Skip to content

ПСБО та МСФЗ: поміж крапельками

by admin on April 17th, 2013

В “Віснику МСФЗ” №8/13 опубліковано інтерв’ю С.Ф.Голова.

У зв’язку з прийняттям нових форм фінансової звітності, що були затверджені разом з НП(С)БО 1, постає питання про достатність вказаних форм для складання звіту за вимогами МСФЗ. Чи дозволяють нові типові форми, на Вашу думку, уникнути суперечностей з вимогами МСФЗ?

Сергій Голов: Нові форми фінансової звітності, які є додатком до НП(С)БО 1, суперечать окремим положенням МСФЗ, передусім МСБО 1 «Подання фінансової звітності» і МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» (це стосується усіх форм звітності) і ці суперечності неможливо виправити розкриттям інформації у примітках.

Взагалі уніфіковані форми звітності апріорі не здатні врахувати специфіку діяльності усіх підприємств та усі ситуації, що виникатимуть на практиці. Тому встановлення уніфікованих форм фінансової звітності суперечить концепції МСФЗ.

Згідно із Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» проміжна фінансова звітність складається з двох форм: балансу та звіту про фінансові результати.Якщо підприємство перейшло на МСФЗ з 01.01.2012, то чи можна вважати фінансовий звіт за перший квартал 2013 року, який містить лише ці дві форми, таким, що відповідає МСФЗ?

Сергій Голов: Фінансова звітність за перший квартал 2013 року, яка містить лише баланс та звіт про фінансові результати, не відповідає вимогам МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність». Тому вона не є проміжною фінансовою звітністю, складеною за МСФЗ.

Чи повинні, на Ваш погляд, українські підприємства, які перейшли на МСФЗ, дотримуватися вимог ПБО «Податкові різниці», що набрало чинності з 2013 року?

Сергій Голов: Згідно з п. 2 ПБО «Податкові різниці» норми цього Положення застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємства), які згідно із законодавством є платниками податку на прибуток (крім банків, бюджетних установ та суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та застосовують порядок спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат).

Отже, ПБО «Податкові різниці» стосується і підприємств, які перейшли на МСФЗ, якщо вони підпадають під дію зазначеного вище положення.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS