишь сумму посреднического вознаграждения. В первом случае современная бухтерминология именует предприятие принципалом, во втором – агентом”.

При анализе ситуации затронута проблема украинского перевода МСФО 15:
“В параграфе В37 первой редакции этого стандарта приводились ориентировочные признаки агента. Официальный украинский перевод этой редакции МСФО 15 летом 2017 года был размещен на сайте Минфина Украины <...>
В апреле 2016 года Совет по МСБУ внес изменения в МСФО 15. Некоторые правки коснулись и положений, регулирующих определение функций агента и принципала. Новая редакция параграфа 37 второго приложения к МСФО 15 акцентирована не на роли агента, а на том, как идентифицировать роль принципала”.

Sep 26 17

Переоценки и переоценщики

by admin

В “Бухгалтерии” № 36 Е.Кушина анализирует вопросы, связанные с переоценкой основных средств.
В частности рассматривается проблема привлечения независимых оценщиков:
“Согласно ст.7 Закона об оценке “проведение оценки имущества является обязательным” в случае “переоценки основных фондов для целей бухгалтерского учета”. Отметим, что в целях бухгалтерского учета мы оперируем понятием “основные средства”, поэтому необходимость привлечения профессионального оценщика не выглядит однозначной <…>
Проводить оценку своими силами не стоит. В соответствии со ст. 8 Закона об оценке оценка имущества в случаях ее обязательного проведения, указанных в ст.7 этого Закона, выполненная субъектами, которые не являются субъектами оценочной деятельности, признается недействительной. Хотя названный закон и не устанавливает специальных санкций за нарушение его положений, однако нелегитимная оценка влияет на бухгалтерский учет, искажая его данные”.

Наш комментарий:
ПСБУ 7 регламентирует переоценку основных средств, а не основных фондов. В стандартизированной бухгалтерском терминологии вообще отсутствует категория “основные фонды”. Поэтому, формально говоря, фраза “переоценка основных фондов для целей бухгалтерского учета” лишена всякого содержания.

Sep 25 17

Оренда як придбання

by admin

В листі ДФС від 15.09.2017 р. № 1976/6/99-99-15-02-02-15/ІПК йдеться про амортизацію цілісних майнових комплексів (ЦМК):

“при визначенні об’єкта опадаткування податком на прибуток на підставі положень п. 138.1, п. 138.2 ст. 138 платник має збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортізації виробничих основних засобів, що входять до складу орендованого цілісного майнового комплексу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких виробничих основних засобів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу“.

Таким чином, податківці визнають податкову амортизацію майна , орендованого в складі ЦМК.
Зауважимо, що Перехідні положення ПКУ дозволяють амортизувати ті об’єкти, що були відображені в податковому обліку станом на 01.01.15. До цієї дати амортизації підлягали витрати на придбання основних засобів. Орендар ЦМК звісно не несе таких витрат. Але спецнорма п.146.17.2 ПКУ дозволяла вважати отримання об’єктів ЦМК в оренду в податковому розумінні придбанням.

Sep 22 17

Засоби vs фонди

by admin

В листі ДФС від 25.07.2017 р. № 16192/6/99-99-13-01-02-15 надано пояснення щодо амортизації основних засобів підприємцями. Звертаємо увагу на термінологію листа:

“Враховуючи те, що на сьогодні законодавчо не встановлена форма ведення такого обліку, то фізична особа – підприємець має право (за власним бажанням) вести такий облік з використанням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92 зі змінами (далі – Стандарт “Основні засоби“).
<...>
Враховуючи викладене, а також норми п. 29 Стандарту “Основні фонди“, відповідно до якого нарахування амортизації проводиться щомісячно, фізична особа – підприємець має право (за власним бажанням) щомісячно нараховувати амортизацію основних фондів та нематеріальних активів, які безпосередньо використовуються платником в господарській діяльності з метою отримання доходу”.

Як бачимо, податківці вживають термін “основні фонди” як категорію тотожну “основним засобам”. Такий підхід є як мінімум не універсальним.

Sep 21 17

Гарантии: накануне изменений

by admin

В “Профессиональном бухгалтере” № 35 опубликована статья “УЧЕТ ГАРАНТИЙ: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА”, в которой в частности рассматриваются новые правила учета согласно МСФО 15:
“Когда речь идет о продажах с правом на возврат, параграф В21 МСФО 15 отмечает: «Для учета передачи продукции с правом на возврат (а также для учета некоторых услуг, которые предоставляются с условием возврата средств), предприятие должно признавать все перечисленное ниже:
(a) доход от переданной продукции в размере возмещения, право на которое ожидает получить предприятие (таким образом, выручка не будет признаваться в отношении продукции, которая, как ожидается, будет возвращена);
(b) обязательство в отношении возврата средств; и
(c) актив (и соответствующую корректировку себестоимости продаж) в отношении права на получение продукции от покупателей при исполнении обязательства в отношении возврата средств».
В параграфе В23 стандарта уточняется, что при отгрузке товаров покупателям предприятие-продавец не должно признавать в качестве дохода полученные (или подлежащие получению) суммы, право на которые оно не ожидает получить. Вместо этого такие суммы должны признаваться в качестве обязательства по возврату средств. Впоследствии, в конце каждого отчетного периода предприятие должно корректировать оценку сумм, право на которые оно ожидает получить в обмен на отгруженные товары, и соответствующим образом корректировать цену операции и сумму признанной выручки. Такие корректировки, согласно параграфу В24, признаются как изменения показателя дохода.
Что касается актива, упомянутого в параграфе В21(с), то он, в соответствии с параграфом В25, должен первоначально оцениваться на основе балансовой стоимости товара (например, запасов) за вычетом любых ожидаемых затрат, связанных с получением такого товара (включая потенциальное уменьшение стоимости возвращаемого товара). На конец каждого отчетного периода предприятие должно корректировать оценку актива в результате изменения ожиданий относительно товаров, которые будут возвращены. При этом такой актив представляется в балансе отдельно от обязательства по возврату средств. То есть эти договорные показатели не сворачиваются”.

В статье анализируются ситуации, приведенные в Иллюстративных примерах к МСФО 15, и приводится соответствующая корреспонденция счетов украинском формате.

Sep 20 17

Коригування по орендованим ОЗ

by admin

В листі ДФС від 14.09.2017 р. № 1952/6/99-99-15-02-02-15/ІПК вказано наступне:
“Згідно з пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:
<...>
на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
<...>
Отже, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих орендованих основних засобів“.

Таким чином, податківці фактично вказують на те, що норми п.138 ПКУ стосуються не лише власних, а й орендованих основних засобів.
Так може тепер можна в податковому обліку нараховувати і амортизацію на орендовані основні засоби?