Skip to content

Резерв сумнівного боргу на залишки коштів в банках

by admin on June 13th, 2019

Іван Заруба в “Практиці МСФЗ” №6/2019 публікує статтю “Залишки за рахунками в банках: чи потрібно оцінювати резерв під ОКЗ?“.
Головний висновок:
“У загальному випадку грошові кошти на рахунках у банках є фінансовими активами, що оцінюються за амортизованою вартістю. Вони, як і інші фінансові активи, зазнають впливу кредитних ризиків, у тому числі пов’язаних із можливим дефолтом (невиконанням зобов’язань) банківської установи. Тому компанії стосовно таких активів також мають оцінювати кредитні ризики і за наявності підстав визнавати резерв під ОКЗ згідно з вимогами МСФЗ 9″.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS