Skip to content

Нацстандарти: зміни

by admin on July 26th, 2018

Наказом №564 від 20.06.18 Мінфін затвердив зміни до НПСБО 1, НПСБО 2. Загалом зміни відображують оновлені з початку поточного року норми Закону про бухоблік.

Крім того, вказано на склад проміжної ПСБО-звітності – розділі II абзац третій пункту 1 викладено в такій редакції:
“Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати“.

Цікавими є також деякі термінологічні зміни:
-старий радянсько-бюджетний термін “грошові кошти” збагачено уточненням (“гроші”),
-небухгалтерсько-бюджетний термін “видатки” в описанні руху грошових коштів замінено словом “витрачання”,

Пояснено, що ознака достовірності інформації є власне ознакою її правдивості.

З визначення принципу нарахування видалено таку вказівку: “для визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів.”
Цей застарілий академічний концепт був аж занадто обмежувальним та зайвим.

Що стосується змін до НПСБО 2, то слід звернути увагу на дещо неясні вказівки для установ, які керують державними та комунальними підприємствами:
“Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном суб’єктів комунального сектору економіки, застосовують норми цього Національного положення (стандарту) для складання окремої консолідованої фінансової звітності щодо таких підприємств”.
Як консолідована звітність може бути одночасно окремою нам не зрозуміло.
Наступна норма також виглядає цікаво:
“Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном суб’єктів комунального сектору економіки, складають окрему консолідовану фінансову звітність шляхом впорядкованого додавання аналогічних показників фінансової звітності таких підприємств”.
Тобто виходить, що зазначені організації консолідовану звітність складають не за загальними правилами консолідації, а “впорядкованим додаванням”. Але навіщо тоді таку “звітність” називати консолідованою?

Також НПСБО 2 висуває додаткові вимоги щодо “міністерського” розкриття даних про інвестиції підприємств державно-комунального сектору:
“Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном суб’єктів комунального сектору економіки, у примітках до консолідованої фінансової звітності наводять інформацію про фінансові інвестиції (вкладення) у цінні папери та до статутних капіталів підприємств за кожним підприємством із зазначенням розміру частки в капіталі таких підприємств“.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS