Skip to content

Звіт про управління: десять розділів

by admin on May 29th, 2018

Відповідно до вимог Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Міністерство фінансів розглядає запровадження Звіту про управління. В проекті Методрекомендацій щодо складання цього звіту пропонується включити до нього наступні розділи:
Розділ 1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства
Розділ 2. Результати діяльності
Розділ 3. Ліквідність та зобов’язання
Розділ 4. Навколишнє середовище
Розділ 5. Кадрова політика
Розділ 6. Ризики
Розділ 7. Дослідження та інновації
Розділ 8. Фінансові інвестиції
Розділ 9. Суттєві події після дати балансу
Розділ 10. Перспективи розвитку
Розділ 11. Корпоративне управління

Згідно з проектом, у розділі «Ризики» підприємство розкриває інформацію про політику підприємства щодо управління операційними та фінансовими ризиками (ринковий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності), описує їх вплив на діяльність підприємства, а також підходи або інструменти, які використовуються для пом’якшення впливу таких ризиків.

Також проект вказує на те, що у розділі «Суттєві події після дати балансу» розкривається інформація про події, що відбулися після дати балансу, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів робити відповідні оцінки та приймати рішення.

Наш коментар:
Схоже на те, що зазначені рекомендації пропонують продублювати в Звіті про управління певну інформацію, розкриття якої в примітках до фінзвітності прямо передбачене ПСБО 13 та ПСБО 6.
Ми не вбачаємо сенсу в дублюванні інформації.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS