Skip to content

Зміна методу амортизації МНМА: перспектива замість ретроспективи

by admin on September 19th, 2013

В листі Мінфіну від 25.07.2013 р. N 31-08410-07-27/22430 йдеться про зміну методології амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів:

“Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується відповідно до пункту 27 П(С)БО 7. Отже, у разі зміни методу амортизації з прямолінійного на метод нарахування 100 відсотків вартості в першому місяці, то залишкова вартість такого об’єкта малоцінних необоротних матеріальних активів може бути замортизована у місяці, наступному за місяцем таких змін”.

Така відповідь зумовлена вочевидь спеціальною нормою п.28 ПСБО 7:

«Метод амортизації об’єкта основних засобів переглядається у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації”.

Наголосимо, що, не зважаючи на те, що вибір методу амортизації часто відносять до питань облікової політики, його зміна відбувається не за правилами зміни облікової політики (ретроспективно), а фактично за правилом зміни облікової оцінки (перспективно)

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS