Skip to content

Метод участі в окремій звітності

by admin on August 18th, 2014

Рада з МСБО а серпні опублікувала зміни до МСБО 27, які стосуються запровадження можливості використання методу участі в капіталі при складанні окремої фінансової звітності.
Зміни набувають чинності для річної звітності, за періоди, які почінаються з/після 1 січня 2016 року

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS