Skip to content

Проміжна звітність за МСФЗ в повному складі

by admin on September 14th, 2018

Мінфін та ДФС висловили свою позицію щодо складу проміжної фінансової звітності тих компаній, які звітують за МСФЗ.

В листі Мінфіну від 23.08.2018 р. N 35210-07-10/22399 зазначається наступне:
“Якщо підприємство застосовує МСФЗ, таке підприємство має дотримуватись їх вимог, зокрема вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 “Проміжна фінансова звітність”, яким передбачено, що “проміжна фінансова звітність – це фінансовий звіт, що складається або з повного комплекту фінансової звітності (визначеного в МСБО 1 “Подання фінансової звітності”), або з комплекту стислої фінансової звітності (визначеної у цьому Стандарті) за проміжний період”.

Зауважимо, що “стисла” не значить неповна.
ДФС в листі від 22.08.2018 р. N 27209/6/99-99-15-02-01-15конкретизує:

“Международным стандартом бухгалтерского учета 34 (МСБУ 34) определено понятие “промежуточная финансовая отчетность” – это финансовый отчет, который составляется либо из полного комплекта финансовой отчетности (определенного в МСБУ 1 “Представление финансовой отчетности”), либо из комплекта краткой финансовой отчетности (определенной в этом Стандарте) за промежуточный период.
Согласно положений МСБУ 34 промежуточный финансовый отчет должен включать, как минимум, такие компоненты: краткий отчет о финансовом состоянии; краткий отчет или краткие отчеты о прибыли или убытке и другом совокупном доходе; краткий отчет об изменениях в собственном капитале; краткий отчет о движении денежных средств; некоторые объяснительные примечания“.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS