Skip to content

Гиперинфляция: как подогнать “хвосты”

by admin on September 19th, 2012

В “Вестнике МСФО” (система Лига- закон) №9/12 обнародована статья “ЭХО ГИПЕРИНФЛЯЦИИ”, в которой проанализирована ситуация корректировки статей отчетности в связи с гиперинфляцией при переходе на МСФО.
В статье приведены примеры из отчетности компаний, осуществлявших корректирвки статей, возникших в период гиперинфляции:

“Как правило, в отчетности наших предприятий статьи, пораженные гиперинфляцией, встречаются среди необоротных активов и пассивов.
И если, например, статья основных средств содержит объекты, которые были куплены в эпоху гиперинфляции, то их стоимость по общем правилу должна быть пересчитана по алгоритмам МСБУ 29.
Примером может служить отчет АО “Нижнекамскнефтехим” за 2008 г., где указано следующее:
“Все основные средства отражаются в учете по первоначальной стоимости, скорректированной в соответствии с изменениями в покупательской способности, в соответствии с МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной экономики» в отношении активов, приобретенных до 1 января 2003 года, за минусом накопленной амортизации”.
У украинских компаний граница гиперинфляции иная. Принято считать, что в Украине гиперинфляция прекратилась на заре третьего тысчелеия.
Вот как описывает эту ситуацию МСФО-отчет Укрсиббанка за 2011 год:
“Врахування наслідків гіперінфляції.
В Україні раніше спостерігались відносно високі рівні інфляції і вона вважалась країною з гіперінфляцією згідно з П(С)БО 29 «Фінансова звітність в економіках країн з гіперінфляцією» («П(С)БО 29»). Згідно з П(С)БО 29 фінансові звіти, підготовлені у валюті економіки країни з гіперінфляцією, повинні подаватися в одиницях виміру, дійсних на дату балансового звіту. Також передбачено, що звіти про результати діяльності і фінансовий стан у місцевій валюті без переведення в одиниці виміру не мають значення, оскільки гроші втрачають купівельну здатність такими темпами, що порівняння сум від операцій та інших подій, що відбулися
в різний час, навіть протягом одного звітного періоду, не відповідає дійсності. Характеристики економічних умов України вказують на те, що гіперінфляція припинилася з 1 січня 2001р. Таким чином, переведення в одиниці виміру згідно з П(С)БО 29 застосовуються виключно до активів, придбаних чи переоцінених, і
зобов’язань, погашених чи прийнятих, до цієї дати. Для таких балансів балансова вартість в фінансовому звітах визначається на основі сум, наведених в одиницях виміру, дійсних станом на 31 грудня 2000р”.

В статье отдельно оговорены исключения, принятые для основных средств, и даны примеры корректировок статей собственного капитала.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS