Skip to content

ПСБО: націоналізація

by admin on October 28th, 2020

Наказом Мінфіну від 29.09.2020 №588 внесено зміни до низки національних нормативів, що регулюють бухоблік.
Переважно зміни носять суто технічний характер: виправлено деякі несуттєві помилки, уточнено сфери дії стандартів (з винятків зі сфери дії багатьох стандартів виключено згадки про банки; зі сфери сегментного звітування виведено “підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства”).

Крім того, введено слово “національний” до назв бухстандартів. Це зумовлено, вочевидь, формальним дотриманням відповідної дефініції Закону про бухоблік. Отже тепер всі українські бухстандарти буквально отримали статус національних.

Серед значних (не за формою, а за змістом) змін ми б виокремили дві позиції:

1.Змінено концептуальний підхід до звітування “малюками” про заборгованість засновників за внесками до капіталу. До внесення змін ПСБО 25 містив вказівку включати такі суми до складу дебіторського боргу. Отже цей борг визнавався активом. Після внесення змін такі суми стають контрпасивними, зменшуючи капітал підприємства.

2.Зміни, внесені до ПСБО 17, змінюють основу оцінки статей відстрочених податкових активів (ВПА) та відстрочених податкових зобов’язань (ВПЗ).
До внесення змін в п.14 цього стандарту було зазначено:

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання відображаються в балансі окремими статтями необоротних активів і довгострокових зобов’язань“.

Зважаючи на вимоги ПСБО 10 та ПСБО 11 щодо оцінки довгострокових боргів, така вимога ПСБО 17 фактично примушувала оцінювати ВПА та ВПЗ за теперішньою вартістю.
Після внесення змін п.14 виглядає так:

” Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання відображаються в балансі окремими статтями необоротних активів і довгострокових зобов’язань за недисконтованою сумою, що підлягає відшкодуванню або сплаті“.

Таким чином, новації ПСБО 17 передбачають зміну облікової політики щодо бази оцінки статей ВПА та ВПЗ.

На жаль, як і раніше, Мінфін, змінюючи вимоги стандартів:
-чітко не вказує з якого саме звітного періоду їх слід застосовувати,
-не наводить жодних перехідних положень.

Отже, на жаль, епічна драма, яка розгорнулася минулого року навколо змін основи оцінки довгострокових боргів, так нічому не навчила укрстандартизаторів. :(

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS