Skip to content

ПУБЛІЧНІСТЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄ

by admin on February 28th, 2011

Рішенням ДКЦПФР № 1780 від 30.11.2010 затверджено Порядок розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності.
За цим Порядком публічні акціонерні товариства повинні оприлюднювати звіт за МСФЗ в тако складі:
звіт про фінансовий стан на кінець звітного періоду (баланс);
звіт про сукупні прибутки та збитки за звітний період;
звіт про зміни у власному капіталі за звітний період;
звіт про рух грошових коштів за звітний період;
примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик, та інші пояснювальні примітки;
звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно, або здійснює ретроспективний перерахунок статей своїх фінансових звітів, або коли він перекласифіковує статті своїх фінансових звітів.
Проміжна фінансова звітність, складена за МСФЗ розкривається за бажанням.

Крім того, ПАТ заохочують до подання додаткової соціальної звітності (екологічні звіти та звіти про додану вартість).

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS