Skip to content

МСФЗ-транзит та оподаткування

by admin on June 4th, 2019

Є.Сініцин на Finance.UA опублікував статтю “Податковий ракурс переходу на МСФЗ“.

Кілька фрагментів:

“Як правило, за національними стандартами рекламні ролики обліковуються в якості нематеріальних активів, тоді як за міжнародними стандартами такі рекламні витрати підлягають відображенню в складі поточних витрат.
Оскільки амортизація нематеріальних активів є різницею, яка коригує фінансовий результат, постає питання, чи слід відображати податкову амортизацію тих активів, які фактично списані при переході на МСФЗ.”

“Серед експертів точаться суперечки щодо необхідності дисконтування довгострокової заборгованості, на яку не нараховуються відсотки. Хоча податкові органи останнім часом наполегливо рекомендують дисконтувати будь-яку довгострокову заборгованість, у фінансовій звітності українських компанії, складеній за національними стандартами, це є скоріше виключенням, ніж правилом.
Проблематика переходу з національних на міжнародні стандарти полягає в тому, що наявність довгострокової заборгованості на дату такого переходу призводить або до подвійного оподаткування фінансової складової, або до неврахування фінансових витрат”.

“Хоча положення ПКУ не передбачають податкових різниць щодо знецінення активів, на практиці досить складно аргументувати перед податковими органами правомірність відображення витрат на знецінення, що сформовані базуючись на оцінці менеджменту щодо оборотності запасів, ринковій кон’юнктурі тощо.
Цікавою і доволі формальною є позиція податкових органів, де проведення знецінення запасів шляхом створення резерву на їх знецінення вважається різницею на створення резервів та забезпечень, що збільшує фінансовий результат з метою визначення об’єкту оподаткування з податку на прибуток.
На мою думку, формування резерву на знецінення запасів по своїй суті не є резервом, а є лише механізмом приведення їх вартості до чистої вартості реалізації, що вважається загальноприйнятою світовою практикою”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS