Skip to content

“Єдині” зміни внесено до МСБО 12 та МСФЗ 1

by admin on May 7th, 2021

Сьогодні РМСБО випустила доповнення до МСБО 12, які стосуються відображення відстроченого податку на прибуток за т.зв. “єдиними” (single) операціями, коли одночасно первісно визнається актив та зобов’язання без впливу на фінрезультат (в якості прикладу в стандарті наведено визнання активу з права користування та орендного зобов’язання за МСФЗ 16).

Параграфи 15, 22 і 24 МСБО 12 змінено. Параграфи 22A та 98J–98L додано.

Зміни застосовуються до річних періодів, які починаються з/після 01.01.23.
Дострокове застосування дозволено.
Зміни застосовуються до операцій, які відбулися після початку найбільш раннього з порівняльних періодів.
При цьому на початок найбільш раннього періоду слід подати відстрочені податкові активи та зобов’язання, які пов’язані :
- з активами права користування та орендними зобов’язаннями,
- з зобов’язаннями з виведення з експлуатації та відновлення, які визнані у собівартості активу.
Кумулятивний ефект первісно застосування зміни відображується в нерозподіленому прибутку (або в іншій доречній статті капіталу) на початок року

До Ілюстративних Прикладів до МСБО 12 додано Приклад №8.

Також внесено зміни до МСФЗ 1.
Параграфи 39AH та В1 змінено. Параграф B14 додано.
При переході на МСФЗ, не зважаючи на винятки МСБО 12, слід подати відстрочені податкові активи та зобов’язання, які пов’язані :
- з активами права користування та орендними зобов’язаннями,
- з зобов’язаннями з виведення з експлуатації та відновлення, які визнані у собівартості активу.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS